WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Штрихове кодування - Реферат

Штрихове кодування - Реферат

штрихового коду, розміщений за інформаційними знаками в кінці штрихкодової позначки Stop character bar code Знак "Стоп" штрихового кода
?
15 Контрольний знак штрихового коду Знак, який долучається до штрихкодової позначки для здійснення математичної перевірки вірогідності її зчитування Check character bar code Контрольний знак штрихового кода
16 Знак, обмежений зліва (справа) Знак штрихового коду, в якому першим (останнім) елементом є штрих Знак, огра-ниченный слева (справа)
17 Візуально -прочитувані знаки Частина штрихкодової позначки, придатна для візуального читання людиною Визуально-читаемые знаки
18 Штрих-носій Прямокутна рамка, що оточує штрихкодову позначку для вирівнювання навантаження на поверхню матеріалу під час друкування Stroke-medium bar code Штрих-носитель
19 Зона стабілізації штрихового коду Частина штрихкодової позначки, що передує знаку "Старт" і наступна за знаком "Стоп", яка не містить ніяких зображень і сприяє надійному зчитуванню коду Guiet zone bar code Зона стабилизации штрихового кода
20 Модуль штрихового коду Частина штриха чи проміжка, ширина якого є базовим розміром і до якого кратними є всі розміри елементів штрихового коду з модульною структурою Module bar code Модуль штрихового кода
21 Двонапрямний штриховий код Штриховий код, який може зчитуватися зліва направо та справа наліво Bidirectional bar code Двунаправ-ленный штриховой код
22 Дискретний штриховий код Штриховий код, у якому знаки відокремлені роздільними проміжками
Discrete bar code Дискретный штриховой код
23 Безперервний штриховий код Штриховий код, у якому відсутні роздільні проміжки Continous bar code Непрерывный штриховой код
24 Одномірний штриховий код Штриховий код, знаки якого розташовуються послідовно в один рядок One row in bar code Одномерный штриховой код
25 Двомірний штриховий код Штриховий код, знаки якого розташовуються на поверхні відповідно до заданої структури Multiple rows in bar code Двумерный штриховой код
26 Контролепридатний штриховий
код Штриховий код, структура якого дозволяє виявити помилки зчитування
Контролепри-годный штриховой код
?
27 Штриховий код зі змінною довжиною Штриховий код, структура якого дозволяє мати довільну кількість інформаційних знаків у штрихкодовій позначці
Variable-length bar code Штриховой код с пере-менной длиной
28 Штриховий код з фіксованою довжиною Штриховий код, структура якого вимагає певної кількості інформаційних знаків у штрихкодовій
позначці
Fixed-length bar code Штриховой код с фикси-рованной длиной
29 Висота (ширина)
eлементів штрихового коду Геометричні розміри зображення елемента штрихового коду, виражені у міліметрах або в модулях (для ширини елемента) Height (width) of element bar code Высота (ширина) элементов штрихового кода
30 Масштабний коефіцієнт штрихового коду Коефіцієнт, на який помножуються номiнальні розміри для одержання фактичних розмірів штрихкодової позначки Magnifiction factor Масштабный коэфициент штрихового кода
31 Коефіцієнт відбиття елемента штрихового коду Величина, що визначається відношенням величини потоку випромінювання, дифузно відбитого від елемента штрихкодової позначки, до величини потоку випро-мінювання, дифузно відбитого від поверхні фотометричного стандарту (оксиду магнію MgO або сульфату барія BaSO4), прийнятого за 100%. Diffuse reflection Коэфициент отражения
элемента штрихового кода
32
Оптична щільність елемента штрихового коду Десятковий логарифм величини, зворотньої до коефіціента відбиття елемента штрихового коду Optical density of element bar code Оптическая плотность элемента штрихового кода
33 Контрастність штрихкодової позначки Величина, що визначається відношенням різниці коефіцієнтів відбиття проміжків та штрихів до кое-фіцієнта відбиття проміжків Edge contrast Контрастность штрихкодового символа
34 Інформаційна щільність штрихового коду Величина, що визначається кількістю інформаційних знаків штрихового коду на одиницю довжини Information density bar code Информа-ционная плотность штрихового кода
?
35 Зчитувальний пристрій штрихового коду Оптико-електронний пристрій, що перетворює оптичні сигнали, одержані в результаті сканування штри-хової позначки, в електричні сигнали для їх наступного декодування
bar code
reader or scaner Считывающее устройство штрихового кода
36 Декодер штрихового коду Електричний пристрій, який перетворює електричні сигнали, одержані в результаті зчитування штрихкодової позначки, обробленням за заданою програмою, в дані для передачі їх через інтерфейс Dekoder bar code Декодер штри-хового кода
37 Контактний зчитувальний пристрій Зчитувальний пристрій, який забезпечує зчитування за умови дотику його до поверхні носія штрихкодової позначки або безпосередньої близькості від неї Touch reader Контактное считывающее устройство штрихового кода
38 Дистанційний зчитувальий
пристрій Зчитувальний пристрій, який забезпечує зчитування на деякій відстані від поверхні носія штрихкодової позначки, що визначається його технічними характеристками Дистанцион-ное считыва-ющее устройство штрихового кода
39 Ручний зчиту-вальний пристрій Зчитувальний пристрій, призначений для експлуатації в руці оператора Ручное считы-вающее устройство штрихового кода
40 Стаціонарний зчитувальний
пристрій штрихового коду Зчитувальний пристрій, який забезпечує зчитування за умови доставки до нього об'єктів з нанесеними на їхню поверхню штрихкодовими позначками вручну або автоматично Стационарное считывающее устройство штрихового кода
41 Зчитувальний пристрій штри-хового коду з нерухомим променем Зчитувальний пристрій, в якому промінь є нерухомий, а сканування забезпечується переміщенням пристрою чи сканованої поверхні відносно один до одного Считываю-щее устрой-ство штрихового кода с непо-движным
лучом
?
42 Зчитувальний пристрій штри-хового коду з рухомим променем Зчитувальний пристрій, який забезпечує сканування світловим променем, що переміщується по поверхні носія штрихкодової позначки за допомогою приводу Считывающее устройство штрихового кода с по-движным лучом
43 Зчитувальний пристрій штрихового коду з елек-тронним скануванням Зчитувальний пристрій, який забезпечує сканування зображення об'єкта зчитування в багатоелемен-тному приймачі випромінення Считывающее устройство штрихового кода с элект-ронным ска-нированием
44 Сканер Зчитувальний пристрій з рухомим променем чи електронним скануванням
Scanner Сканер
45 Зчитувальний олівець Ручний контактний зчитувальний пристрій з нерухомим променем Wand reader lightpen Считываю-щий карандаш
46 Щілинний зчитувач штрихового коду Стаціонарний зчитувальний пристрій з нерухомим променем, що забезпечує зчитування штрихової позначки зі спеціальних карток Щелевой считыватель штрихового кода
47 Лазерний сканер штрихового коду Дистанційний зчитувальний пристрій, що забезпечує сканування поверхні носія штрихкодової позначки лазерним променем Leser scanner Лазерный сканер штрихового кода
48 Стіл-сканер Стаціонарний лазерний сканер, призначений для роботи в розрахункових касових вузлах торговель-ного підприємства Стол-сканер
49 ПЗЗ-сканер Зчитувальний пристрій з електронним скануванням, виконаний на

 
 

Цікаве

Загрузка...