WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. - Реферат

Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. - Реферат

продукції.
Етап "Утилізація або вторинне перероблення після закінчення строку служби"
Функції системи якості:
участь в узгодженні з підприємствами (підрозділами) технічного об-слуговування технічної документації та заходів з утилізації продукції (або компонентів продукції, матеріалів);
участь у проведені заходів з утилізації продукції (або компонентів про-дукції, матеріалів).
Склад функцій оперативного управління (коригувальні та запобіжні дії)
оперативний аналіз поточних даних, виявлення причин та встановлення можливих наслідків порушень, відхилень, невідповідностей, браку, дефектів;
оцінювання стану робіт із забезпечення якості;
розроблення, погодження та затведження заходів із профілактики та усу-нення порушень, відхилень, невідповідностей, браку, дефектів;
організація та регулювання вжиття запланованих заходів;
збір та систематизація поточних даних з порушень, відхилень, невід-повідностей, що виникають у процесах виробництва, із забезпечення якості;
контроль та облік результатів вжиття заходів;
формування звітності щодо вжитих заходів, інформування керівництва та зацікавлених підрозділів
Склад функцій стратегічного управління (систематичної діяльності з поліпшення якості)
аналіз та оцінювання технічного рівня і якості продукції;
аналіз та оцінювання рівня та ефективності витрат на роботи із забез-печення якості;
аналіз та оцінювання ефективності функціонування системи якості, задоволення потреб споживачів;
розроблення, погодження та затвердження політики в галузі якості, стратегічних завдань (планів) та програм якості;
організація та координація робіт з виконання програм якості;
організація нормативно-технічної підготовки робіт із забезпечення якості (в т.ч. формування фонду документів, аналіз та контроль за виконанням вимог нормативних документів);
організація нормативно-правової підготовки робіт із забезпечення якості;
організація робіт з підготовки до сертифікації продукції та системи якості, атестації виробництва;
організація робіт з впровадження прогресивних методів стимулювання персоналу за забезпечення якості;
організація робіт з навчання персоналу методам забезпечення та поліп-шення якості;
контроль та облік робіт з виконання програм якості;
ведення звітності робіт у сфері забезпечення якості;
збір та систематизація інформації у галузі забезпечення якості (мето-дичної, економічної, технічної).
Вимоги до всіх об'єктів забезпечення та управління встановлюються у стандартах підприємства (робочих методиках). Ці вимоги повинні бути пов'язані між собою та з показниками функціонування системи якості. Для встановлення складу вимог та структури їх зв'язків, що потрібно знати при їх узгодженні, доцільно застосовувати моделі у вигляді структурних матриць та схем, подібних тим, що описані в попередніх пунктах.
Фрагменти складу об'єктів забезпечення та управління в системі якості наведені в табл.3.1.
Склад об'єктів забезпечення та управління в системі якості
Таблиця 3.1
Типи об'єктів Найменування об'єктів
1. Персонал (трудові ресурси) - керівний персонал (лінійні та функціональні керів-ники);
- технічний персонал (інженерно-технічні працівники, економісти, фінансисти, юристи тощо);
- виробничі контролери та робітники (основні та допо-міжні робітники);
- обслуговуючий персонал.
2. Фінансові ресурси і фінансові результати види фінансових ресурсів, зв'язаних із забезпеченням якості (за джерелами надходження, призначенням, формою використання та ін.);
продуктивні та непродуктивні витрати, втрати та прибуток, пов'язані із якістю продукції
3.Інформаційні ресурси нормативно-організаційні та методичні документи (моделі та правила організаційно-економічних взаємо-дій);
планово-звітна документація;
організаційно-розпорядча документація;
патентна документація;
протоколи якості.
4. Технічна документація нормативна документація;
конструкторська документація;
технологічна документація;
проектна документація (розбивка цехів, схеми енергопостачання та ін.);
експлуатаційна документація (паспорти обладнання, засобів вимірювання, контролю, випробувань, сертифікати);
ремонтна документація ;
програмна документація.
5. Оснащення інструмент, обладнання, пристрої;
засоби та системи вимірювань, випробувань, контролю, діагностики;
засоби метрологічного забезпечення;
засоби та системи автоматизації і механізації ос-новних та допоміжних процесів;
засоби та системи автоматизації управління та зв'язку, засоби оргтехніки;
засоби інфраструктурного обслуговування (транс-портні засоби, складське обладнання, тара);
засоби охорони праці та протипожежної безпеки;
енергоносії та системи енергопостачання;
виробничі умови (будівлі таспоруди, виробничі площі, виробниче середовище та ін.)
6. Предмети та продукти праці сировина і матеріали;
комплектувальні вироби, напівфабрикати, зап-частини;
проміжні (ті, що обробляються) продукти праці (деталі, складальні одиниці, блоки, агрегати);
кінцеві продукти праці (продукція, відходи).
7. Процеси процеси управління;
процеси основної виробничої діяльності;
допоміжні процеси та процеси обслуговування.
Нормативні документи в системі якості
Функціонування системи якості базується на застосуванні нормативних документів, які встановлюють методи, норми, правила та порядок виконання процедур як технічного, так і організаційного, економічного та юридичного характеру.
Весь комплекс документів складається з двох основних частин:
документи, дія яких поширюється на діяльність підприємства зовні (закони та законодавчі акти країни, нормативні акти уряду, державні стандарти тощо);
документи, які регламентують діяльність у сфері якості за правилами, встановленими самим підприємством: настанови з якості, стандарти підприємства (робочі методики).
Власні нормативні (регламентуючі) документи підприємства у сфері якості повинні як відображати функціональну та організаційну структуру системи якості (тобто зв'язки між функціями, розподіл функцій між підроз-ділами тощо), так і бути узгодженими між собою щодо вимог до об'єктів регламентації (стандартизації), при цьому, природно, не повинні вступати у протиріччя із зовнішніми нормативними документами.
Структуру внутрішніх нормативних документів підприємства з систем якості доцільно будувати з таких основних груп:
(1) - настанови з якості, які регламентують склад, структуру та загальні правила функціонування системи якості;
(2) - стандарти підприємства, пов'язані з внутрішніми вимогами до проміжної та кінцевої продукції, до її контролю (випробувань, аналізу), маркування, етикетування, пакування, супроводжувальної та іншої вихідної документації;
(3) - стандарти підприємства на функції забезпечення та управління якістю (за внутрішніми етапами);
(4) - стандарти підприємства на функції, пов'язані з участю підпри-ємства у підготовці до експлуатації, з експлуатацією, технічним обс-луговуванням та утилізацією продукції, розгляданням претензій споживачів тощо;
(5) - стандарти підприємства, що встановлюють вимоги до об'єктів забезпечення та управління (вхідні компоненти процесів, оснащення, доку-ментація, персонал, інформація тощо).

 
 

Цікаве

Загрузка...