WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. - Реферат

Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. - Реферат

коригувальних та запобіжних дій), що пов язані з кожним етапом ЖЦ або з сукупністю деяких з них;
функції стратегічного управління якістю (зокрема систематичні функції поліпшення якості), які охоплюють всі етапи ЖЦ.
3
Функції забезпечення якості
Рис. 3.2. Загальний вигляд схеми функціональної структури системи якості
Усі ці функції, виконання яких спрямоване на досягнення мети під-приємства у сфері якості, повинні бути пов язані між собою, тобто резуль-тати виконання кожної з них повинні використовуватися під час виконання інших. Крім того, функції
управління як оперативного, так і стратегічного характеру повинні упорядковуватися в так звані контури управління.
Ці контури встановлюють визначену послідовність виконання функцій управління (процедур, операцій), відхилення від якої істотно зменшує ефективність управління або зовсім зводить його нанівець (відбувається так званий розрив контуру, що викликає зупинення або затримку процесів управління).
У кожному контурі управління звичайно відокремлюють такі функції:
І - інформаційно - контрольні (зокрема функції обліку та звітності);
D - функції, пов язані з прийняттям рішень - визначення мети, аналіз, прогнозування, оцінювання, розроблення програм або планів;
R - функції, пов язані з реалізацією рішень - організація, мотивація, координування, регулювання.
Між цими групами функцій та між окремими з них повинні встанов-люватися та регламентуватися прямі та зворотні зв язки, вибір конкретної структури яких фіксує вибір механізму управління якістю на конкретному підприємстві.
Спрощений вигляд схеми функціональної структури системи якості подано на рис.3.2. До об'єктів у системі якості, котрі визначають процеси забезпечення якості та управління нею, звичайно, належать матеріально-технічні засоби праці (обладнання, устаткування, в тому числі засоби контрольних вимірювань, випробувань, метрологічного забезпечення ).
Особливо важливим об'єктом управління є професійний склад, ком-петенція та діяльність персоналу (інженерного, виробничого, персоналу, що контролює тощо) та керівництва.
Функції забезпечення якості за етапами життєвого циклу продукції
Етап "Маркетинг та вивчення ринку"
Функції системи якості:
участь в аналізі даних кон'юнктури і цін на продукцію, що проводиться підрозділами (підприємствами) маркетингу і торгівлі;
участь у підготовці програми робіт з проектування, розроблення, ви-робництва та просування до ринку продукції;
визначення поточних та перспективних потреб у виробництві продукції для різних ринків;
періодичний аналіз контрактів;
визначення та уточнення вимог споживачів за технічними харак-теристиками, номенклатурою, обсягом, вартістю та іншими умовами пос-тачання (продажу);
узгодження вибору аналогів при обгрунтуванні комерційних пропорцій та технічних вимог на продукцію, що пропонується;
інформування керівництва та всіх зацікавлених підрозділів про вимоги споживача та умови ринку;
аналіз даних за результатами взаємодій з діловими партнерами, звіти про перегляд контрактів, в т.ч. виконання партнерами ділових зобов'язань, втрати, зумовлені недотриманням вимог договорів з боку партнерів;
участь в аналізі результатів виконання програм взаємодії зі споживачами (замовниками) та організаціями із захисту прав споживачів.
Етап "Проектування та розроблення продукції"
Функції системи якості:
участь у плануванні проектних робіт;
аналіз вимог замовників до параметрів продукції, що призначена для освоєння і виробництва;
узгодження з розробником вимог до продукції та номенклатури показ-ників її якості, що встановлюють при оціненні якості і сетифікації продукції;
узгодження із замовником та розробником вимог і критеріїв приймання та відбракування продукції;
узгодження із замовником та розробником об'єктів і методів контролю та випробувань продукції, виконання вимірювань;
участь в аналізі результатів випробувань розроблених зразків, проведення дослідних та установчих партій;
узгодження з розробником технологічних вимог до виробництва про-дукції;
участь у роботі комісій з оцінювання технічного рівня розробок;
узгодження з розробником рівня уніфікації та стандартизації продукції і технології, показників безпеки продукції і технології, складу нормативно-технічної бази для підготовки та організації виробництва продукції і контролю якості;
аналіз проекту;
перевірка проекту;
затвердження проекту.
Етап "Планування та розроблення процесів"
Функції системи якості:
аналіз наявного рівня організації робіт із забезпечення якості продукції у виробництві та його відповідності вимогам сертифікації продукції та системи якості;
формування складу заходів з вдосконалення рівня організації робіт із забезпечення якості продукції;
вибір, розроблення та впровадження прогресивних технологічних процесів та операцій;
розроблення та впровадження прогресивних засобів та процесів контролю та випробувань, встановлення статусу продукції за результатами контролю та випробувань;
планування та затвердження виробничих процесів, процесів монтажу та технічного обслуговування;
оснащення виробництва необхідним обладнанням, технологічним осна-щенням та інструментом, контрольно-вимірювальними приладами, засобами механізації та автоматизації, оргтехнікою, а також монтажним та обслуговувальним обладнанням;
регулювання параметрів процесів;
забезпечення виконання вимог документації на всі елементи виробничо-технологічного циклу (персонал, документацію, обладнання, оснащення та інструмент, устаткування, системи енергопостачання, виробниче середовище, сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектувальні деталі,складальні одиниці);
встановлення та підтримка методів ідентифікації продукції;
аналіз технічного рівня робіт із забезпечення якості у виробництві;
підготовка технічної документації та її доведення до відома персоналу;
перевірка підготовленості і знань персоналу;
перевірка підготовленості виробництва з: вхідного контролю та випро-бувань; технології виробництва; контролю та випробувань у процесі виробницива; остаточного контролю та випробувань; забезпечення прове-дення достовірних вимірювань при контролі та випробуваннях; відновлення та дороблення продукції; відбракування, ізоляції та утилізації продукції неналежної якості; зберігання продукції; маркування, пакування та постачання продукції;
атестація системи контролю та випробувань;
формування та використання фонду нормативних і нормативно-правових документів у галузі якості;
проведення заходів з підготовки персоналу, встановлення критеріїв вико-нання робіт та якості робіт.
Етап "Закупівля"
Функції системи якості:
визначення вимог до документації, креслень та замовлень на постачання (закупівлю) продукції;
вибір прийнятних постачальників (субпідрядників);
контроль та оцінювання системи якості у постачальника (субпідрядника);
розроблення угод (умов договору) з якості продукції, яка постачається (закуповується);
встановлення, узгодження та фіксація методів перевірки відповідності поставки вимогам замовника;
розроблення угод (документів) з вирішення суперечливих питань щодо якості купованої продукції;
планування та організація робіт з вхідного контролю продукції, яка надходить від постачальника (субпідрядника),

 
 

Цікаве

Загрузка...