WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. - Реферат

Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. - Реферат

також доводитися до відома вищого керівництва, що несе головну відповідальність за якість.
Звіт за результатами перевірки повинен містити:
" усі випадки невідповідностей або недоліків;
" пропозиції щодо проведення своєчасних коригувальних дій.
Повинні бути оцінені і документально оформлені дані про проведення і ефективність коригувальних дій за результатами попередніх перевірок.
9. Керівництво організації повинно забезпечити незалежне та регулярне проведення аналізу системи якості. Аналіз політики та основних завдань у сфері якості має проводитися вищим керівництвом, а аналіз видів діяльності - керівництвом , що несе головну відповідальність за якість конкретної продукції, та іншими особами з керівного складу із залученням, за рішенням вищого керівництва, компатентного незалежного персоналу.
Аналіз повинен містити обгрунтовані та всебічні оцінки таких його об єктів:
" результатів внутрішніх перевірок різних елементів системи якості;
" загальної ефективності системи якості, а також ступеня виконання прийнятих організацією політики та завдань у сфері якості;
" пропозицій щодо удосконалення системи якості відповідно до змін, що викликані новими технологіями і концепціями якості, ринковою стратегією, соціальними умовами та умовами навколишнього середовища.
Зауваження, висновки та рекомендації, отримані в результаті аналізу та оцінювання системи якості, повинні документально оформлятися для вживання необхідних заходів.
10. Керівництво організації повинно забезпечити впровадження такої системи якості, яка б сприяла постійному поліпшенню якості.
Поліпшення якості досягають за допомогою заходів, що здійснюються в масштабах усієї організації для підвищення ефективності і результативності як діяльності організації загалом, так і кожного процесу, а також з метою отримання вигоди для організації та її споживачів.
Створюючи умови для поліпшення якості, слід зважати на:
" сприяння ефективному стилю управління та його підтримку;
" заохочення таких взаємин, ставлення та поведінки персоналу, які сприяють поліпшенню якості;
" встановлення чітко визначених завдань поліпшення якості;
" сприяння підвищенню ефективності взаємодій та організації колективної роботи;
" відзначення успіхів та досягнень;
" підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з метою поліпшення якості.
Економічні аспекти функціонування системи якості
Важливо, щоб аналіз та оцінювання ефективності системи якості про-водилися з застосуванням економічних показників. Ефективна система якості позитивно впливає на прибуток організації як через удосконалення процесів, процедур, операцій, знижує втрати внаслідок помилок, так і за рахунок повнішого задоволення споживача.
Таке оцінювання та надання звітів за його результатами повинні ство-рювати основу для виявлення неефективних видів діяльності та ініціювання заходів щодо внутрішнього удосконалення системи.
Для отримання даних про результати роботи усіх підрозділів за єдиним зразком керівництву повинні надаватися звіти про функціонування системи якості та її ефективність з застосуванням також фінансових показників.
Підхід чи підходи до фінансової звітності, що їх можуть застосувати конкретні організації, залежать від їх структури, галузі діяльності та доско-налості їх систем якості.
Існує декілька підходів до збору, подання та аналізу економічних даних. У стандартах на системи якості рекомендуються підходи, що наводяться нижче в пунктах а) - в), але при цьому не виключається застосування їх варіантів та комбінацій або інших підходів.
а) Підхід з погляду витрат на якість.
Він стосується витрат на забезпечення якості, які прийнято поділяти на витрати, пов язані з внутрішніми операціями, та витрати, пов язані з зовнішньою діяльністю.
При внутрішніх операціях елементи витрат аналізують за методикою ЗОД (запобіжні заходи, оцінювання, дефекти).
Витрати на запобіжні заходи та оцінювання вважають капіталовкла-деннями, в той час як витрати на усунення дефектів вважають втратами. Ці витрати мають такі складові:
" на запобіжні заходи - витрати на заходи щодо попередження дефектів;
" на оцінювання - витрати на проведення випробувань, контролю та досліджень з визначення відповідності вимогам щодо якості;
" внаслідок дефектів у процесі виробництва - витрати, що викликані невідповідністю продукції вимогам якості, яка виявлена до постачання (наприклад, пов язані з повторним наданням послуги, переробленням, повторним проведенням випробувань, списанням у відходи);
" внаслідок дефектів, що виявлені поза виробництвом - витрати, що вик-ликані невідповідністю продукції вимогам якості, яка виявлена після постачання (наприклад, пов язані з технічним обслуговуванням та ре-монтом продукції, претензіями споживача та поверненням, відшко-дуванням втрат та знижок ціни, рекламаціями на продукцію та позовами про юридичну відповідальність).
б) Підхід з погляду витрат на процеси.
Підхід полягає в аналізі двох витрат: пов язаних із забезпеченням відповідності та пов язаних із усуненням невідповідності будь-якого процесу. Управління кожним з цих видів витрат може стати джерелом економії.
Ці види витрат такі:
" витрати, пов язані з забезпеченням відповідності, - це витрати на задо-волення всіх встановлених та передбачених потреб споживачів при від-сутності дефектів існуючого процесу;
" витрати, пов язані з усуненням невідповідності, - це витрати внаслідок дефектів існуючого процесу.
в) Підхід з погляду втрат внаслідок незалежної якості.
При цьому підході розглядаються втрати у процесі виробництва та поза виробництвом внаслідок неналежної якості, а також визначаються поточні та довгострокові види втрат. До типових довгострокових втрат поза виробництвом належить, наприклад, зниження збуту внаслідок незадово-лення споживача. Типові довгострокові втрати у процесі виробництва пов язані з низькою продуктивністю праці, поганими ергономічними показ-никами, нераціональною організацією виробництва тощо. Поточні втрати пов язані з витратами на усунення дефектів у процесі виробництва та поза виробництвом.
Керівництвоповинно регулярно отримувати фінансові звіти про діяльність у сфері якості для того, щоб мати можливість контролювати та взаємозв язувати їх з іншими економічними показниками, такими, наприк-лад, як збут, товарообіг, умовно чиста продукція, з метою прийняття обг-рунтованих рішень щодо:
- оцінювання відповідності та ефективності системи якості;
- виявлення додаткових видів діяльності (процесів, процедур, операцій), які вимагають уваги й удосконалення;
- визначення та коригування завдань у сфері якості на наступний період та витрат на її забезпечення, поліпшення управління.
Здебільшого організації вже мають у розпорядженні дані, що входять до складу фінансових звітів про діяльність у сфері якості, але в іншій формі. Складання фінансових звітів про діяльність у сфері якості може вимагати перегрупування окремих елементів таких даних з інших звітів.
Функції системи якості
Функції системи якості охоплюють усі стадії (етапи) життєвого циклу (ЖЦ) продукції.
Ці функції можна поділити (розмежувати) так:
" функції забезпечення якості, що безпосередньо виконуються в межах загальних функцій підприємства на кожному етапі ЖЦ;
" функції оперативного управління якістю (функції з

 
 

Цікаве

Загрузка...