WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. - Реферат

Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. - Реферат

повинні бути розроб-лені, видані та введені в дію документально оформлені методики виконання функцій,
особливо тих, що координують різні види діяльності з погляду ефективності системи якості. У цих методиках повинні бути викладені завдання та характеристики (показники) різних видів діяльності, що впливають на якість.
Усі методики повинні містити прості, однозначні та зрозумілі фор-мулювання і встановлювати методи та критерії оцінювання результатів роботи.
6. До складу системи якості повинні входити документально оформлені методики управління складом, значеннями та структурою функціональних та фізичних характеристик продукції, як встановленими в технічній документації, так і реально досягнутими в продукції (так зване управління конфігурацією). Цей вид управління починається ще на етапі проектування і здійснюється протягом всього життєвого циклу продукції. Він дозволяє поліпшити проектування, розроблення, виробництво і експлуатацію продукції та управління цими етапами, а також дає змогу керівництву наочно бачити стан документації та продукції протягом життєвого циклу.
Управління конфігурацією може охоплювати визначенння конфігурації, регулювання конфігурації, облік стану та перевірку якості конфігурації. Воно стосується видів діяльності, що описані в цьому розділі.
7. Усі прийняті в організації елементи якості, а також відповідні вимоги та положення повинні бути документально оформлені у вигляді заяви (декларації) про політику, а також методик, викладених зрозуміло, система-тизовано і в певній послідовності. При цьому номенклатура та обсяг доку-ментації мають обмежуватися лише необхідними документами.
У системі якості повинні бути регламентовані процедури ідентифікації, розсилання, комплектування та підтримання в робочому стані всіх документів з якості.
Типовим видом документа, який використовують для загального опису системи якості, є настанова з якості.
Головним призначенням настанови з якості є визначення всієї структури системи якості, правил її впровадження та організації функціонування.
Для актуалізації настанов повинна бути впроваджена документально оформлена методика внесення змін та поправок до них, їх перегляду та включення доповнень.
Разом із настановами з якості застосовують допоміжні документально оформлені методики, що стосуються елементів системи якості (наприклад, стандарти підприємства, робочі інструкції з проектування, закупівлі або з побудови процесу). Форма та назва цих документально оформлених методик є довільною і залежить від:
" масштабу організації;
" конкретного характеру діяльності;
" структури та вимог настанови з якості.
Керівництво повинно забезпечити підготовку та підтримання в робо-чому стані документально оформлених програм якості на будь-яку продук-цію чи процес. Програми повинні бути узгоджені зі всіма загальними вимо-гами системи якості, що діє в організації, і мають забезпечувати виконання вимог, встановлених до конкретної продукції у відповідному проекті або контракті. Програма якості може входити до складу більшої за обсягом за-гальної програми.
Програма якості особливо важлива при організації виробництва нової продукції чи впровадженні нового процесу, а також, у разі необхідності, значної модернізації виготовлюваної продукції або існуючого процесу,
У програмах якості повинні бути зазначені:
" завдання у сфері якості (наприклад, характеристика чи технічні дані, рит-мічність, ефективність, естетика, тривалість циклу, витрати, природні ре-сурси, утилізація, обсяг виробництва та надійність);
" поетапне розбиття процесів відповідно до прийнятих в організації методів праці (для ілюстрації елементів процесу можуть використовуватися діаграми, таблиці-матриці чи інші аналогічні схеми);
" конкретний розподіл обов язків, повноважень, відповідальності та ресурсів на різних етапах роботи над проектом;
" необхідні спеціальні документально оформлені методики та інструкції;
" відповідні програми випробувань, контролю, огляду та перевірки якості на різних етапах (наприклад, під час проектування та розроблення);
" документально оформлена методика внесення до програми якості змін і поправок під час роботи над проектом;
" метод визначення досягнутих показників якості;
" інші заходи, що забезпечують виконання поставлених завдань.
З метою раціональнішого виконання завдань, поставлених у програмі якості, необхідно користуватися документально оформленими методами управління процесами (операціями).
Для оперативного інформаційного забезпечення функціонування системи якості застосовують протоколи якості, зокрема карти, що стосуються проектування, контролю, випробувань, огляду та перевірки якості, аналізу або їх відповідних результатів. Протоколи якості повинні вестися як важливий засіб для доведення відповідності встановленим вимогам і ефек-тивності системи якості.
8. Для підтримки належного рівня ефективності функціонування системи якості необхідно проводити регулярні перевірки і якості продукції та процесів, і самої системи якості.
Перевірки якості повинні плануватися та виконуватися для визначення відповідності заходів у межах системи якості, що діє в організації, та їх результатів запланованим показникам, а також для визначення невідпо-відностей (недоліків) системи якості. Всі елементи системи підлягають регулярній внутрішній перевірці та оцінюванню залежно від статусу та важ-ливості перевірюваного виду діяльності. Для цього керівництвом організації повинна бути розроблена та впроваджена відповідна програма перевірки якості.
Програма проведення перевірки якості повинна передбачати:
" підготовку планів та графіків перевірки конкретних видів діяльності та ланок організаційної структури;
" призначення персоналу, що має відповідну кваліфікацію для проведення перевірок якості;
" підготовку документально оформлених методик проведення перевірок якості, що передбачають реєстрацію даних та складання звітів за резуль-татами перевірки якості і узгоджене проведення своєчасних коригувальних дій для усунення недоліків, виявлених під час перевірки.
Крім запланованих та регулярних, можна впровадити перевірки якості ще й в інших випадках, наприклад, після організаційних змін, отримання нових даних про попит на ринку, звітів та повідомлень про невідповідність продукції або процесів тощо.
Об єктивне оцінювання функціонування системи якості, що його про-водить компатентний персонал, повинно охоплювати такі елементи системи та види діяльності:
" структуру організації;
" адміністративні та робочіметодики, а також методики системи якості;
" персонал, обладнання та матеріальні ресурси;
" робочі дільниці, операції та процеси;
" виготовлювану продукцію (з метою визначення ступеня її відповідності стандартам та технічним умовам);
" ведення документації, звітності та реєстрації даних.
Персонал, що проводить перевірку елементів системи якості, не повинен бути підпорядкований особам, які безпосередньо відповідають за конкретні ділянки чи види діяльності, що перевіряються. Повинна бути розроблена та документально оформлена програма перевірки якості.
Зауваження за результатами перевірки, відповідні висновки та узгоджені плани проведення коригувальних дій повинні реєструватися та передаватися керівництву, що відповідає за перевірену ділянку, для вживання відповідних заходів, а

 
 

Цікаве

Загрузка...