WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. - Реферат

Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. - Реферат


Реферат на тему:
Основні принципи управління якістю та елементи системи якості.
Фактори, що обумовлюють якість продукції. Елементи системи якості
В умовах ринкових відносин якість забезпечує і гарантує підприємство. А якщо вона не забезпечується і не гарантується - підприємство гине: автоматично робить це той самий ринок, але нормальний ринок, із зба-лансованим попитом і пропозицією.
У 60-70-ті роки вважали,що для успіху виробника достатньо, щоб про-дукції було багато і вона була дешевою. У 80-ті роки стало очевидним, що виникла конкуренція не цін, а якості: 80% покупців приймали рішення про покупку, звертаючи увагу насамперед на якість продукції. Отже, конкуренто-спроможною могла стати лише продукція, яка мала, за інших рівних умов, меншу виробничу собівартість і вищу якість.
В 1982 р. у США була видана книга Едварда Демінга Якість, про-дуктивність, конкурентоспроможність , в якій автор виклав свою концепцію постійного підвищення якості у вигляді 14 знаменитих постулатів.
Рис.3.1. Петля якості , або типові стадії життєвого циклу, на яких
забезпечується якість продукції
На якість продукції впливають численні фактори, які діють і самостійно, і у взаємозв язку між собою, як на окремому етапі життєвого циклу продукції, так і на кількох. Усі фактори об єднані у 4 групи: технічні, організаційні, економічні і суб єктивні.
До технічних факторів належать: конструкція, схема послідовного зв язку елементів, система резервування, схемні вирішення, технологія ви-готовлення, засоби технічного обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування, виготовлення, експлуатації та ін.
Нині весь світ працює над проблемою забезпечення якості. Методичною її основою є так звана петля якості , яка у класичному варіанті має такий вигляд (рис.3.1).
До організаційних факторів належать: розподіл праці і спеціалізація, форми організації виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю, порядок подання і здавання продукції, форми і способи транспортування, зберігання, експлуатації (споживання), технічного обслуго-вування, ремонту та ін.
Організаційним факторам, на жаль, ще не приділяється стільки уваги, як технічним, тому дуже часто добре спроектовані і виготовлені вироби внаслідок поганої організації виробництва, транспортування, експлуатації і ремонту достроково втрачають свою високу якість.
До економічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і рівень зарплати, рівень затрат на технічне обслуговування і ремонт, ступінь підвищення продуктивності суспільної праці та ін.
Економічні фактори особливо важливі під час переходу до ринкової економіки. Вони водночас виконують контрольно-аналітичні і стимулюючі функції. До перших належать такі, що дозволяють виміряти: затрати праці, засобів, матеріалів на досягнення і забезпечення певного рівня якості виро-бів. Дія стимулюючих факторів приводить як до підвищення рівня якості, так і до його зниження. Найбільш стимулюючими факторами є ціна і зарплата. Правильно організоване ціноутворення стимулює підвищення якості. При цьому ціна повинна покривати всі витрати підприємства на заходи з підвищення якості і забезпечувати необхідний рівень рентабельності. Вироби ж з вищою ціною повинні бути високої якості.
У забезпеченні якості значну роль відіграє людина з її професійною підготовкою, фізіологічними і емоціональними особливостями, тобто мова йде про суб єктивні фактори, які по-різному впливають на розглянуті вище фактори. Від професійної підготовки людей, які зайняті проектуванням, виготовленням і експлуатацією виробів, залежить рівень використання технічних факторів. Але якщо у процесі функціонування технічних факторів роль суб єктивних слабшає, тому що на цій стадії процес проходить з використанням сучасної техніки і технології, яка максимально звільняє технологічний процес від участі людини, то в організаційних факторах суб єктивний елемент відіграє вже значну роль, особливо коли мова заходить про способи і форми експлуатації і споживання виробів.
Вимоги до елементів системи якості
До елементів системи якості належать документально оформлені ви-моги ринку (або конкретних замовників чи споживачів), функції системи, її організаційна структура, документація, методи, правила та технологія вико-нання функції, ресурси, зокрема фінансові, інформаційна система.
Нижче стисло сформульовано загальні вимоги до цих елементів.
1. Вхідна інформація, що надходить внаслідок вивчення ринку, повинна застосуватися для створення нової продукції та удосконалення тієї, що вже випускається, а також для удосконалення системи якості.
Керівництво організації несе повну відповідальність за визначення політики у сфері якості та прийняття рішень щодо створення, розроблення, впровадження та забезпечення функціонування системи якості.
2. Повинні бути визначені і документально зафіксовані всі види діяльності, що прямо пов язані з якістю або опосередковано впливають на неї. При цьому необхідне:
" чітке визначення загальних та конкретних обов язків персоналу в діяльності, прямо пов язаній з забезпеченням якості;
" чітке встановлення обов язків та повноважень персоналу в кожному виді діяльності, що впливає на якість, а також передбачення таких обов язків, організаційної свободи та повноважень, які були б достатніми для досягнення заданих вимог до якості з необхідним рівнем ефективності;
" визначення заходів щодо управління різноманітними суміжними видами діяльності та їх координації;
" зосередження уваги на визначенні потенційних або фактичних проблем якості і здійснення запобіжних та коригувальних заходів;
3. Функції управління та адміністративного керування, пов язані з сис-темою якості, повинні бути чітко узгоджені з загальною структурою функцій організації. В організаційній структурі повинна бути визначена ієрархія пов-новажень персоналу та взаємозв язки між ними.
4. Керівництво повинно визначати потребу в ресурсах і в належному обсязі забезпечити відповідними ресурсами проведення політики у сфері якості та досягнення встановлених показників якості. До таких ресурсів мо-жуть, наприклад, належати:
" кадрові ресурси (персонал), зокрема фахівці певних професій;
" обладнання для проектно-конструкторських робіт;
" виробниче обладнання;
" обладнання для контролю, випробовувань та вимірювань;
" програмне забезпечення контрольно-вимірювальних пристроїв та комп ютерів.
Керівництво повинно визначити обсяг знань, досвід та рівень підготовки персоналу, які необхідні для виконання функцій системи.
Для раціонального (з погляду виконання завдань системи) і своєчасного розподілу ресурсів керівництво має визначити пріоритетні чинники якості, що впливають на ринкові позиції організації, а також завдання стосовно продукції, процесів та пов язаного з ними обслуговування.
Плани та графіки використання цих ресурсів та їх розподіл повинні бути узгоджені з загальними завданнями організації.
5. Функціонування системи якості повинно бути організоване так, щоб здійснювалося адекватне та постійне управління всіма видами діяльності, що впливають на якість.
Система якості повинна бути орієнтована на проведення запобіжніх дій, що виключають виникнення проблем, але у разі виникнення недоліків вона має своєчасно реагувати та усувати їх.
Для реалізації політики та завдань у сфері якості

 
 

Цікаве

Загрузка...