WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Державний метрологічний контроль і нагляд - Реферат

Державний метрологічний контроль і нагляд - Реферат


Реферат на тему:
Державний метрологічний контроль і нагляд
Мета, об'єкти та види державного контролю і нагляду.
Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються Державною метрологічною службою з метою перевірки додержання вимог Закону
України "Про метрологію і метрологічну діяльність"та інших нормативно-правових актів України і нормативних документів із метрології.Об'єктами державного метрологічного контролю і нагляду є:
o засоби вимірювальної техніки(ЗВТ);
o методики виконання вимірювань;
o кількість фасованого товару в упаковках;
Державний метрологічний нагляд стосовно цих об'єктів поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час:
o робіт по забезпеченню охорони здоров'я;
o забезпеченню захисту життя та здоров'я громадян;
o контролю якості і безпеки продуктів харчування;
o контролю стану навколишнього природнього середовища;
o контролю безпеки умов праці;
o геодезичних і гідрометеорологічних робіт;
o торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником.виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, послуг елсктро- та поштового зв'язку;
o податкових, банківських і митних операцій;
o обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності;
o робіт, що виконуються за дорученням органів прокуратури та правосуддя;
o обов'язкової сертифікації продукції;
o реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.
До державного метрологічного контролю належать:
o державна метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;
o метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки;
o акредитація на право проведення державних випробувань, метрологічної перевірки і калібрування засобів вимірювальної техніки,
проведення вимірювань та атестації методик виконання вимірювань.
До державного метрологічного нагляду належать:
o державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань;
o державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упа-ковках.
Державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань.
У центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах управління об'єднань підприємств проводиться перевірка додержання вимог Закону України "Про метрологію і метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів України і нормативних документів із метрології.
На підприємствах, в організаціях і у громадян - суб єкгів підприємницької діяльності крім того проводиться перевірка:
o стану і застосування засобів вимірювальної техніки;
o застосування атестованих методик виконання вимірювань і правильності виконання вимірювань;
o додержання умов проведення державних випробувань, метрологічної пере-вірки, калібрування, ввезення, випуску з виробництва, ремонту та у продаж і видачі напрокат засобів вимірювальної техніки, проведення вимірювань та атестації мето-дик виконання вимірювань.
Державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого
товару в упаковках.
Державному метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару у разі, коли вміст цих упаковок не може бути змінений без їх розкривання чи деформування, а кількість товару подана через масу, об'єм чи іншу фізичну величину.
На упаковці мають бути зазначені номінальна кількість товару в одиницям ма-си, об'єму або іншої фізичної величини, а також гранично допустимі відхилення від номінальної кількості або зроблено посилання на нормативний документ, за яким їх встановлено.
Акредитація на право проведення державних випробувань,
метрологічної перевірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, вимірювань, атестації методик виконання вимірювань.
Акредитація на право проведення державних випробувань, метрологічної перевірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, вимірювань, атестації мето-дик виконання вимірювань здійснюється Держстандартом України, його метрологіч-ними центрами і територіальними органами.
Держстандартом України здійснюється акредитація:
o метрологічних центрів Держстандарту України - на право проведення державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки;
o територіальних органів Держстандарту України - на право проведення державних приймальних і контрольних випробувань та метрологічної перевірки засобів вимірю-вальної техніки;
o метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і органі-зацій - на право проведення державних приймальних випробувань та метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки;
o калібрувальних лабораторій метрологічних служб або інших організаційних струк-тур підприємств і організацій ( далі - калібрувальні лабораторії) - на право прове-деня калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій і для громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;
o перевірювальних (калібрувальних) лабораторій іноземних виробників - на право проведення метрологічної перевірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, що постачаються в Україну.
Територіальними органами Держстандарту України здійснюється акредитація вимірювальних лабораторій підприємств і організацій, що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також вимірювальних лаборато-рій підприємств, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади (якщо не передбачено законодавством) на право проведення вимі-рювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.
Метрологічні центри Держстандарту України та уповноважені Держстандар-том України його територіальні органи здійснюють акредитацію метрологічних служб центральних органів виконавчиї влади, Підприємств і організацій на право проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду.
У разі позитивного рішення про акредитацію видається у встановленому по-рядку атестат акредитації. Спори з питань акредитації розглядаються Держстандар-том України, судом або арбітражним судом.
Права і обов'язки державних інспекторів з метрологічного нагляду
Державний метрологічний нагляд здійснюють службові особи Держстандарту України та його територіальних органів - державні інспектори з метрологічного на-гляду (далі - державні інспектори).
Державні інспектори повинні бути атестовані в порядку, встановленому Держстандартом України.
Державні інспектори виконуючи свої обов язки, мають право:
o безперешкодно, з пред'явленням службового посвідчення,відвідувати цент-ральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, ор-ганізації і громадян - суб'єктів підприємницької діяльності з додержанням встанов-лених у них порядку і режиму роботи;
o перевіряти діяльність центральних органів виконавчої влади, органів місце-вого самоврядування, підприємств, організацій і громадян - суб'єктів підприємниць-кої діяльності щодо додержаня вимог Закону України "Про метрологію і метрологіч-ну діяльність", інших нормативно-правових актів України і нормативних документів із метрології, а також використовувати при цьому їх технічні засоби та залучати до перевірок їх працівників;
o одержувати необхідні відомості та матеріали з метрології;
o направляти на інспекційну перевірку засоби вимірювальної техніки;
o перевіряти правильність віднесення ЗВТ до таких, що підлягають перевірці;
o перевіряти кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування і продажу;
o користуватися проїзними квитками для проїзду в міському пасажирському транспорті (крім таксі), які можуть закуповуватися за рахунок асигнувань,передбачених у кошторисі на утримання організації, в штаті якої ці інспектори перебувають.
У разі виявлення порушень, метрологічних норм і правил державні інспектори в установленому законом порядку мають право:
o забороняти застосування, випуск з виробництва, ремонту та у продаж і вида-чу напрокат засобів вимірювальної техніки;
o анульовувати результати метрологічної перевірки ЗВТ;
o давати приписи і встановлювати терміни усунення порушень метрологічних норм і правил;
o забороняти реалізацію партій фасованого товару;
o забороняти виконання робіт, пов'язаних з вимірюваннями, якщо ці вимірю-вання не забезпечують достовірних результатів;
o складати протокол про адміністративні порушення в галузі метрології;
o вносити пропозиції щодо анулювання документів з акредитації на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, проведення вимірювань та атестації методик виконання вимірювань.
Справи про адміністративні правопорушення в галузі метрології розглядають-ся Держстандартом України та його територіальними органами за місцем їх розташу-вання.
Державні інспектори зобов'язані проводити державний метрологічний нагляд з додержанням вимог Закону України "Про метрологію і метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів України і нормативних документів із метрології.

 
 

Цікаве

Загрузка...