WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Фізичні величини - Реферат

Фізичні величини - Реферат

практики:
" число основних величин має бути невелике;
" за основні мають бути вибрані величини, одиниці яких легко відтворити з високою точністю;
" розміри основних одиниць мають бути такі, щоб на практиці значення всіх величин системи не виражалися ні надто малими, ні надто великими числами;
" похідні одиниці мають бути когерентні, тобто входити в рівняння, що пов'язують їх з іншими одиницями системи, з кoeфіцієнтом 1.
Наприклад, у випадку механічних величин на підставі другого закону Ньютона:
F = ma = m (dV/dt) = т ( d2l /dt2),
що виражає залежність між величинами F, l, m і t, три з них можна взяти за незалежні і дістати чотири системи: LMT, LFT, LMF i FMТ. Cистема LMT вигідно відрізняється від інших тим, що poзмір маси, як i довжини та часу, на відміну від сили F , не залежить від положення на земній кулі, а одиниці величин L, M i t легко відтворити з високою точністю.
0диниці, які не належать ні до основних, ні до похідних одиниць даної системи, називаються додатковими: радіан - rad- рад і стерадіан - Sr , ср.
Одиниці, що не входять ні в одну із систем, називаються позасистемними одиницями: літр - l, л; тонна - t , т; градус - ° тощо.
До позасистемних одиниць належать також відносні одиниці: відсоток-%, промілле - %0, мільйонна частина - ррm, млн-1.
Позасистемні одиниці, що визначаються із відношення двох значень величини, називаються логарифмічними: бел - В, Б; децибел - dВ, дБ; октава - окт; декада - дек; фон - рhоп, фон.
Одиниця, що в ціле число разів більша за системну або позасистемну, називається кратною одиницею. Наприклад, 1 км = 1000 м, 1 МВт = 106 Вт, 1хв= 60 с.
Одиниця, що в ціле число разів менша за системну або позасистемну, називається частковою одиницею. Наприклад, 1 мм = 10-3 м, 1 мкс = 10-6 с, 1мл=10-3 л.
0диниці, від яких утворені кратні або часткові одиниці, називаються го-ловними (вихідними) одиницями. Множники, найменування та позначення префіксів для утворення десяткових кратних i часткових одиниць наведенi в Додатку 2.
2.4. Розмірності фізичних величин
Розмірність (dimension) основної величини - це її позначення L, М ,Т, І, ..., а розмірність похідної величини - вираз, що описує її эв'язок з основними величинами системи і становить собою добуток poзмірностей основних величин, піднесених до відповідних степенів. Наприклад, розмірність величини Х системи LMT :
dim X = L M Tg, де , , g - показники розмірності, які є цілими числами, за винятком СГСЕ та СГСМ, де вони можуть бути і дробовими.
Величина, в розмірності якої хоча б один показник не дорівнює нулю, називається розмірною величиною, а величина, в розмірності якої всі показники дорівнюють нулю, - безрозмірною величиною. Величина, що безрозмірна в одній системі, може бути розмірною в іншій. У даній системі величин розмірність кожної величини однозначна, але є різні за природою величини, які мають однакову розмірність, наприклад різні види енергії і робота, електрорушійна сила і зміна магнітного потоку. Тому відрізняють фізичну однорідність i розмірну однорідність величин, фізично однорідні величини можна порівнювати між собою, якщо вони екстенсивні, тобто можна застосовувати до них операцію додавання.
Операції над розмірностями виконуються за правилами алгебри. Наприклад, якщо величина Z=f(Х,У) , причому dim (X) = L M Tg і dim (Y) = L 1 M 1 Tg1, то dim Z =f(L M Tg ; L 1 M 1 Tg1 ). Зокрема, якщо Z = XY, то dim Z=L + 1 M + 1 Tg+g1 а якщо Z=(X/Y)n, то Z = .
Розмірності ФВ є заодно розмірностями їх одиниць. Рівняння зв'язку між величинами використовується для утворення когерентних похідних одиниць. Якщо рівняння зв'язку має коефіцієнт, який не дорівнює 1, то в праву його частину підставляють такі значення величини в одиницях даної когерентної системи, щоб їx добуток з коефіцієнтом рівняння дорівнював 1
Поняття розмірності дає можливість контролювати правильність мате-матичних операцій над величинами - на довільній стадії виконання операцій ліва і права частини рівності мають бути однакової розмірності. Методом перевірки розмірностей контролюють правильність математичних виразів, їх відповідність фізичній суті.
2.5. Міжнародна сисема одиниць СІ
У 1960 р. XI Генеральна конференція з мір і ваги (ГКМВ) прийняла Міжнародну систему одиниць (Система інтернаціональна (СІ)) з основними одиниця
ми - метр, кілограм, секунда, ампер, кельвін, кандела і з додатковими - радіан i стерадіан, а в 1971 р. ХІV ГКМВ затвердила сьому основну одиницю - моль.
0диниці СІ придатні для практичного застосування у всіх областях науки i техніки та в різних галузях народного господарства. 0фіційно вони прийняті всіма країнами, але поряд з ними ще дозволено використання ряду традиційних одиниць. Як державний стандарт діє ДСТУ 3651.0-97, згідно з яким застосування одиниць СІ є обов'язковим, але поряд з ними в навчальному процесі та в навчальній літературі дозволяється застосовувати перераховані в стандарті позасистемні одиниці, а також частинні та кратні від них. Найважливіші одиниці Міжнародної системи СІ наведені в Додатку 1.
Система одиниць СІ практична, когерентна, раціоналізована. У системі СІ, на відміну від нераціоналізованої системи СГС, магнітна проникність о вільного простору величина розмірна і називається магнітною сталою.
о = 4 10-7 12,57 10-7 Гн/м;
подібно електрична стала:
o = 107/(4 C2) 8,85 10-12 Ф/м,
де С = (299792,5 0,4) км/с 3 108 м/с - швидкість поширення світла у вакуумі.
Одиниці СІ позначаються літерами латинського і грецького (міжнародні позначення) або українського алфавітів, а також спеціальними знаками (...°, ...', ...'' ). На засобах вимірювань мають бути міжнародні позначення. В друкованих виданнях можна застосовувати або міжнародні, або українські позначення, але не обох видів в одному виданні, за винятком публікацій з фізичних величин.
У позначеннях одиниць, назви яких походять від прізвищ, перша буква має бути велика, наприклад W , Вт; Wb, . Вб; , Ом. Позначення одиниць проставляються тільки після числових значень величин в один рядок з ними, друкуються прямим шрифтом з пробілом після останньої цифри і без перенесення в наступний рядок. Наприклад,
100 кВт, 80%, 20 °С, або 20°, 30'.
Значення величин і їх граничні відхилення беруться у дужки, після яких з пробілом проставляється позначення одиниці, наприклад (100,0 0,1) В, або ж окремо - після значення величини і після її граничного відхилення: 50 В 2 В.
Позначення одиниць, що входять у добуток, треба відділяти крапкою на середній лінії (знак множення): Н м, кг м2 : крапку можна заміняти пробілом, якщо це не викликає непорозумінь.
У позначеннях відношень одиниць знаком ділення може служити тільки одна скісна або горизонтальна риска. Позначення зі скісною рискою записують в один рядок, а знаменник (добуток) беруть у круглі дужки. Позначення відношень можна записувати у вигляді добутку позначень одиниць, піднесених до степенів, але якщо хоча б одна із одиниць записана з від'ємним показником, то застосовувати скісну чи горизонтальну риску не дозволяється.
Найважливіші одиниці міжнародної системи (СІ) приведені в Додатку 1.
2.6. Еталони одиниць фізичних величин
Класифікація еталонів і передавання розмірів одиниць фізичних величин
Відповідно до поділу ФВ даної системи відрізняють еталони одиниць основних і похідних величин, а за точністю відтворення і призначенням - первинні і вторинні

 
 

Цікаве

Загрузка...