WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Акредитація у Системі УкрСЕПРО (пошукова робота) - Реферат

Акредитація у Системі УкрСЕПРО (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота:
Акредитація у Системі УкрСЕПРО
Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації
. Загальні вимоги
Згідно з ДСТУ 3411-96 органами з сертифікації можуть бути акредитовані державні організації, що мають статус юридичної особи та можуть бути визнані третьою стороною.
Діяльність органу з сертифікації здійснюється під керівництвом Національного органу з сертифікації на підставі укладеної з ним угоди.
Організація може бути акредитована як орган з сертифікації, якщо вона є незалежною від розробника, виробника, постачальника, споживача і має компетентність, яка дозволяє їй проводити сертифікацію у заявленій галузі акредитації.
Для цього організація повинна мати:
- організаційну структуру, адміністративні та юридичні права для управління роботами з сертифікації у заявленій галузі акредитації;
- компетентний персонал, кваліфікація якого підтверджена документально за результатами атестації;
- актуалізований фонд нормативних документів на продукцію та методи її випробувань;
- систему двосторонніх зв'язків з виробниками або постачальниками сертифікованої продукції, яка забезпечує своєчасне їх інформування про заплановані зміни вимог нормативних документів на продукцію, що повинно бути документально підтверджено;
- договірні зобов'язання з акредитованими в Системі випробувальними лабораторіями (центрами) для проведення випробувань продукції з метою сертифікації, а в разі необхідності - з органами з сертифікації систем якості;
- штатний персонал, який веде технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції, або договори на проведення нагляду з органами з сертифікації систем якості чи з територіальними центрами стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України;
- статут, що визначає її діяльність;
- положення про орган з сертифікації продукції;
- настанову з якості;
- комплект організаційно-методичних та нормативних документів системи сертифікації продукції в заявленій галузі акредитації;
- документи, що встановлюють правила та порядок проведення технічного нагляду за виробництвом та випробуваннями сертифікованої продукції;
досвід роботи з сертифікації, що підтверджується документально за результатами виконаних робіт. Орган з сертифікації повинен забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.
Орган з сертифікації повинен здійснювати внутрішні перевірки ефективності функціонування системи забезпечення якості згідно з вимогами Настанови ISO/ІЕС 56 з документальним оформленням результатів перевірок, які мають бути доступними для осіб, що здійснюють інспекційний контроль.
Дії органу з сертифікації не повинні мати дискримінаційного характеру. Вимоги до органу з сертифікації можуть бути доповнені під час його акредитації з урахуванням положень настанов ISO/ІЕС 39, 40 та європейського стандарту ЕN 45011.
3.1.2. Вимоги до документації органу з сертифікації
Орган з сертифікації повинен мати "Положення про орган з сертифікації..." та "Настанову з якості", яка повинна містити всю інформацію, необхідну для ефективного функціонування системи забезпечення якості, в тому числі:
-
- заяву про політику в галузі якості;
- стислий опис юридичного статусу органу з сертифікації;
- кваліфікацію та повноваження як штатного, так і позаштатного персоналу органу з сертифікації;
- процедури підбору та навчання персоналу органу з сертифікації;
- процедури, пов'язані з розглядом апеляцій;
- процедури проведення внутрішніх перевірок функціонування системи якості;
- повноваження Ради органу з сертифікації;
- організаційну структуру, відповідальність та розподіл функцій між виконавчими групами;
- копії атестатів акредитації та паспортів випробувальних лабораторій (центрів), що зайняті в проведенні випробувань продукції, яка сертифікується;
- перелік субпідрядників, копії атестатів їх акредитації або інших документів, що підтверджують їх компетентність;
- посадові інструкції персоналу, що визначають службові обов'язки і відповідальність та ін.
У разі наявності затвердженого порядку сертифікації однорідної групи продукції, що міститься в галузі сертифікації конкретного органу він (за необхідності) може розробляти доповнення до цього порядку щодо окремих процедур, які враховують специфіку діяльності органу.
Орган з сертифікації повинен мати фонд актуалізованих нормативних документів на продукцію, що сертифікується, та на методи її випробувань.
Орган з сертифікації повинен підтримувати в робочому стані систему реєстрації та протоколювання. Протоколи та реєстраційні записи повинні зберігатись протягом терміну, встановленого ДСТУ 3415-96.
Орган з сертифікації повинен мати систему контролю за документацією, що забезпечує її своєчасну актуалізацію та наявність на робочих місцях необхідних чинних документів.
Акредитація органу з сертифікації
Акредитація органу з сертифікації у Системі є офіційним визнанням його права проводити сертифікацію продукції на відповідність вимогам нормативних документів до галузі його акредитації.
Роботи щодо акредитації органів з сертифікації продукції організовує та проводить Держстандарт України (орган з акредитації).
Акредитація органу з сертифікації передбачає такі основні етапи:
- подання та експертиза документів;
- укладання договору між Держстандартом України (органом з акредитації) і організацією-заявником на проведення акредитації в Системі;
- перевірка органу з сертифікації;
- розгляд результатів перевірки;
- оформлення та видача атестата акредитації;
- укладання угоди з Держстандартом України.
При акредитації визначається порядок інспекційного контролю за діяльністю органу з сертифікації протягом строку акредитації.
Подання та експертиза документів
- Організація, що претендує на акредитацію, подає заявку (Додаток 21) 3.1.1) та комплект документів, що містить:
- проект "Положення про орган з сертифікації... ";
- проект "Порядку сертифікації... ";
- "Настанову з якості";
- копію наказу керівника організації-заявника про створення на її базі структурного підрозділу - органу з сертифікації (за необхідності);
- відомості про аудиторів;
- проект "Галузь акредитації".
За результатами експертизи документів, що подані, складається експертний висновок із оцінкою відповідності органу з сертифікації до вимог, що встановлені цим стандартом.
Перевірка органу з сертифікації
Перевірка здійснюється комісією, що складається з компетентних фахівців та призначається наказом Голови Держстандарту України (керів-ника органу з акредитації).
Робота комісії проводиться за програмою, що затверджується Головою Держстандарту України (керівником органу з акредитації).
Перевіркою встановлюється відповідність фактичного стану органу з сертифікації поданим документам та його здатність виконуватизаявлені функції.
За результатами перевірки складається акт, який підписується членами комісії та доводиться до відома керівника органу з

 
 

Цікаве

Загрузка...