WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизоване робоче місце (АРМ) технолога для розрахунку витрат сировини і матеріалів - Реферат

Автоматизоване робоче місце (АРМ) технолога для розрахунку витрат сировини і матеріалів - Реферат


Реферат на тему:
АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ
МІСЦЕ (АРМ) ТЕХНОЛОГА
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ
СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ
В умовах ринкової економіки основним завданням для підприємств меблевої промисловості є забезпечення конкурентноздатності виробле-ної продукції, що вимагає орієнтації виробництва на потреби спожива-чів. Оскільки попит на меблеві вироби часто змінюється, доводиться по-стійно поповнювати асортимент їх випуску. Дефіцит та зростаюча вар-тість сировини і матеріалів потребують раціонального їх використання, тобто зміни нормативів витрат. Крім того, розробка нових меблевих ви-робів вимагає проведення великої кількості трудомістких одноманітних розрахунків, які здебільшого здійснюють на звичайному калькуляторі. Отже, постала необхідність проводити цю роботу на ЕОМ за допомогою відповідного програмного забезпечення.
Одним із видів розрахунків, що входить у підготовку документації для випуску нової продукції є обчислення витрат сировини і матеріалів на деталь, виріб або секцію, на набір і партію виробів чи наборів в ці-лому. Для проведення розрахунків розроблено автоматизоване робоче місце (АРМ) і сформовано бази даних відповідних довідників: назв дета-лей, виробів, сировини і матеріалів, планів випуску, припусків на обро-бку, корисних виходів, процентів технологічних втрат, нормативів ви-трат різного роду матеріалів.
Вихідними даними для проведення відповідних розрахунків є роз-міри деталей, їх к-сть і технологія виготовлення. Розрахунок витрат си-ровини і матеріалів здійснюють за наступною методикою. На підставі конструкторської документації визначають розміри деталей, їх кількість і матеріал. За технологією картани встановлюють послідовність і харак-тер обробки. В процесі розрахунку на основі цих даних визначають припуски на обробку деталей та норми витрат сировини та матеріалів. Зміна умов виробництва або вимог до якості продукції й використову-ваних матеріалів вимагає перегляду їх норм витрат, які оперативно за-носять до бази даних.
Тут ці норми поділяють на подетальні, спецефічні, індивідуальні (зведені) та групові середньозважені (для однотипних виробів з ураху-ванням плану випуску кожного виробу даної групи). Їх розраховують в натуральному, вартісному і натурально-вартісному показниках.
Основними документами для розрахунку норм витрат матеріалів є: креслення виробів, складальних одиниць (при наявності деталей без кре-слення), деталей, специфікації, технологічні документи, оформлені від-повідно до стандартів; нормативи витрат матеріалів на одиницю площі оброблюваної поверхні, одиниці довжини маси або інших параметрів; нормативи відходів і витрат матеріалів.
Специфіковані норми витрат розраховують на основі подетальних норм за формулою:
де - специфікована норма витрат і-го матеріалу на к-й виріб;
- подетальна норма витрат і-гоматеріалу а а-ту деталь;
nak - кількість а-их деталей у k-му виробі;
m - запальна к-сть назв деталей для яких використовується і-й матеріал.
Індивідуальні (зведені) норми витрат розраховуть на основі специ-фікованих норм за формулою:
де - індивідуальна норм витрат s-го матеріалу на к-ий виріб;
r - запальна кількість назв (позначень) матеріалів специфікованої номен-клатури, що входять до s-го матеріалу зведеної номенклатури.
Групові середньозважені норми витрат розраховують на основі плану випуску виробів та індивідуальних (зведених) норм за формулою
де - групова середньозважена норма витрат
S-го матеріалу на u-ту групу виробів;
Hk - кількість k-их виробів згідно із планом випуску
t - загальна кількість назв n-ої групи виробів.
Інформаційні бази даних містять відомості про використані матері-али, площі склеювання, шліфування і оздоблення деталей у прийнятих одиницях виміру; про нормативи витрат матеріалів на одиницю площі, об'єму, довжини, маси; про комплектуючі одиниці виробів і наборів; про укрупнену номенклатуру випуску виробів, номенклатуру груп ви-робів, для яких розраховують групові середньозважені норми витрат матеріалів.
Умовно АРМ поділяється на певні структурні компоненти: довідни-ки сировини і матеріалів, клейових матеріалів, ЛФМ, фурнітури, мети-зів, довідник виробів, редактор потрібних форм звітів. Всі операції з компонентами АРМ проводять в діалоговому меню - орієнтовному ре-жимі з викликом у разі потреби відповідного розділу допомоги резуль-тати розрахунків зводять у затверджені на підприємстві форми звітів.
Розроблене АРМ дає змогу розв'язати ряд проблем: створення ба-зи даних, їх редагування, проведення відповідних розрахунків, роздру-кування окремих елементів бази даних (або їх загального списку), а та-кож результатів обчислень. За допомогою АРМ можна провести розра-хунок: норм витрат деревних матеріалів; площі поверхонь, на які нано-сять клей, і норм витрат клейових матеріалів; площ оздоблюваних пове-рхонь, норм витрат ЛФМ у робочій в'язкості на оздобленнях; площ по-верхонь, що підлягають шліфуванню; норм витрат шліфувальних мате-ріалів; норм витрат фурнітури і інших купованих деталей і вузлів; норм витрат метизів. Крім того АРМ дає можливість отримати зведену відо-мість норм витрат сировини і матеріалів.
Програмне забезпечення розроблено і налагоджено на персональ-них ЕОМ типу ІВМ РС/АТ. Як мову програмування вибрано систему керування базами даних "FoxPro". Робота з програмою вимагає підтримки операційної системи MS-DOS версії 3.30 і вище. Необхідна оперативна пам'ять - не менше 480Kb, об'єм дискової пам'яті - відпові-дно до створення бази даних.

 
 

Цікаве