WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

вартість валової продукції, окупність затрат, диференціальний дохід; часткова - урожайність, окупність затрат, диференціальний дохід.
Для одержання зазначених економічних показників використовують два основних показники - урожайність сільськогосподарських культур, витрати на їх вирощування. Всі інші показники є похідними від них. Отже, визначення урожайності культур і розмірів затрат на їх вирощування за оцінюваними групами ґрунтів - найбільш відповідальний етап земельно-оціночних робіт, адже від достовірності одержаних даних залежить достовірність решти показників економічної оцінки земель.
При збиранні та обробці вихідних даних застосовується суцільний або вибірковий метод визначення показників на оцінюваних групах ґрунтів.
Суть суцільного методу полягає в тому, що в основу побудови шкали оцінки землі кладеться інформація про всі сільськогосподарські підприємства земельно-оціночного району.
Якщо метод вибірковий, для побудови шкали економічної оцінки відбирається частина сільськогосподарських підприємств, близьких за економічними умовами ведення сільського господарства.
Основним джерелом інформації для економічної оцінки земель служить чинна система обліку і звітності у господарствах і в першу чергу річні звіти, які містять середні дані про господарство в цілому. Статистичні дані про урожайність сільськогосподарських культур збирають, якправило, за семирічний період, що відповідає періоду ротації сівозміни. В окремих випадках для виявлення загальних тенденцій зміни урожайності та затрат на виробництво продукції вихідні дані аналізуються за більш тривалий період.
Найбільш точно одержати такі показники можна організацією у господарствах безпосереднього обліку урожайності і затрат на ділянках оцінюваних земель. Простий за своєю суттю метод безпосереднього обліку полягає у визначенні потрібних показників досліджуваних груп ґрунтів на певних за розмірами контрольних майданчиках (0,01 - 0,005 га), з яких збирають продукцію, зважують її і розраховують урожайність на 1 га площі. Але через те що цей метод вимагає тривалого часу для накопичення даних, необхідних для розрахунку середніх значень показників, він застосовується дуже обмежено, в основному на ділянках науково-дослідних і сортовипробувальних закладів.
Більше значення мають математико-статистичні методи обробки вихідних даних, необхідність застосування яких зумовлена масовістю вихідної інформації, складністю взаємозв'язків факторіальних і результативних ознак.
Визначення середньої урожайності культур і затрат за групами ґрунтів - складний процес, оскільки існуюча система оперативно-технічного і бухгалтерського обліку та звітності у сільськогосподарських підприємствах містить ці відомості не за групами ґрунтів, а в цілому щодо господарств, ґрунтовий покрив яких далеко не однорідний. Тому оцінні показники розраховуються на основі середніх даних господарства загалом або госпрозрахункових підрозділів.
У межах сільської ради земельно-оціночні роботи полягають в уза-гальненні матеріалів оцінки земель, проведеної в конкретному господарстві і визначенні середньозважених показників оцінки по сільській раді в цілому.
Отож, оцінка земель за природними властивостями ґрунтів прово-диться за даними суцільних обстежень ґрунтів. При цьому за показниками природних властивостей ґрунту складається 100-бальна шкала, за якою оцінюється відповідний тип ґрунту на території кожної земельної ділянки власників землі і землекористувачів.
На території Вільхівської сільської ради бал загального бонітету становить: ріллі - 54,8, пасовищ - 60,0. У даний час узагальнення земельно-оціночних робіт на рівні базових рад ще не проведено. Земельно-оціночні роботи проведені в сільськогосподарському підприємстві, що знаходяться на території сільської ради. Грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь на території базового сільськогосподарського підприємства (2000 р.) становить: ріллі - 12341 грн., багаторічних насаджень - 10316 грн., сіножа-тей - 2376, пасовища - 2376 грн. Після того, як була проведена в сільськогосподарських підприємствах оцінка, відбулися зміни в їх загальній площі, пов'язані з роздержавленням і приватизацією земель, тому є необхідність в корегуванні даних оцінок.
3.8. Нормативна грошова оцінка земель
3.8.1. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь
У період демократичних перетворень в суспільних відносинах, переходу до ринкової економіки та приватизації землі, виникає потреба у грошовій оцінці земель.
Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів розроблено у відповідності з постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 "Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів". Вона здійсню-ється з метою регулювання відносин при передачі землі у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу, визначенні ставок земельного податку тощо.
Розрахунок нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь с.Вільхівці подано в таблиці 3.8.1.1.
Таблиця 3.8.1.1. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь в межах населеного пункту
Назва угідь Шифр
агро-групи Площа, га Бал бонітету
Грошова вартість агрогрупи,
грн. Загальна вартість, грн.
1
2
3
4
5
6
Рілля 45е
140,8 55,9 12566 1769292,8
49е 50,6 43,8 9846 498207,6
104е 1,6 12,1 2720 4352
141
0,8 9,9 2225 1780
Разом 193,8 11731,8 2273632,4
Багат. насадження 45е 5,7 51,2 11921 67949,7
49е 4,3 61,7 16238 69823,4
Разом 10,0 13777,3 137773,1
Сіножаті 45е 3,0 72,2 5230 15690
49е 2,2 51,4 3723 8190,6
141 0,8 11,8 855 684
Разом 6,0 4094,1 24564,6
Пасовища 45е 12,1 70,8 3133 37909,3
49е 34,4 51,4 2274 78225,6
104е 20,1 12,6 557 11195,7
141 5,9 11,7 518 3056,2
215е 0,4 0,7 31 12,4
Разом 72,9 1788,7 130399,2
Всього 282,7 9078,0 2566369,3
Характеризуючи таблицю 3.8.1.1., можна сказати, що нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь по населеному пункту с.Вільхівці складає: по ріллі (площа 193,8 га) - 2273632,4 грн., по багаторічних насадженнях (площа 10,0 га) - 137773,1 грн., сінокосах (площа 6,0 га) - 24564,6 грн., пасовищах (площа 72,9 га) - 130399,2 грн., а в сумі це складає 2566369,3 грн.
3.8.2. Нормативна грошова оцінка населеного пункту
Практичне здійснення земельної реформи, впровадження приватної власності на землю платного характеру потребують економічного меха-нізму регулювання земельних відносин, основою яких є оцінка землі.
Наявність оцінки землі дає можливість органам місцевого самовря-дування, поряд з нормативно-організаційними методами управління роз-витком території, реалізувати свої повноваження на підставі створення економічних умов

 
 

Цікаве

Загрузка...