WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

числі орні землі займають 579,3 га або 53,34%, пасовища 57,6 га або 5,3%.
На території сільської ради знаходиться 636,9 га земель, які відведені для визначення середньої земельної частки, з них ріллі - 579,3 га; пасовищ - 57,6 га.
Землі, які підлягають роздержавленню і приватизації і передачі у приватну власність приведено в таблиці 3.5.3.
Таблиця 3.5.3. Площа земель, яка підлягає роздержавленню і приватизації
Назва угідь
Площа (га) % співвідношення
Разом с/г угідь 1026,0 100,00
Всього с/г угідь, що паюються 636,9 62,07
Рілля 579,3 56,46
Пасовище 57,6 5,61
Характеризуючи таблицю 3.5.3., можна зробити висновок, що на території ради роздержавленню і приватизації підлягає: ріллі - 62,07 %, па-совищ - 5,61% (від разом взятих с/г угідь).
Розмір середньої земельної частки встановлено шляхом ділення площі земель, що підлягає роздержавленню і приватизації на сумарну чисельність осіб, що мають право на середню частку (463 чоловік). Загальний розмір, обчисленої в такий спосіб середньої земельної частки становить 1,38 га сільськогосподарських угідь.
Для визначення середньої земельної частки по окремих ділянках необхідно всі угіддяпривести до єдиного рівноцінного показника родючості ґрунтів, при цьому за базовий показник прийнято бал бонітету по зернових.
Визначення кількості земельних часток по окремих ділянках розра-ховано за формулою:
де Зг - кількість земельних ділянок;
П - площа агровиробничих груп ґрунтів окремих ділянок;
5с - середньозважений бал бонітету для окремої земельної ділянки;
Зс - середня земельна частка.
Залежно від якості сільськогосподарських угідь розмір конкретної земельної ділянки може збільшуватись або зменшуватись відносно середньої земельної частки.
У дипломній роботі проведено розрахунок щодо визначення кількості земельних часток по окремих ділянках (табл.3.5.4.).
Таблиця 3.5.4. Кількість земельних часток по окремих ділянках ріллі
Нумерація ділянок Площа, га Бал бонітету по зернових
Кількість земель-них часток
1
3,0 55,9 26,3
2
114,1 52,9 90,9
3
43,0 51,8 89,4
4
139,8 55,9 34,2
5
115,2 55,0 91,8
6
137,2 55,9 109,3
7
27,0 55,9 21,5
На території Вільхівської сільської ради проведено розпаювання земель на загальній площі 109,1 га.
План існуючого використання земель наведено в таблиці 3.5.5.
Таблиця 3.5.5.
Назва землевласника, землекористувача Всього земель, га Всього с/г угідь Сільськогосподарські угіддя Не с/г угіддя
Рілля Сінокіс Пасовище
АФ "Вільхівська" 538,8 527,8 479,9 - 48,1 11,0
Фермерські господарства 57,4 57,4 50,0 - 7,4 -
Громадяни (приватна власність - паї) 109,1 109,1 99,6 - 9,5 -
Землі с/р (державна, приватна, комунальна) с.Вільхівці 380,9 331,7 190,7 20,4 110,6 49,2
Разом 1086,2 1026,0 820,0 20,4 175,6 60,2
На перспективу, згідно рішення сільської ради, проектуються передати у власність громадянам земельні паї на полях, які ще не закриті та на полях першочергового виділення. На основі проекту використання земель, можна зробити висновок про те, що і збільшаться надходження коштів у сільську раду. Проект використання земель наведено в таблиці 3.5.6.
Таблиця 3.5.6.
Використання земель с.Вільхівці (площа, га)
Землі, які знаходяться у власності громадян (паї) 109,1
Землі, які проектуються передати у власність громадян 135,5
Землі надані для фермерських господарств 57,4
Землі, які залишаться у користуванні АФ "Вільхівська" 489,3
Державні та приватні землі 380,9
Облік кількості земель у системі земельного кадастру передбачає проведення класифікації не тільки ґрунтів, але й земель. Класифікація ґрунтів будується за принципом їх походження і розвитку. При класифікації земель виділяються ділянки території з характерним не тільки конкретним покривом, але й усіма іншими умовами, від яких залежить спосіб їх використання. До таких умов належать: клімат, рельєф, водний і тепловий режим ґрунту та прилягаючих шарів атмосфери, рельєф місцевості, експозиція схилів окремих ділянок, їх конфігурація, розміри і розміщення, природна рослинність і придатність земель для вирощування певних культур, господарської діяльності людини.
Ґрунт як основна складова частини земель, найбільш повно виражає сутність і властивості, включаючи основні закономірності розвитку, можливості таксономії і систематизації земель.
Основні принципи класифікації земель побудовані на положенні про їх динамічність, розвиток у часі та просторі. В основу класифікації земель покладені їх стан і відповідні до цього виробничі можливості для використання земель у сільському господарстві.
При класифікації земель за їх якісним станом необхідно аналізувати матеріали крупномасштабних ґрунтових, меліоративних, геоботанічних і агрохімічних обстежень, беручи до уваги місцевий досвід використання земель.
Облік якості земельних угідь в межах видів земель проводиться за механічним складом ґрунту, ступенем зволоженості, солонцюватості, еродованості, рельєфом місцевості, запасом ґрунту, забезпеченістю ґрунтів фосфором, калієм та іншими поживними елементами.
Матеріали обліку якості земель дають необхідну інформацію для вирішення питань трансформації угідь, захисту ґрунтів від ерозії, виявлення резервів освоєння нових земель шляхом їх меліорації та рекультивації, проведення природно-сільськогосподарського районування території, розробки екосистеми ведення сільського господарства, прогнозування використання земельних ресурсів у схемах землевпорядкування на перс-пективу, проведення бонітування ґрунтів і економічної оцінки земель.
3.6. Бонітування ґрунтів
Бонітування ґрунтів - це характеристика ґрунтів, що проводиться на основі даних про їх природні властивості, що мають сталий характер та істотно впливають на урожай сільськогосподарських культур.
Бонітування ґрунтів сільськогосподарських угідь, сільськогоспо-дарських підприємств та організацій проведено в 1993 році. Отримані по-казники використано при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення. Значно ширше використання даних бонітування забезпечувало б проведення внутрішньогосподарського бонітування ґрунтів що дало б можливість оцінити кожну окремо земельну ділянку за об'єктивними сталими природними властивостями.
Бонітування ґрунтів є продовженням комплексних обстежень земель і передує їх економічній оцінці. Основна мета бонітування ґрунтів полягає у визначенні відносної якості ґрунтів за їх родючістю, тобто встановлення в скільки разів один ґрунт кращий від іншого за своїми природніми і стихійно-побутовими властивостями. Об'єкт бонітування - ґрунт, виражений суворо визначеними таксономічними одиницями, встановленими за матеріалами детального ґрунтового обстеження.
У зв'язку з цим бонітування ґрунтів проводять

 
 

Цікаве

Загрузка...