WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка гнучкого розкладу роботи обладнання, де використовуються система управління виробничою дільницею (ГАД). - Курсова робота

Розробка гнучкого розкладу роботи обладнання, де використовуються система управління виробничою дільницею (ГАД). - Курсова робота

рис.2
Рис.2. Схема виробничої ділянки
Основні параметри ГВД представлені в таблиці 2.
Таблиця 2
Назва параметра
Позначення
Одиниці вимірювання
Значення
Середнятрудоємність обробки однієї деталеустановки tоб
год
0,5
Час завантаження ГВМ tз
хв
5
Час розвантаження ГВМ tр
хв
4
Середня довжина переміщення
lcp
м
20
Середня швидкість переміщення
vcp
м/хв
60
Середній час, який витрачається на переміщення між стелажом і ГВМ або ГВМ і стелажом
t1
хв
1,06
Середній час переміщення між ГВМ
t2
хв
1,06
Виходячи з параметрів руху транспортних модулів і розміщення модулів ділянки, можна визначити час транспортування деталей (таблиця 3);
Таблиця 3
Переміщення
Тривалість(хв.)
АС?ГВМ1 1,06
АС?ГВМ2 2,12
ГВМ1?ГВМ2 1,06
ГВМ2?ГВМ3 1,06
ГВМ3?ГВМ4 1,06
ГВМ3?ГВМ5 2,12
ГВМ4?ГВМ5 1,06
ГВМ5?АС 1,06
ГВМ3?АС 3,18
ГВМ4?АС 2,12
ГВМ5?АС 1,06
Ґрунтуючись на вхідних даних, у даному проекті потрібно вирішити задачу оперативного планування, виконати якісний аналіз коректності розробленого плану, спроектувавши сіткову модель транспортного обслуговування.
При вирішенні задачі оперативного планування необхідно, насамперед, скласти розклад роботи технологічного устаткування, побудувати алгоритм його організації (розклад транспортування деталей між АС і ГВМ і між ГВМ і ГВМ, що забезпечує мінімальне відхилення часу закінчення виконання технологічних операцій).
Результатом вирішення даної задачі з обліком структурно-компоновочної схеми гнучкої виробничої системи буде цілком описана дискретна система (склад і розклад роботи компонентів ). У результаті буде досліджена необхідність розрахованої кількості АТМ, що обслуговуються ГВМ.
Аналіз коректності розробленого плану припускає складання сіткової моделі за допомогою апарату сіток Петрі, для проектованої ГВД (з обліком розробленого алгоритму організації транспортного обслуговування і розкладу роботи технологічного устаткування), з метою моделювання роботи дискретної системи, якою є виробнича ділянка, і дослідження її властивостей для визначення правильності розробленого розкладу.
2. Методика вирішення поставлених задач
2.1 Аналіз і вибір методів рішення задачі
оперативного планування роботи ГВД
Організація оперативно-диспетчерського керування виробництвом базується на деталізації для виконавців раніше розрахованого календарного плану випуску продукції в межах заданого планового періоду. Дана функція реалізується шляхом вирішення задачі оперативного планування, результатом якої є просторове упорядкування комплексу запланованих робіт, що виражається в визначенні кожному виконавцю (одиниці технологічного устаткування) плану робіт з окремих операцій.
Математичною формою представлення задач даного класу є дискретна оптимізаційна модель, а методологією вирішення - дискретне лінійне програмування (ДЛП) або імітаційні методи дослідження.
Об'єктами процесу планування є роботи - технологічні операції і партії деталей, для яких необхідно установити порядок проходження через устаткування при фіксованих технологічних маршрутах обробки.
Формально задача представляється в такий спосіб: Номенклатурний перелік продукції, що виробляється на групах (k = ) устаткування, складається з N найменувань (j = ).
Виготовлення партії деталей кожного найменування заздалегідь визначений
послідовністю проходження деталей через групи устаткування, що називають технологічним маршрутом Gj=(Lij| | I= j ),де Lij- і-та по порядку технологічна операція, що виконується над j-ою деталлю; Mj-сумарна кількість операцій виконуються над j-ою деталлю. У маршруті технологічні операції Lij=(Qij, T ij) мають такі характеристики :
Qij=k - номер групи устаткування, налаштованого на виконання операції Lij,
Tij - нормативна тривалість виконання операції Li.
Необхідно скласти розклад Р= (Tнij |I = j = ), що визначає моменти початку виконання операцій Lij (моменти запуску партії деталей на одиницях устаткування ) і задовольняє систему обмежень:
1) умова виконання технологічної послідовності
Тнij (I-l) j
яка говорить про те, що над однією деталлю не може здійснюватися одночасно кілька операцій;
2) умова виконання технологічних маршрутів, тобто послідовність обробки кожної деталі строго фіксована;
3) умова виконання операцій без перерв
Ткij = Tнij + Tij ;
яка говорить про те, що обробка деталі на одиниці устаткування не може бути перервана до її закінчення;
4) умова виконання в кожен момент часу тільки однієї операції на одиниці устаткування
(Тн I l Tн i2j2) (Тк I l j l Tк I 2 j 2)
де Тк ij - момент закінчення виконання операції Li j.
Вибір найкращого розкладу виконується відповідно до критеріїв ефективності, серед яких найбільш розповсюджені наступні:
1) мінімізація часу випуску заданого обсягу продукції (загальної тривалості виробничого циклу)
min (мах {Tkij })
2) максимізація завантаження устаткування
min {Tk }, k =
де Tk - сумарний час простоїв k-ої одиниці устаткування.
У кожному конкретному випадку планування критерієм може бути вибрано інше вираження цільової функції задачі в залежності від економічних, технічних особливостей організації виробництва.
2.2 Створення інформаційної бази даних з
нормативно-технологічних показників представлення
матеріальних, інформаційних процесів і об'єктів ГВД.
Вся теорія реляційної моделі даних базується на основі реляційної алгебри. В базі даних на основі реляційної моделі споріднена інформація розміщується в таблицях, які складаються із записів. В цій моделі базові елементи даних мають назву атрибутів записів. Реляційна модель передбачає зв'язок таблиць з допомогою зіставлення значень в стовпцях, які містять дані одного типу і називаються ключами.
При проектуванні реляційної бази даних необхідно вияснити питання про найбільш ефективну структуру бази даних. При цьому повинні досягатись такі цілі як: забезпечення швидкого доступу до даних в таблицях, виключення дублювання даних, забезпечення цілісності даних.
Спроектуємо структуру таблиць бази даних "Розробка ГВС", яка призначена для створення сіткової моделі, побудови і аналізу дерева доступності заданої мережі Петрі, а також моделювання її роботи в реальному часі. . Для цього визначимо назви і типи полів в таблицях:
№ Назва Тип Опис
1 КодДет Цілий Код деталі
2 КодЕтап Цілий Код етапу
3 КодСтанк Цілий Код станка
4 ЧасОпер Дійсний Час виконання операцій
5 ДовжПерем Дійсний Відстань між станком і АС
6 КодПозиц Цілий Код позиції
7 К_лМарк Цілий Кількість

 
 

Цікаве

Загрузка...