WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок собівартості по виготовленню стола туалетного - Курсова робота

Розрахунок собівартості по виготовленню стола туалетного - Курсова робота

фонд часу одного робітника;
5.2 Визначаємо чисельність допоміжних робітників.
Беремо 15% від кількості основних робітників.
58 · 15% = 9 чол.
5.3 Визначення загальної чисельності робітників.
Чосн. + Чоп
Отже: 58 + 9 = 67 чол.
5.4 Визначаємо чисельність інженерно-технічних працівників.
Беремо 3 чоловіки згідно штатного розпису.
5.5 Визначаємо кількість службовців.
Беремо 1 чоловіка згідно штатного розпису.
5.6 Визначаємо кількість молодшого обслуговуючого персоналу.
Беремо 1 чоловіка згідно штатного розпису.
5.7 Визначаємо загальну кількість працюючих.
67 + 3 + 1 + 1 = 72 чол.
6. Визначаємо величину фонду заробітної плати за категорією праці
6.1 Визначаємо фонд заробітної плати основних робітників.
Зарплата на виріб розраховується за формулою:
З = V · P
де, V - кількість продукту виготовленого на рік (річна програма );
Р - розцінка;
З = 200000 · 1,437= 287563 грн/рік
Розцінка на виріб розраховується по формулі:
P = t · S
Р = 0,4689 · 3,06 = 1,437 грн.
В зв'язку з тим, що в-технологічному процесі робота різних кваліфікацій з різними умовами праці.
де, S1 і S2 - тарифна ставка та розрахунок робіт з нормальними та шкідливими умовами праці;
Ч1 і Ч2 - чисельність робітників які працюють в нормальних і шкідливих умовах праці;
6.2 Річний фонд робочого часу допоміжних робітників.
Перелік професій плануємо згідно потреб дільниці.
Таблиця 6

п/п Назва професії Кількість робітників Розряд умови праці Тарифна ставка Річний фонд часу Основна затрата
Грн.
1 2 3 4 5 6 7
1 Наладчик 2 V шкід. 3.62 1722 12467
2 Слюсар 2 V шкід. 3.23 1722 11124
3 Електрик 2 V шкід. 3.23 1722 11124
4 Токар 1 VІ норм. 3,79 1722 6526
5 Сантехнік 1 ІV норм. 2,84 1722 4890
6 Транспортувальник 1 ІІІ норм. 2,54 1722 4390
Всього: ?=50504
6.3 Річний фонд додаткової заробітної плати основних робітників.
Беремо 10% від основної зарплати.
287563 · 10% = 28756 грн.
6.4 Річний фонд заробітної плати допоміжним робітникам.
Беремо 10% від основної зарплати.
50504 · 10% = 5050 грн.
6.5 Загальний річний фонд заробітної плати основних робітників.
287563 + 28756 = 316319 грн.
6.6 Загальний річний фонд заробітної плати допоміжних робітників.
50504 + 505,.4 = 55554 грн.
6.7 Річний фонд заробітної плати всіх працівників.
Таблиця 7

п/п Посада Кількість працівників Посадовий місячний оклад Річний фонд оплати праці Примітка
1 2 3 4 5 6
1 ІТП
начальник дільниці 1 550 6600
2 Майстер 1 450 5400
3 Старший майстер 1 500 6000
Всього: 3 ?=18000
1 Службовці
бухгалтер 1 400 4800
Всього: 1 4800
1 МОП
прибиральниця 1 350 4200
Всього: 1 4200
6.8 Загальний фонд заробітної плати всіх працівників.
Таблиця 8.

п/п Категорія виробничого процесу Основна зарплата Допоміжна зарплата Річний фонд оплати праці
1 2 3 4 5
1 Основні працівники 287563 28756 316319
2 Допоміжні робітники 50504 5050 55554
3 Інженерно-технічні працівники 18000 18000
4 Службовці 4800 4800
5 МОП 4200 4200
6 Премія 30% 119661
Всього: ?=518534
7. Розрахунок матеріальних витрат
Таблиця 9

пп
Перелік витрат
Сума
грн. Підстава для розрахунку
1 2 3 4
1 Сировина і матеріали 59710860 Таблиця 2
2 Зворотні відходи(мінус) -86550 Таблиця 2а
3 Енергія для виробничих потреб 2985543 5% вартості сиров.і матер.
4 Матеріали на ремонт і обслуг.устат. 2403 10% вартості технологічного устат.
5 Утримання і ремонт будівель і споруд 65786 10% вартості будівель і споруд
Всього: ?=62851142
8. Розрахунок інших витрат.
Таблиця 10
№ п/п Перелік витрат Сума грн. Підстава для розрахунку
1 2 3 4
1 Охорона праці 10370 2% річного фонду о/п
2 Відрядження та переміщення 5185 1% річног фонду о/п
3 Організація і підбір кадрів 5185 1% річног фонду о/п
4 Інші витрати 5185 1% річног фонду о/п
Всього: 25925
9. Кошторис витрат виробництва річного випуску продукції.
Таблиця 11

п/п Статті витрат Сума
грн. Підстава для розрахунку
1 2 3 4
1 Матеріальні витрати 62851142 Таблиця 9
2 Витрати на оплату праці 518534 Таблиця 8
3 Відрахування на соціальне страхув. 194450 37,5% від фонду о/п
4 Амортизація основних засобів 43789 Таблиця 3
5 Інші витрати 25925 Таблиця 10
Всього ?=63633840
9.1 Собівартість одного виробу на дільниці первинної механічної обробки:
9.2 Прибуток складає 30% від собівартості виробу:
9.3 Ціна виробу - сума собівартостей одиниці продукції і прибутку.
10. Техніко-економічні показники.
Таблиця 12

п/п Назва показників Одиниця виміру Показник Примітка
1 2 3 4 5
1 Випуск товарної продукції т.грн 82680
2 Чисельність працюючих чол 72
3 Фонд оплати праці грн 518534
4 Продуктивність праці т.грн 1148
5 Середня місячна зарплата грн 600
6 Собівартість продукції т.грн 63633
7 Прибуток т.грн 19047
8 Рентабельність % 30
9 Затрати на 1 грн.ТП коп 77
10 Вартість ОФ грн 687950
11 Фондовіддача грн 120
Список використаної літератури.
1. Про власність: Закон України від 21.03.91 // Нові закони України. - К.,1991.
2. Про підприємство: Закон України від 27.02.91 // Нові закони України -К,1991.
3. Про господарчі товариства: Закон України від 19.09.91 // Нові закони України. - К.,1991.
4. Про оренду державних підприємств та організацій: Закон України від 10.04.92 // Нові закони України. - К., 1992.
5. Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутства: Закон України від 30.06.99 № 784-XVI // Голос України. - 1999. - 31.08.
6. Про оплату праці: Декрет Кабінету Міністрів України // Голос України. - 1992.- Грудень.
7. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України від 19.02.97 //Урядовий кур'єр № 83 - 84 від 15.05.97 р.
8. Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування ": Закон України від 19.02.97 // Голос України. - 1997. - 20 березня.
9. Про податок на додану вартість: Закон України від 27.06.97 // Фінансова консультація № 21, 1997 р.
10. Про внесення змін до Закону України " Про оподаткування прибутку підприємства": Закон України від 22.05.1997 // Галицькі контракти. - 1997. №26.
11. Про лізинг: Закон України від 16.12.97 // Український інвестиційний журнал. - 1998. - №1.
12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 // Урядовий кур'єр № 162 від 01.09.99 р.
13.Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч.посібник. - К.: Вікар,2001. 78 с.
14. Кулішов В.В Економіка підприємства; теорія і практика: Навчальний посібник.- К.: Ніка - центр, 2002. - 216 с.
15. Економіка підприємства: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивчення дисципліни./ Г.О. Швидаменко, С.Ф. Подкропивний, С.М. Клименко та ін.- К.КНЕУ, 2000. - 248 с.
16. Бойчин І.М., Харів П.С., Хопчак М.І. Економіка підприємства. - Львів: "Сполом ", 1998. - 212 с.
17. Економіка підприємства: Підруяник / За ред. С.Ф. Покропивного. - Вид.2 - К.,КНЕУ, 2000. - 528 с.
18. Економіка підприємства: Навч.Посібник / А.В. Шегеда, Т.М. Митвиненко, М.П Нахаба та ін. За ред. А.В. Шенеди. - К., Знання - Прес, 2001. - 335 с.
19. Економіка підприємства: срруктурно-логічний навч. Посібник. / За ред. С.Ф. Покропивного. - К., КНЕУ, 2001. - 457 с.
20. Економіка підприємства: Збірник практичних задач і конкретних задач і конкретних ситуацій. Навч. Посібник. / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.,КНЕУ, 1999, 328 с.
21. Фінанси підприємств: Підручник за ред. А.М Поддєрогіна, 3-тє вид. - К.,КНЕУ.2000. - 460 с.
22. Д.П. Богиня, О.А. Улішна Основи економіки праці: Навч. Посідник. - 3-є вид. - К.: Знання - Прес, 2002. - 313 с.
23. Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування прац: Навч. - метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни. / За ред. Є.І. Оленич. - К., КНЕУ, 2000. - 148 с.
24. Бутинець Т.А., Сижевськиа Л.В., Берда С.Л. Бухгалтерський облік. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 148 с .
25. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. Посібник / За ред. Р.Л. Хомяка. - Львів, "Інтелект-Захід", 2001. - 728 с.
26. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Курс лекцій. - Ірпінь: Академія ДСП України, 2002. - 200 с.
27. Задая А.О. Мікроекономіка: Крус лекцій та вправи: Навч. Посібник. - К.: товариство "Знання", КОО, 2001. - 211 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...