WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Застосування стандартів ISO серії 9000 - Реферат

Застосування стандартів ISO серії 9000 - Реферат

9004-1:1994. Слід звертатися будь-якій організації, що має на-мір розробити та запровадити систему якості. Для того, щоб відповідати своєму призначенню, організація повинна забезпечити керованість тех-нічними,адміністративними і людськими чинниками, що впливають на якість продукції. Стандарт містить повний перелік елементів системи якості, що стосуються всіх етапів життєвого циклу продукції і відповідних заходів, з якого організація може набрати і застосувати елементи згідно з своїми потребами.
ISO 9004-2:1994. Слід звертатися організації, яка забезпечує послу-ги або продукція якої містить елементи послуг. Характеристики послуг можуть відрізнятися від характеристик іншої продукції і можуть включати такі аспекти, як персонал, час очікування, час надання послуги, гігієна, довіра і послуги зв'язку, що постачаються безпосередньо кінцевому спо-живачеві. Остаточною мірою якості, часто дуже суб'єктивною, є оцінка споживача. В стандарті міститься опис понять, принципів і елементів си-стеми якості, що стосуються всіх видів пропозицій щодо послуги.
ISO 9004-3:1993. Слід звертатися організації, продукція якої (кінце-ва чи проміжна) створюється шляхом перетворень і має вигляд твердої речовини, рідини чи їх комбінацій (включаючи конкретні матеріали, брус-ки, дріт або листи). Така продукція, як правило, постачається в гуртових системах, таких як трубопровід, барабан, мішок, бак, цистерна або рулон. Що стосується перевірки продукції у важливих точках виробничого про-цесу, то перероблювані матеріали завдають особливих труднощів, що обумовлено їх природою. При цьому зростає важливість застосування методів статистичного відбору та оцінювання, а також їх запровадження для здійснення управління процесами та встановлення технічних харак-теристик кінцевої продукції. Він доповнює вказівки ISO 9004-1 стосовно продукції з категорії перероблюваних матеріалів.
ISO 9004-4:1993. Слід звертатися будь-якій організації, що бажає підвищити свою ефективність (незалежно від того, чи запровадила вона офіційну систему якості). Постійна мета управління всіма функціями на всіх рівнях організації повинна полягати у прагненні задовільняти спо-живача і постійно поліпшувати якість. Стандарт містить опис фундамен-тальних понять та принципів, керівних вказівок та методології (засобів і шляхів) поліпшення якості.
Висновки
Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства та нормативних документів, які регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров'я і майна людей та навколишнього середовища. Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції.
Діяльність в галузі стандартизації прослідковується ще з древніх часів. Спочатку ці роботи проводились на основі приватної ініціативи. Розвиток економічних зв'язків між країнами і розширення робіт із станда-ртизації в промислово розвинутих країнах вимагали їх координації. В зв'язку з цим були створені перші національні організації із стандартиза-ції у Великобританії (1911 р.), Німеччині (1917 р.), Франції, США (1918 р.).
В жовтні 1946 р. 25 країн під егідою ООН, створили Міжнародну ор-гнізацію із стандартизації ISO, яка успішно діє і тепер. Мета створення її була сформульована таким чином: "…сприяти успішному розвитку стан-дартизації у всьому світі".
У 1904 р. була створена міжнродна електротехнічна комісія - ІЕС, яка з 1946 р. разом з ISO і її комітетами проводить активну роботу із ста-ндартизації. На першому етапі розроблялися настанови ISO/IEC із стан-дартизації, а в подальшому робота була спрямована на розробку станда-ртів з управління якістю і сертифікації. Результатом цієї роботи стало створення в1987 р. технічним комітетом ISO/TK 176 "Управління якістю і забезпечення якості" стандартів серії ISO 9000.
Стандарти ISO серії 9000 були розроблені технічним комітетом ISO/TK 176 в результаті узагальнення накопиченого національного досві-ду різних країн щодо розроблення, впровадження та функціонування сис-тем якості. Вони не стосуються конкретного сектору прмисловості чи еко-номіки і являють собою настанови з управління якістю та загальні вимоги шодо забезпечення якості, вибору і побудови елементів систем якості. Вони містять опис елементів, що їх мають включати системи якості, а не порядок запровадження цих елементів тією чи іншою організацією. Вони не мають на меті спонукати до створення однакових систем якості, оскі-лькі різні організації мають різні потреби. Побудова та шляхи впрова-дження систем якості повинні обов'язково враховувати конкретні цілі ор-ганізації, продукцію, яка нею виготовляється, процеси, що при цьому за-стосовуються, а також конкретні методи праці.
За роки що пройшли від часу олублікування, вони отримали широ-ке визнання та розповсюдження, а більш як 50 країн прийняли їх как на-ціональні. Після розповсюдження почався процес їх широкого застосу-вання при сертифікації систем якості. Це викликало потребу визначення правил самої процедури сертифікації, а також вимог експертів, які здійс-нюють перевірку системи.
Згідно з ISO 9000-1, стандарти ISO серії 9000 передбачають засто-сування систем якості у чьотирьох ситуаціях:
- отримання вказівок щодо управління якістю;
- контракт між першою та другою сторонами (постачальник - спо-живач);
- затвердження або реєстрація, що їх проводить друга сторона;
- сертифікація або реєстрація, що їх проводить третя (незалежна) сторона;
Організація-постачальник повинна встановити і підтримувати таку систему якості, яка б передбачала всі ситуації, з якими може зіткнутися організація. У роботі (п. 3.2) згідно з стандартом ISO 9000-1 наводяться вказівки, що дозволяють організаціям правильно обрати стандарт ISO серії 9000 і отримати корисну інформацію щодо впровадження систем якості.
Після отримання незалежності Україна проводить активну політику інтеграції в міжнародні та європейські структури, співпрацюючи також з країнами СНД. 01.01.93 р. Україна прийнята в члени Міжнародної органі-зації ISO, а 14.02.93 р. - в члени міжнародної електротехнічної комісії ІЕС, що дає їй право нарівні з іншими 90 країнами світу брати участь у діяльності більш як 1000 міжнародних робочих органів, технічних коміте-тів з стандартизації і використовувати в своїй роботі понад 12 тисяч між-народних стандартів.
Список літератури
1. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якісю і сертифікації: Підручник. - К., 1997. - 152 с.
2. Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты ИСО серии 9000. - К.: Украинская ассоциация качества, 1996. - 181 с.
3. Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством: Учебник. - СПб., 1996. - Ч.1.
4. Кириченко Л.С., Чернухіна Н.М. Сертифікація та якість продукції в сучасних умовах господарювання: Навчальний посібник. - Львів; К., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...