WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Застосування стандартів ISO серії 9000 - Реферат

Застосування стандартів ISO серії 9000 - Реферат

на стандарти EN серії 29000.
Після отримання незалежності Україна проводитьактивну політику інтеграції в міжнародні та європейські структури, співпрацюючи також з країнами СНД. 01.01.93 р. Україна прийнята в члени Міжнародної органі-зації ISO, а 14.02.93 р. - в члени міжнародної електротехнічної комісії ІЕС, що дає їй право нарівні з іншими 90 країнами світу брати участь у діяльності більш як 1000 міжнародних робочих органів, технічних коміте-тів з стандартизації і використовувати в своїй роботі понад 12 тисяч між-народних стандартів.
3. Міжнародні стандарти серії 9000
3.1 Склад стандартів
Стандарти ISO серії 9000 були розроблені технічним комітетом ISO/TK 176 в результаті узагальнення накопиченого національного досві-ду різних країн щодо розроблення, впровадження та функціонування сис-тем якості. Вони не стосуються конкретного сектору прмисловості чи еко-номіки і являють собою настанови з управління якістю та загальні вимоги шодо забезпечення якості, вибору і побудови елементів систем якості. Вони містять опис елементів, що їх мають включати системи якості, а не порядок запровадження цих елементів тією чи іншою організацією. Вони не мають на меті спонукати до створення однакових систем якості, оскі-лькі різні організації мають різні потреби. Побудова та шляхи впрова-дження систем якості повинні обов'язково враховувати конкретні цілі ор-ганізації, продукцію, яка нею виготовляється, процеси, що при цьому за-стосовуються, а також конкретні методи праці.
За роки що пройшли від часу олублікування, вони отримали широ-ке визнання та розповсюдження, а більш як 50 країн прийняли їх як наці-ональні. Після розповсюдження почався процес їх широкого застосуван-ня при сертифікації систем якості. Це викликало потребу визначення правил самої процедури сертифікації, а також вимог експертів, які здійс-нюють перевірку системи.
З цією метою ISO/TK 176 підготував та опублікував у 1990-92 рр. два стандарти ISO серії 1000. В подальшому були внесені зміни в стан-дарти ISO серії 9000, які забезпечують більш зручне користування ними. Після внесення змін вони мають такий склад:
ISO 9000-1:1994. Стандарти з управління якістю і забезпечення якості. Ч.1. Настанови щодо вибору і застосування;
ISO 9000-2:1993. Ч.2. Настанови щодо застосування ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003;
ISO 9000-3:1991. Ч.3. Настанови щодо застосування ISO 9001 до розроблення, постачання та обслуговування програм забезпечення;
ISO 9000-4:1993. Ч.4. Настанови щодо управління програмою надійності;
ISO 9001:1994. Системи якості. Модель забезпечення якості при проектуванні, розробленні, виробництві, монтажі та обслуговуванні;
ISO 9002:1994. Системи якості. Модель забезпечення якості при виробництві, монтажі та обслуговуванні;
ISO 9003:1994. Системи якості. Модель забезпечення якості при контролі готової продукції та її випробуванні;
ISO 9004:1994. Управління якістю та елементи системи якості.
Під цією назвою існує чотири стандарти: ISO 9004-1, ISO 9004-2, ISO 9004-3, ISO 9004-4, які мають такі частини:
- ч.1. Настанови;
- ч.2. Настанови щодо послуг;
- ч.3. Настанови щодо перероблюваних матеріалів;
- ч.4. Настанови щодо поліпшення якості;
- ч.5. Настанови щодо програм якості;
- ч.6. Настанови щодо забезпечення якості при управлінні проек-туванням;
- ч.7. Настанови з управління конфігурацією;
- ч.8. Настанови щодо принципів системи якості та їх застосуван-ня для управління.
3.2 Вибір та застосування стандартів
Згідно з ISO 9000-1, стандарти ISO серії 9000 передбачають засто-сування систем якості у чьотирьох ситуаціях:
- отримання вказівок щодо управління якістю;
- контракт між першою та другою сторонами (постачальник - спо-живач);
- затвердження або реєстрація, що їх проводить друга сторона;
- сертифікація або реєстрація, що їх проводить третя (незалежна) сторона;
Організація-постачальник повинна встановити і підтримувати таку систему якості, яка б передбачала всі ситуації, з якими може зіткнутися організація. Нижче згідно з стандартом ISO 9000-1 наводяться вказівки, що дозволяють організаціям правильно обрати стандарт ISO серії 9000 і отримати корисну інформацію щодо впровадження систем якості.
ISO 9000-1:1994. Слід звертатися кожній організації, що має намір створити та впровадити систему якості. Розширення глобальної конкуре-нції призводить до того, що споживач починає висувати дедалі жорсткіші вимогои до якості. Для того, щоб не втратити конкурентоздатність і підт-римувати високі економічні показники, організаціям-постачальникам не-обхідно впроваджуати все ефективніши та дійові системи. Цей стандарт подає пояснення основних понять у галузі якості і містить настанови що-до вибору та застосування стандартів ISO серії 9000 для цієї мети.
ISO 9000-2:1993. До нього необхідно звертатися у тому випадку, ко-ли необхідна консультація щодо застосування ISO 9001, 9002 і 9003. Він містить вказівки по впровадженню положень розділів стандартів щодо забезпечення якості і особливо корисний на початковій стадії впрова-дження.
ISO 9000-3:1993. Розглядається виключно програмне забезпечення комп'ютерів. Слід звертатися організаціям-постачальникам, що впрова-джують системи якості відповідно ISO 9001 на програмну продукцію чи продукцію з елементами програмного забезпечення.
ISO 9000-4:1993. Постачальнику слід звертатися в тих випадках, коли йому потрібно переконатися в забезпеченні характеристик надійно-сті (безвідмовності) продукції. Це важливо для послуг транспорту, енер-гетики, телекомунікацій, інформаційних послуг, тому що їх надійність є вирішальним чинником їх якості. Стандарт містить вказівки щодо управ-ління програмою надійності. Він охоплює найважливіши характеристики програми надійності з планування, оргнізації, розподілу ресурсів та управління ними з метою випуску продукції, яка б відзначалась надійніс-тю і підлягала обслуговуванню.
ISO 9001:1994. Звертатися і застосовувати його постачальнику слід у разі потреби довести свою здатність управляти процесом як проекту-вання, так і виробництва продукції, що відповідає усім вимогам. Вони перш за все мають на увазі задоволення споживача за рахунок запобі-гання невідповідності на всіх етапах від проектування до обслуговуван-ня. Цим стандартом встановлена відповідна модель забезпечення якості.
ISO 9002:1994. Звертатися і застосовувати його постачальникові необхідно у разі потреби доведення своєї здатності управляти процеса-ми виробництва продукції, що відповідає всім вимогам. Ним встановлена відповідна модель забезпечення якості.
ISO 9003:1994. Звертатися і застосовувати його постачальнику по-трібно в разі потреби доведення відповідності продукції встановленим вимогам тільки на стадії остаточного контролю та випробувань. Ним встановлена відповідна модель забезпечення якості.
ISO

 
 

Цікаве

Загрузка...