WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Застосування стандартів ISO серії 9000 - Реферат

Застосування стандартів ISO серії 9000 - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни: управління якістю продукції
за темою:
ЗАСТОСУВАННЯ
СТАНДАРТІВ ISO СЕРІЇ 9000
Зміст
Вступ………………………………………………………………………..………….3
1. Загальні відомості про стандартизацію…………………………………….4
2. Створення стандартів серії ISO 9000. Міжнародна
та європейська діяльність з стандартизації………………………….…..5
3. Міжнародні стандарти серії 9000
3.1 Склад стандартів…………………………………………………..……….6
3.2 Вибір та застосування стандартів……………………………..……….8
Висновки………………………………………………………………………………11
Список літератури……………………..……………………………………….….13
Вступ
В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів дія-льності, успіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому та внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки їх продук-ція або послуги відповідають стандартам якості. Тому проблема забезпе-чення і підвіщення якості продукції актуальна для всіх країн і підпри-ємств.
З розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не спро-щується, а, навпаки, стає складнішою. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практи-чно неможливо. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю.
Значну роль в підвіщенні якості продукціі відіграють стандарти які є організаційно-технічною основою систем якості. На перших порах мала місце практика внесення в контракти вимог до систем якості, що допов-нювали вимоги до продукції, а також до перевірки систем якості в ряді країн (США, Канада та ін.) були створені національні стандарти, що вста-новлюють вимоги до системи якості, а в 1987 р. Міжнародною організаці-єю із стандартизації ISO, були розроблені міжнародні стандарти серії 9000, доповнені в подальшому стандартами серії 10000, які сконцентру-вали досвід управління якістю, нагромаджений в різних країнах, і в бага-тьох із них були запровджені як національні.
У цій роботі розглянута міжнародна та європейська діяльність з стандартизації, а саме по створенню стандартів серії ISO 9000, склад та застосування стандартів серії ISO 9000.
1. Загальні відомості про стандартизацію
Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства та нормативних документів, які регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров'я і майна людей та навколишнього середовища. Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції.
Існує хибна думка про те, що стандартна продукція є синонімом ни-зької якості, одноманітної, позбавленої смаку продукції. Але сама приро-да дає нам хороші приклади геніальної стандартизації. Так, відомо, що вся фантастична різноманітність живих істот на землі, які мають різну форму, забарвлення, способи поведінки, побудована всього лише з 22 "стандартних деталей" - амінокислот.
Стандартизація в техниці є своєрідим відображенням об'єктивних законів еволюції технічних засобів і матеріалів. Вона не є вольовим ак-том, який нав'язується технічному прогресу ззовні, а випливає як неми-нучий наслідок відбору засобів, методів і матеріалів, що забезпечують високу якість продукції на даному рівні розвитку науки і техніки. З роками з'являються нові методи виробництва і матеріали, що призводить до за-міни старих стандартів новими. В цьому безперервному процесі головна мета полягає в тому, щоб на якому завгодно етапі економічного розвитку суспільства створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні.
Таким чином, об'єктивні закони розвитку техніки і промисловості неминуче ведуть до стандартизації, яка є запорукою самої високої якості продукції, що може бути досягнута на даному історичному етапі. Завдяки стандартизації суспільство має можливість свідомо керувати своєю еко-номічною і технічною політикою, домагаючись випуску виробів високої якості.
Отже, стандарти - це нормативна база управління якістю проду-кції і сертифікації.
В умовах науково-технічного прогресу стандартизація є унікальною сферою суспільної діяльності. Вона синтезує в собі наукові, технічні, гос-подарські, економічні, юридичні, естетичні і політичні аспекти.
2. Створення стандартів серії ISO 9000. Міжнародна та єв-ропейська діяльність з стандартизації
Діяльність в галузі стандартизації прослідковується ще з древніх часів. Спочатку ці роботи проводились на основі приватної ініціативи. Розвиток економічних зв'язків між країнами і розширення робіт із станда-ртизації в промислово розвинутих країнах вимагали їх координації. В зв'язку з цим були створені перші національні організації із стандартиза-ції у Великобританії (1911 р.), Німеччині (1917 р.), Франції, США (1918 р.).
В 1926 р. була створена міжнародна федерація національних асо-ціацій із стандартизації - ISA, в склад якої ввійшло біля 20 національних організацій із стандартизації. Вона розробила понад 180 міжнародних рекомендацій із стандартизації, але з початком другої світової війни при-пинила свою діяльність.
В жовтні 1946 р. 25 країн під егідою ООН, створили Міжнародну ор-гнізацію із стандартизації ISO, яка успішно діє і тепер. Мета створення її була сформульована таким чином: "…сприяти успішному розвитку стан-дартизації у всьому світі".
Стрімкий розвиток сертифікації сприяв тому, що у 1971 р. для роз-робки способів взаємного визнання національних і регіональних систем сертифікації та міжнародних знаків відповідності продукції вимогам ста-ндартів та інших нормативних документів, в першу чергу - тих, що сто-суються безпеки споживачів, охорони здоров'я населення і захисту на-вколишнього середовища, був створений Комітет Ради ISO - SERTICO, який в 1985 р. був реорганізований в Комітет Ради ISO з оцінки відповід-ності - САСКО.
У 1904 р. була створена міжнродна електротехнічна комісія - ІЕС, яка з 1946 р. разом з ISO і її комітетами проводить активну роботу із ста-ндартизації. На першому етапі розроблялися настанови ISO/IEC із стан-дартизації, а в подальшому робота була спрямована на розробку станда-ртів з управління якістю і сертифікації. Результатом цієї роботи стало створення в1987 р. технічним комітетом ISO/TK 176 "Управління якістю і забезпечення якості" стандартів серії ISO 9000.
До європейських організацій, що займаються стандартизацією, від-носяться: Європейський комітет з стандартизації - CEN, та Європейсь-кий комітет з стандартизації в електротехниці - CENELEC.
Діяльність CEN у напрямку стандартизації систем якості знайшла своє відображення у створенні європейських стандартів EN 29001, EN 29002, EN 29003, які є аналогами стандартів ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. В європейських країнах, що входять до складу Європейського сою-зу, національні стандарти з систем якості створюють або бзпосередньо на базі стандартів ISO серії 9000, або посилаються

 
 

Цікаве

Загрузка...