WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка технологічного процесу розкрою деревних матеріалів - Курсова робота

Розробка технологічного процесу розкрою деревних матеріалів - Курсова робота


Курсова робота
Розробка технологічного процесу розкрою деревних матеріалів
2.1. Опис технологічного процесу.
1. Види матеріалів які розкроюють на деревообробних підприємствах.
Розкрій є одним з перших етапів технологічного процесу на підпри-
ємствах що виготовляють вироби з деревини. Від того, як організо- вано порядок виконання операцій, який інструмент та обладнання виб-
рано для розкрою, великою мірою буде залежати подальша організа-
ція технологічного процесу, а відповідно, й собівартість виробів.
Серед великої різноманітності матеріалів, які використовують на під-приємствах з виготовлення виробів з деревини, розкрою можуть підля-
гати :
- пиломатеріали ;
- плитні матеріали ;
- листові матеріали ;
- тканина ;
- поролон ;
- шліфувальна шкурка ;
- скло .
Для різних підприємств кількість матеріалу, який підлягає розкрою,
для різних типів матеріалів змінюється. Залежно від об'єму розкрою
та виду матеріалу, який розкроюють, змінюється як технологія його
проведення, так і необхідне обладнання.
2. Розкрій деревних матералів.
Розкрій деревних матеріалів, далі - розкрій, є одним із перших ета-
пів технологічного процесу виготовлення виробів з деревини. Перед ним,
крім складування, може проводитись лише сушіння деревних матеріалів.
Сьогодні немає однозначного рішення, чи починати технологічний про-
цес із сушіння пиломатеріалів, чи з їх розкрою. Це можна зробити
лише за допомогою економічних розрахунків, в конкретних умовах виробництва.
Під розкроєм розуміють поділ матеріалу (пиломатеріалів) на дві або
більше частин з отриманням чорнових або чистових заготовок.
Основні операції розкрою є досить простими і складаються з поділу
матеріалу впоперек волокон - поперечний розкрій, та вздовж волокон -повздовжній розкрій.
Повздовжній проводиться для отримання необхідної ширини та товщини заготовок, поперечний - для отримання необхідної довжини. (мал. 1).
Чорновою заготовкою називають відрізок матеріалу, з якого врезуль-таті подальшого оброблення буде отримано чистову заготовку, а потім
і деталь. Суха чорнова заготовка, оброблена до габаритних розмірів
деталі, називається чистовою заготовкою. Чорнова заготовка відріз-
няється від чистової розмірами та якістю поверхні. Чистова заготовка
відрізняється від деталі формою. (мал. 2).
Різниця між розмірами чорнової і чистової заготовок називається
припуском заготовки. Припуски бувають по довжині, ширині та тов-
щині заготовок.
Якщо деталь має малі розміри по довжині, ширині, або товщині,
що утруднює її подальше оброблення або транспортування, то її от-римують з кратної заготовки, яка в ціле число разів більша від чис-тової заготовки по довжині, ширирині або товщині з урахуванням при-
пуску на її поділ. (мал. 4).
l кз ? l o n д +bпр o ( n д -1)+?l
bкз= b o nш + bпр o ( nш - 1) +?d
hкз = h o nm + bпрo (nm - 1) + ?h
де bпр - ширина пропилу;
nд , nш , nm - кратність заготовок по довжині, ширині та товщині.
Одним з основних показників правильності виконання процесу роз-крою є корисний вихід. Під корисним виходом заготовок розуміють
відношення об'єму (площі) заготовок до об'єму (площі) лісоматеріалів,
з яких отримані ці заготовки, виражене у відсотках.
Vз Sз
Pкв = -- 100 ; Р кв = -- 100, %
Vлм Sлм
Під час розкрою на кілька типорозмірів заготовок одночасно насам-перед прагнуть отримати якомога більше заготовок найбільших розмі-рів. Такі заготовки називають основними. Для збільшення Ркв одно-
часно, якщо можливо, прагнуть отримати заготовки менших розмірів
та менш відповідальні. Такі заготовки називають попутними, а метод
розкрою з одночасним отриманням основних і попутних заготовок на-
зивають комбінованими. Наприклад, для столярного стільця основною буде заготовка для задньої ніжки, а розкрій одночасно на заготовки
для задньої та передньої ніжок називають комбінованим.
3. Класифікація розкрою пиломатеріалів.
Історично розкрій здійснювали значно раніше ніж інші види оброб-лення деревних матеріалів, і сьогодні накопичено значний досвід у
його проведенні. Для кращого вивчення цього процесу нижче наведе-
но перелік основних факторів, які впливають на організацію технологі-
чного процесу розкрою пиломатеріалів.
Фактори які впливають на розкрій пиломатеріалів.
1.Вид інструменту: - пилки :
- круглі;
- стрічкові;
- смугові;
- ножі дискові плоскі;
- лазер;
- рідина під тиском та інші.
2.Місце проведення розкрою: - на лісопильному підприємстві;
- на підприємстві, що виготовляє
вироби з деревини.
3.Місце в технологічному процесі: - до сушіння;
- після сушіння.
4.Вигляд пиломатеріалу: - необрізний;
- однобічно-обрізний;
- обрізний.
5.Ступінь участі оператора: - індивідуальний;
- групова.
6.Наявність підготовчих операцій: - без попереднього підготовлення;
- з розміткою;
- з фрезеруванням та розміткою.
7.Характер пропилу: - прямолінійний;
- криволінійний.
8.Напрям пропилу за - поперечний;
відношенням до напряму - повздовжній;
волокон деревини:

 
 

Цікаве

Загрузка...