WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Тепло- і електроенергетика, їх призначення, розвиток та області застосування - Реферат

Тепло- і електроенергетика, їх призначення, розвиток та області застосування - Реферат

річках, більші з них належать до державної енергосистеми. Збудовано каскади ГЕС на річках Рось (Корсунь-Шевченківська, Стеблівська та ін.) і Південний Буг.
Специфічну роль відіграють гідроакумуляційпі електростанції (ГАЕС) - Київська, Дністровська. Електроенергією, яку вони виробляють, можна забезпечувати споживачів у пікові години. Діючи за принципом переміщення того самого обсягу води між двома басейнами, розміщеними на різній висоті, ГАЕС працюють як помпи.
Головна тенденція розвитку електроенергетики України - об'єднання електростанцій в енергосистеми, які здійснюють виробництво, транспортування і розподіл електроенергії між споживачами. Це зумов-лено потребою ритмічного забезпечення споживачів електроенергією, для виробництва і споживання якої характерні не тільки сезонні, а й добові коливання. Енергосистеми дають змогу маневрувати у виробництві елек-троенергії як у часі, так і в просторі.Незбіг пікових навантажень в окремих ланках енергосистем уможливлює в разі потреби перекидання електроенергії в зустрічних напрямах із заходу на схід і з півночі на південь. У процесі транспортування електроенергії на значну відстань її втрати неминучі, вони збільшуються із зростанням відстаней, проте можуть зменшуватися при підвищенні напруги передачі. Тому будівництво високовольтних ліній є досить актуальним.
Останнім часом в енергосистемі України сталися значні зміни. Ство-рено Об'єднану енергетичну систему України (ОЕС). 4 державні акціонерні енергогенеруючі компанії' (ДАЕК), до яких увійшли всі ТЕС потужністю, понад 500 МВт кожна ("Донбасенерго", "Дніпроенерго", "Центроенер-го", "Західенерго") і дві Іідрогенеруючі компанії ("Дніпрогідроенерго" і "Дністрогідроенерго"). Діють 24 обласні енергопостачальні компанії тар дві міські (Київська, Севастопольська), а також "Крименерго". Всі 5 АЕС входять в об'єднання "Енергоатом". Об'єднана енергосистема України пов'язана з енергосистемами сусідніх з нею держав.
Підтриманню належної частоти струму в ОЕС сприятиме добудова
Використання на електростанціях газу в якості енергоджерела вкрай невигідне й нерентабельне, тому доцільно такі станції переводити на ву-гілля. Проте якщо газ використовувати в парогазових установках (ПГУ), коефіцієнт корисної дії яких сьогодні становить 50-52%, то собівартість 1 кВт-год електроенергії, виробленої на газовому паливі, значно знизиться. З урахуванням екологічних параметрів ПГУ рентабельність газових ТЕС дуже наближається до рентабельності вугільних. На перших етапах реорганізації паливно-енергетичної системи слід орієнтуватися на газові ТЕС з ПГУ, тим більше, що машинобудування України за умов конверсії зможе в найкоротші строки налагодити виробництво для потреб елект-роенергетики сучасних ПГУ, здатних успішно конкурувати на світовому ринку.
використанням енергоустановок з неізотермічними процесами випаровування та конденсації (ДКПГУ), які досліджуються й розробляються в Україні. Вони працюють за принципово новою технологією перетворення тепла в роботу, яка не має аналогів у світовій науці і практиці. Коефіцієнт корисної дії ДКПГУ становить 59-60%.
Розвиток і розміщення паливно-енергетичного комплексу відповідно до "Національної енергетичної програми" пов'язані із збільшенням масштабів геологічних та географічних досліджень на території України традиційних видів палива - нафти, газу в Донецько-Придніпровській западині, Причорноморській низовині, Прикарпатті й Закарпатті, зрос-танням видобутку нафти у старопромислових районах за рахунок застосування сучасних технологій.
У Донецькому басейні доцільно стабілізувати і збільшувати видо-буток вугілля, технічно переоснастити й реконструювати застарілий шахтний фонд.
Перспективним є використання вуглеводної сировини : метану ву-гільних пластів, невеликих і дрібних покладів нафти, газу й газоконденсату в старих нафтогазодобувних регіонах, водорозчинних газів, природних бітумів, горючих сланців. Ресурси шахтного метану в Донбасі становлять, за мінімальними розрахунками, 1,7-2,0 трлн м3. За цим показникомУкраїна стоїть на 9-му місці у світі серед вугледобувних країн.
Реконструкцію атомної електроенергетики слід проводити з вико-ристанням енергоблоків, які б використовували уран низького збагачення, що виробляється на збагачувальних фабриках Придніпров'я та Прикар-паття. Доцільно будувати нові блоки середніх за потужністю атомних електростанцій під землею з багаторазовим рівнем техніки безпеки, як це робиться за рубежем. Захоронення їх після закінчення експлуатації не потребує багато часу й коштів.
У міру нарощування потужностей атомної енергетики створюва-тиметься можливість для вжиття більш рішучих заходів щодо закриття нерентабельних шахт Донбасу з одночасним відкриттям нових на перс-пективних площах.
Потрібно збільшувати виробництво електроенергії з нетрадиційних джерел. Наприклад, у країнах Латинської Америки і Африки з відходів сільськогосподарського виробництва виготовляють біопаливо. За підра-хунками фахівців, Україна може забезпечити біопаливом більше половини потреб автомобільного транспорту. Варто переробляти буре вугілля на рідке паливо, використовувати енергію термальних вод, що особливо ре-нтабельне для Карпат і Криму, де на глибинах 1000 і 2000 м температура таких вод сягає відповідно 70°С і 100°С. Доцільно використовувати ене-ргію малих річок, силу вітру, енергію сонця, морських хвиль, сірководню вод Чорного моря, метану шахт Донбасу. Вітрові електростанції можуть дати таку кількість струму, як 22 Дніпрогеси, хвильові електростанції на Чорному й Азовському морях можуть виробляти до 17 млрд кВт-год еле-ктроенергії за рік.
Структурна перебудова господарства, економне використання усіх видів палива й енергії, впровадження економічних стимулів сприятимуть зменшенню енергомісткості національного продукту. Сьогодні в Україні немає механізму, який би стимулював зменшення споживання енергоносіїв. Йдеться про державну систему енергозбереження на тривалу перспективу, систему стандартів та нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів, звітність про енергоспоживання.

 
 

Цікаве

Загрузка...