WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд - Курсова робота

Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд - Курсова робота

6. Розроблений метод автоматичного контролю технічного стану барабанних магнітних сепараторів як елементів систем автоматичної оптимізації, який відрізняється тим, що сигнал про технічну несправність сепаратора встановлюється у випадку перевищення середнього арифметичного значення активної потужності електродвигуна припустимого значення або у випадку появи у спектральній щільності сигналу активної потужності максимуму на частоті обертання барабана сепаратора. Цей метод здійснює реалізацію більш ефективних автоматичних систем раннього контролю технічних несправностей промислових магнітних сепараторів у процесі їх роботи.

Публікації за темою дисертації

1. Полінський О.М. Автоматична діагностика властивостей збагачуваної руди // Науковий вісник НГУ. - Дніпропетровськ. - 2005. - № 1. - С.82-84.

2. Полінський О.М. Оптимізація подрібнювальних агрегатів з пілотним магнітним сепаратором у контурі управління // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. - техн. зб. НГУ. - Дніпропетровськ. - 2004. - №73. - С.50-52.

3. Полінський О.М. Використання магнітного сепаратора як пілотного апарата, що виконує технологічну та інформаційну функції у технологічних комплексах магнітного збагачення руди // Вісник Криворізького технічного університету. - Кривий Ріг. - 2005. - №9. - С.115-118.

4. Кочура Е.В., Полинский А.М. Автоматизация раздельной оценки частот и дисперсий колебаний текстурных и структурных свойств обогащаемой руды // Обогащение руд. - С. Пб. - 1997. - №3. - С.41-43.

5. Кочура Є.В., Полінський О.М. Оптимізація технологічного комплексу механічної класифікації та магнітної сепарації залізних руд // Збагачення корисних копалин: Наук. - техн. зб. НГУ. - Дніпропетровськ. - 2005. - №21 (62). - С.123-125.

6. Полінський О.М. Алгоритм оптимізації процесів механічної класифікації і магнітної сепарації залізних руд // Тези доп.10-ї ювіл. міждерж. наук. - метод. конф. "Проблеми математичного моделювання". - Дніпродзержинськ. - 2006. - С. 190-191.

7. Полінський О.М. Автоматичний контроль ефективності усереднення руди // Тези доп.13-ї міжнар. конф. з автоматич. упр. "Автоматика-2006". - Вінниця. - 2006. - С.155.

8. Полінський О.М. Оцінка результатів усереднення руди // Академічний вісник криворізького територіального відділення Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем. - Кривий Ріг. - 2006. - №15-16. - С.82-85.

У результатах досліджень, опублікованих у співавторстві [4,5], автором виконана розробка математичних моделей, алгоритмів і програм розрахунку числових характеристик констант в апроксимуючих залежностях.

Анотація

Полінський О.М. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 - автоматизація технологічних процесів. - Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2007.

Дисертація присвячена подальшому розвитку досліджень автоматизації основного процесу збагачення залізних руд - магнітної сепарації та розробці на цій основі методів автоматичного контролю й оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд.

У дисертації вирішена актуальна задача наукового обґрунтування методів автоматичного контролю й оптимізації технологічних комплексів магнітного збагачення за сигналами активної потужності, споживаної електродвигунами магнітних сепараторів. Розв'язання цієї проблеми має важливе народногосподарське значення й забезпечує практичне створення ефективних і надійних систем з автоматизації процесів та апаратів магнітного збагачення в умовах різноманітних технологічних схем магнітозбагачувальних фабрик.

Ключові слова: магнітні сепаратори, електродвигун, залізорудний концентрат, автоматичний контроль.

Аннотация

Полинский А.М. Методы автоматического контроля и оптимизации технологических комплексов мокрой магнитной сепарации железных руд. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.07 - автоматизация технологических процессов. - Национальный горный университет, Днепропетровск, 2007.

Диссертация посвящена дальнейшему развитию исследований автоматизации основного процесса обогащения железных руд - магнитной сепарации и разработке на этой основе методов автоматического контроля и оптимизации технологических комплексов мокрой магнитной сепарации железных руд.

В диссертации решена актуальная задача научного обоснования методов автоматического контроля и оптимизации технологических комплексов магнитной сепарации по сигналам активной мощности, потребляемой электродвигателями магнитных сепараторов. Решение этой проблемы имеет важное народнохозяйственное значение и позволяет практически создать эффективные и надежные системы автоматизации процессов и аппаратов магнитной сепарации в условиях разных технологических схем магнитообогатительных фабрик.

В результате выполненного анализа установлено, что применение магнитного сепаратора в качестве технического средства автоматизации и естественного анализатора результатов рудоподготовки позволяет повысить эффективность горно-металлургического производства, качество железорудного концентрата, снизить затраты на производство концентрата.

Установлен вид и характер статических характеристик комплекса магнитной сепарации с перечисткой промпродукта, а также комплекса магнитной сепарации с параллельно работающими магнитными сепараторами. Анализ этих зависимостей показывает, что характеристики отдельных сепараторов, работающих в одном и том же комплексе, могут быть смещены относительно друг друга, что дает возможность построения дифференциальных систем автоматического контроля энергоресурсосберегающих технологических режимов.

Разработаны методы автоматического контроля колебаний свойств обогащаемой руды, автоматического контроля технического состояния барабанных магнитных сепараторов, автоматического контроля числа параллельно работающих магнитных сепараторов, автоматического контроля комплексов магнитной сепарации с перечисткой промпродукта и хвостов. Исследовались особенности технологического контроля комплексов магнитного обогащения с шаровыми мельницами и мельницами мокрого самоизмельчения с помощью сигнала активной мощности электродвигателей магнитного сепаратора и мельницы.

Разработана и исследована дифференциальная беспоисковая система автоматического контроля и оптимизации типового технологического комплекса магнитной сепарации с параллельно работающими магнитными сепараторами. Смещение статических характеристик обеспечивается подачей разного объемного расхода добавочной воды в ванны сепараторов. В результате получена дифференциальная следящая система, поддерживающая такой расход воды в ванну классификатора, который соответствует квазиоптимальному по производительности режиму работы комплекса магнитной сепарации. Техническая реализация системы выполняется на компьютерных рабочих станциях, используемых в промышленности. Разработанная система интегрирована в АСУТП параллельных секций обогащения обогатительной фабрики.

Полученные в работе теоретические и практические результаты использовали ОАО "Проектный и проектно-конструкторский институт "Металлургавтоматика" (г. Днепропетровск), Гипромашобогащение (г. Днепропетровск) и Ингулецкий ГОК (г. Кривой Рог).

Ключевые слова: магнитные сепараторы, электродвигатель, железорудный концентрат, автоматический контроль.

The summary

Polinskiy O. M. Automatic control and optimization methods of iron ore wet magnetic separation technological complexes. - Manuscript.

Ph. D. thesis work for degree in speciality 05.13.07 - automation of technological processes. National Mining University of Ukraine, Dnipropetrovs'k, 2007.

The thesis is devoted to further development of research in automation of main iron ore concentrate process - magnetic separation, and to based on it development of automatic control and optimization iron ore wet magnetic separation methods.

The urgency problem of scientific grounding for automatic control and optimization technologied complexes of magnetic separation methods on the based of active power signals consumed by electric engines of magnetic separators is solved in the thesis. The solve of this problem have an important value to the national economy and allows to create the effective and reliable automation processes systems and magnetic separation devices in different technological schemes of ore concentrate factories in practice.

Keywords: magnetic separators, electric engine, iron ore concentrated product, automatic control.


 
 

Цікаве

Загрузка...