WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка двохсмугової активної акустичної системи з сабвуфером - Курсова робота

Розробка двохсмугової активної акустичної системи з сабвуфером - Курсова робота

Вартість транспортно-заготівельних витрат приймається на рівні 5 % до вартості матеріалів, комплектуючих та напівфабрикатів.

МНВтр= 7,83255 (грн).

МНВ =МНВс+ МНВтр,

МНВ = 156,651 + 7,83255 = 164,48355 (грн).

Після визначення вартості матеріальних витрат нового виробу МНВ визначимо його повну собівартість.

Свн=[Мнв+Зн.то*(1+Кдод)*(1+Ксум.вр)+3н.то*(Кц+Кзз)]]*(1+Кпв), (8.2.1.1)

де Зн.то - основна заробітна плата основних робітників при виробництві нового виробу, розрахована методом питомої ваги ;

Кдод - коефіцієнт додаткової зарплати основних робітників, який візьмемо рівним 15% від основної зарплати;

Ксум.вр - коефіцієнт сумарних відрахувань (соціального страхування – 2,9%, пенсійний фонд – 32%, у фонд зайнятості – 2,1%), тобто Ксум.вр = 0,36 ;

Кц, Кзз - коефіцієнти , відповідно цехових (включаючи витрати на утримання і експлуатацію устаткування) і загальнозаводських витрат до основної зарплати основних робітників, які приймемо такими Кц = 150% , Кзз = 160%;

Кпв - коефіцієнт позавиробничих витрат, який дорівнює 2-3% від собівартості.

Значення коефіцієнтів взяті з даних підприємства, де планується виробництво нового виробу та згідно з діючим законодавством.

3н.то=Мнв*Па.зп/Па.м, (8.2.1.2)

де Па.зп, Па.м - відповідно, питома вага основної заробітної плати та матеріальних витрат в заводській собівартості аналогу. Ці ваги беремо рівними 0,3 та 0,4 відповідно:

3н.то=Мнв*(0,3/0,4)=Мнв*0,75=164,48355*0,75 = 123,3627(грн).

Тоді Свн=(164,48355 +123,3627*(1+0,15)*(1+0,36)+

+123,3627*(1,5+1,6))*(1+0,03)= 762,1063(грн).

8.2.2. Розрахунок ціни нового виробу

Враховуючи те, що для виробника освоєння і випуск нової продукції буде доцільним (при інших рівних умовах) в тому випадку, коли рентабельність цієї продукції буде не менше ніж рентабельність випуску аналогу, (якщо нова продукція буде випускатись на тому підприємстві, де випускається аналог), або середньогалузевоі рентабельності (якщо продукція буде виготовлятися на інших підприємствах) ціну на нову продукцію визначаємо за формулою:

Цн.пр.=Свн*(1+R1), (8.2.2.1)

де Cвн - повна собівартість нового виробу;

R1 – рентабельність аналогу, або середньогалузева норма рентабельності продукції (коефіцієнт R1 приймемо рівним 25%).

Цн.пр.= 762,1063*1,25 = 952,6328 (грн)

8.3. Визначення розміру експлуатаційних витрат

8.3.1. Обґрунтування організаційно-економічних умов експлуатації нового виробу і аналогу

Експлуатаційні витрати будь-якого виробу виробничого призначення в значній мірі визначаються не тільки його техніко-економічними параметрами, але і конкретними організаційно-економічними умовами його експлуатації. Відповідно, для визначення експлуатаційних витрат даного виробу необхідно чітко визначити сферу його використання і особливості його експлуатації в цій сфері.

8.3.2. Визначення річних експлуатаційних витрат нового виробу і аналогу 1

В загальному випадку річні експлуатаційні витрати складаються з наступних елементів:

Вр.ех=Зр.пв.+Ер+Рр+Пв+Нрв, (8.3.2.1)

де Зр.пв - річний обсяг заробітної плати робітника, який працює на даному виді приладів (з всіма відрахуваннями);

Ер - вартість річних витрат з електроенергії, яка споживається під час експлуатації приладу;

Рр - річні витрати на ремонт (0,04 від вартості);

Пв - річні витрати на повірки апаратури (0,015 від вартості);

Нрв - непрямі витрати за рік, які приймаємо за 10% від суми витрат (Зр.пв.+Ер+ +Рр+Пв).

Зазначимо, що в кожному конкретному випадку перелік експлуатаційних витрат має бути уточнено а огляду на специфіку нового виробу.

Необхідно враховувати, що у випадку коли протягом строку служби устаткування деякі елементи експлуатаційних витрат змінюються по роках, вони мають бути прораховані по кожному з цих років.

8.3.3. Річна заробітна плата з нарахуваннями

Річна заробітна плата з нарахуваннями може бути розрахована за формулою:

Зв.пв=(12*ЗПmin*Ксп*Кмг*Ктар)*(1+Кдоп)* (1+Ксум.вр)]*S*Kбв, (8.3.3.1)

де ЗПmin - мінімум місячної зарплати, встановлений державою, ЗПmin=165 (грн);

12 - кількість місяців за рік;

Ксп - коефіцієнт співвідношення мінімальної місячної ставки 1-го розряду до мінімуму місячної зарплати встановленого державою, дорівнює 1;

Кмг - коефіцієнт міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, Кмг =1,0;

Ктар - тарифний коефіцієнт відповідного кваліфікаційного розряду(1,54; 1,7; 1,87; 2,06; 2,26; 2,49 – тарифні коефіцієнти відповідно 1-6 розрядів), оскільки робітники, задіяні при експлуатації та виготовленні є робітниками 2-го розряду, то Ктар=1,7;

Кдоп - коефіцієнт доплат до тарифного заробітку, Кдоп=0,1;

Ксум.вр- коефіцієнт сумарних відрахувань в цільові фонди, Ксум.вр=0,36;

S -кількість змін експлуатації устаткування, S=1;

Kбв - коефіцієнт, якій характеризує кількість робітників, які обслуговують одиницю устаткування, Kбв =1.

Зв.пв=(12*165*1*1,0*1,7)*(1+0,1)*(1+0,36)*1*1=5035,536 (грн)

Заробітна плата працівника, що працює з аналогом, має таку ж саму величину.

8.3.4. Річні витрати по електроенергії

Річні витрати по електроенергії визначаються за формулою:

Ер.=Мвст*Фд*Kw*Це, (8.3.4.1)

де Мвст - встановлена потужність виробу, Мвст=0,07 (КВт);

МвстА= 0,1 (КВт);

Фд - дійсний фонд часу виробу в рік, Фд=12500 годин;

Кw - коефіцієнт, якій враховує втрати електроенергії в електромережах,

Кw =1,06;

Це - ціна електроенергії (Це = 0,25 грн/кВт*год).

Для нового виробу Ер.НВ=0,07*12500*1,06*0,25= 231,875(грн).

Для аналога Ер.А1=0,1*12500*1,06*0,25 = 364,375 (грн).

8.3.5. Річні витрати на ремонт

У даному випадку новий виріб і аналог не відрізняються суттєво з точки зору надійності і ремонтопридатності, тому річні витрати на ремонти для них можуть бути визначені як 2-5 % від їх вартості за формулою:

Рр=Ц*Крм, (8.3.5.1)

де Ц - ціна, грн;

Крм - коефіцієнт вартості ремонтів (за рік) до вартості устаткування (0,02-0,05), приймаємо рівним 0,04.

Для нового виробу Рр.НВ=952,6328*0,04=38,1053 (грн).

Для аналога Рр.А1=970,00 *0,04=38,8 (грн).

8.3.6.Річні витрати на повірки

Річні витрати на повірки апаратури можуть бути укрупнено визначені аналогічно до розрахунку вартості ремонтів через коефіцієнт вартості апаратури (0,01-0,02).

Для нового виробу Нb.НВ=952,6328*0,015= 14,2894 (грн).

Для аналога Нb.А1=970,00 *0,015= 14,55 (грн).

8.3.7. Визначення річних експлуатаційних витрат

Використовуючи формули для нового виробу та для аналога розрахуємо суму

С = Зр.пв.+Ер+Рр+Нв.

Для нового виробу СНВ=5035,536+231,875 +38,1053 +14,2894 =5319,805 (грн),

для аналога СА1= 5035,536 +364,375 + 38,8 + 14,55 = 5453,261 (грн).

Накладні витрати складають 10% від суми.

Тобто для нового виробу НрвНВ= 531,9805 (грн),

для аналога НрвА1=545,3261 (грн).

Отже, річні експлуатаційні витрати для нового виробу

Вр.ехНВ=5319,805 +531,9805 = 5851,7855 (грн),

для аналога Вр.ех.А1=5453,261 +545,3261= 5998,5871 (грн).

8.3.8. Розрахунок теперішньої вартості експлуатаційних витрат нового виробу і аналогу за нормативний строк служби

Після того, як визначені експлуатаційні витрати нового виробу і аналогу 1 по роках експлуатації (в межах нормативного строку служби) , може бути визначена теперішня вартість експлуатаційних витрат за строк служби (Bpv.ex). Теперішня вартість (pv) витрат (доходів) показує, яка сума грошових коштів сьогодні еквівалентна тим витратам (доходам), які будуть витрачатись (отримані) протягом певного періоду часу в майбутньому. Таким чином для визначення Bpv.ex необхідно знати щорічні експлуатаційні витрати (Bpv.ex), нормативний строк служби (Т) та безпечну ставку банківського проценту і, яку приймемо рівною 0,08).


 
 

Цікаве

Загрузка...