WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка двохсмугової активної акустичної системи з сабвуфером - Курсова робота

Розробка двохсмугової активної акустичної системи з сабвуфером - Курсова робота

ПМП= Цн.пр-СВН (8.6.2.5)

ПМП=952,6328-762,1063=190,5265

Згідно розрахунків за даною формулою, підприємством може бути отримано наступні маржинальні прибутки за кожним з варіантів:

МПр1 = 190,5265 0,335238100 = 6405,01(грн);

МПр2 =190,52650,32777100 = 6262,329(грн);

МПр3 =190,52650,303721100 = 5802,852(грн).

Очікувану суму річного маржинального прибутку з урахуванням ймовірностей кожного з варіантів визначають за формулою:

, (8.6.2.6)

де j - варіанти (оптимістичний, оптимальний, песимістичний);

Yj - ймовірність кожного з варіантів.

МПочр = 6138,754(грн).

Оскільки отриманий очікуваний прибуток є імовірнісною величиною, необхідно розрахувати показники його варіації та можливі межі зміни. Для такої оцінки розраховують середньоквадратичне відхилення:

, (8.6.2.7)

Після розрахунку середнього квадратичного відхилення визначають діапазон коливання очікуваного маржинального прибутку

(8.6.2.8)

та квадратичний коефіцієнт варіації, який є відносним показником одержаного результату

. (8.6.2.9)

Чим менший цей коефіцієнт тим меншим є співвідношення ризику і прибутку, і тим імовірнішим стає отримання визначеного розміру очікуваного прибутку. Допустиме значення Vs 33%.

Згідно наших даних отримаємо:

s = 223,8319 (грн)

Відповідно можливий діапазон зміни очікуваного маржинального прибутку і квадратичний коефіцієнт варіації будуть такими:

5467,259 (грн) 6810,25 (грн);

Vs = 3,646211 %.

Таке значення коефіцієнтів варіації свідчить про високу ймовірність одержання підприємством прогнозованого маржинального прибутку від реалізації пристрою.

8.7. Висновки про доцільність розробки нового виробу

Результати виконаних розрахунків приведені в табл.8.7.1. Виходячи з отриманих результатів, індекси конкурентноздатності за ціною споживання Іц.сп та за ціново-якісними характеристиками є більшими 1, крім того коефіцієнт, отриманий за оцінкою конкурентоспроможності підприємства-виробника, теж є більшим 1. Можемо зробити висновок про доцільність розробки і виготовлення даного пульта з точкизору можливості його подальшої реалізації, та з точки зору ефективності його виробництва. Це підтверджується також наявністю очікуваного річного прибутку від випуску даного виробу, допустимим діапазоном коливань очікуваного прибутку та низьким коефіцієнтом варіації як співвідношення ризику і прибутку.

Таблиця 8.7.1. Зведені техніко-економічні показники проектованого

пристрою

з/п

Показники

Числові значення

аналог

новий виріб

1.

Комплексний показник якості,

в т.ч. зведені параметричні індекси якості за групами

-

2,54

1.1.

Призначення

-

1,856

1.2.

надійності

-

0,49

1.3.

Безпеки

-

0,05

1.4.

патентно-правові

-

0,069

1.5.

Ергономічні

-

0,036

1.6.

Естетичні

-

0,039

2.

Собівартість (грн)

762,1063

762,1063

3.

Ціна (грн)

970,00

952,6328

4.

Річні експлуатаційні витрати (грн)

5998.5871

5851,7855

5.

Нормативний термін служби (роки)

3

5

6.

Теперішня вартість експлуатаційних

витрат за нормативний термін служби (грн)

23622,436

23044,331

7.

Ціна споживання (грн)

24592,436

23996,964

8.

Індекс конкурентноздатності за ціною

Споживання

-

0,97578

9.

Індекс конкурентноздатності пристрою за якісно-ціновими параметрами

-

2,603

10.

Індекс конкурентоспроможності

за іміджем фірми-виробника

-

0,842

11.

Інтегральний індекс

конкурентоспроможності виробу

ціно-якісних факторів та іміджу

фірми-виробника для споживачів

-

1,721

12.

Прибуток на один виріб (грн)

207,8937

190,5265

13.

Оцінка конкурентоспроможності

підприємства-виробника (коеф.)

-

1,6

14.

Оцінка конкурентоспроможності

підприємства-конкурентів (коеф.)

-

1,9

15.

Оптимальна можлива частка підприєм-

ства-виробника на ринку, відн. од.

-

0,328

16.

Очікувана сума річного прибутку, грн.

-

6137,813

17.

Середньоквадратичне відхилення, грн.

-

223,798

18.

Коефіцієнт варіації, %

-

3,646

9. ОХОРОНА ПРАЦІ

9.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Двосмугова активна акустична система з сабвуфером живиться від загальної мережі живлення змінної напруги 220 В ; вхідний звуковий сигнал 1 Вт ; робочий інтервал температур - -20 ...+40ОС при во-логості 805%; та атмосферному тиску - 76020 мм рт. ст. Умови експлуатації – закрите середовище.

Акустична система виконана у повній відповідності з вимогами ергономіки з мі-німальною кількістю органів керування, розміщених на лицевій стороні і компо-зиційно підпорядковані принципу функціональності.

У зв'язку із впровадженням нових технологій для виготовлення подібних радіоелектронним пристроїв та інтенсифікації існуючих технологій, спостеріга-ється підвищення впливу різних вирробничих факторів, таких як шум, вібрація, електромагнітне випромінювання, ультразвук, пил, органічні та неорганічні заб-руднення повітря, на оточуюче середовище в якому знаходяться і працюють працівники, котрі зайняті як проектуванням, так і виготовленням пристрою.

Основою успіху в розвитку охорони праці є вирішення питання гігієни праці, забезпечення безпеки праці, ліквідації професійних захворювань, ви-робничого травматизму, профілактика отруєнь та шкідливих впливів на пра-цюючих, фізичних факторів виробничого середовища.

Виготовлення та настроювання акустичної системи здійснюється в умовах цеху. При вказаних операціях використовуються прилади, інструменти та обладнан-ня, які живляться від мережі змінного струму з напругами 36, 220 .

Під час технологічного процесу у повітря робочої зони виділяються шкідливі речовини у вигляді випаровувань ацетону, свинцю та спирту, які мо-жуть привести до професійних ахворювань або до отруєння ГОСТ 12.1.007-88.ССБТ [9.1]. Також, слід відмітити, що для даного типу виробництва можли-вi такі джерела загорання:

несправнiсть електрообладнання (коротке замикання, перевантаження);

порушення технологiчного режиму.

Джерелами короткого замикання можуть бути пошкодження iзоляцiї про-відників, попадання на неiзольованi провідники струмопровiдних предметiв, вплив на провідники хiмiчно активних речовин, пороху, вологи, а також невiр-ний монтаж та iнше.

Активна акустична система з сабвуфером виготовляється та проходить регулювання в цеху. В примiщеннi цеху забезпечено повну безпеку виконання робiт по виго-товленню деталей, пайцi, складальних роботах та регулюванню спроектовано-го пристрою.

Загальний об'єм примiщення, де виготовляється активна акустична система з сабвуфером , складає 119,0 м3, площа - 35,0 м2; висота примiщення - 3,4 м. В цеху працює 6робочих. Отже, на кожного з них припадає 5,83 м2 площi та 19,68 м3 об'єму примiщення, що вiдповiдає санiтарним нормам для цехiв заводiв радiотех-нiчної ромисловостi СН245-71 [9.2].

В процесi виготовлення даного пристрою для монтажника використову-ється сидяче робоче місце. Вид роботи вiдповiдає середнім (точним) зоровим роботам. Згiдно ГОСТ 12.3.002-75 [9.3], висота робочої поверхнi складає для чоловiкiв 1020 ... 905 мм, а для жiнок - 930 ... 835 мм.


 
 

Цікаве

Загрузка...