WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - Дипломна робота

Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - Дипломна робота

Не виходи на роботу днів

Вт.ч. відпуски чергові і додаткові

відпуски на навчання

Декретні відпуски

По хворобі

Не виходи, що дозволяються законом

III

Явочний робочий час днів

Середня тривалість робочого дня годин

Внутрішньо змінні витрати робочого часу та простої години

Кількість робочих годин

IV

Ефективний фонд часу одного робітника за рік, годин

Роздiл 5. Охорона працi

5.1 Суть охорони працi.

Охорона працi забезпечує здоровi i безпечнi умови трудової дiяльностi. У нашiй країнi потрiбнi корiннi змiни всього суспiльства до питань охорони працi, - пiдвищення освiти посадових осiб, спецiальнiсть усiх рiвнiв всього населення України. Виходячи з цього скажемо, що охорона працi — це наука, яка навчає людину рiзних знань у сферi правовiй, культурно - побутовiй, соцiально — виробничiй дiяльностi. Запровадження нових технологiчних процесiв часто пов'язано з появою нових чинникiв, загрози житгю i здоров'ю працюючих тому необхiдно оволодiвати загальним пiдходом до ,питань охорони працi щоб набутi знання використовувати практично.

Охорона працi — система правових, соцiально - економiчних, органiзацiйно — технiчних, санiтарно — гiгiєнiчних i лiкувально — профiлакткчних заходiв та засобiв, спрямованих на эбереження життя, здоров'я працездатностi людини в трудовiй дiяльностi. Виявивши про свiй намiр приєднатись до Європейського союзу, Україна взяла на себе зобов'язання щодо приведення нацiонального законодавства у вiдповiднiсть до законодавства ЄС. З цiєю метою останнім часом прийнято нову редакцiю Закону "Про охорону працi" та розроблено проект Закону, про безпечнiсть промислової продукцi, розроблюються новi нормативно — правовi акти, ведеться робота по внесенню змiн до дiючих нормативних актiв за такими напрямами: загальнi безпеки працi та захис здоров'я працюючих на робочих мiсцях, використання шкiдливих речовин, гiрничi роботи, захист вiд опромiнення тощо. Для вирiшення задач з охорони працi в Україні iснує достатнiй науково — технічний потенцiал. Передусiм — це Нацiональний науково — дослiдний iнститут охорони працi.

5.2. Законодавство Украiни про охорону працi

Законодавство УкраТни про охорону працi являс собою систему. взаемопов'язаних нормативно — правовня актiв, що регулюють вiдносини у галузi охорони працi. Воин складаються з Закону УкраТни "Про охороня працi"; Кодексу законiв про працю УкраТни; Закону УкраТни Про загально — обов'язкове державне соцiальне страхуванвявiд нещаснвх випадкiв на виробництвi та професiйного захворювання", та прийнятих вiдттовiд до них нормативно правових актiв.

Базуеться законодавство УкраУни про охорову працi на конституцiйному правi всiх громадян УкраУни на належяi, безпечнi 1 здоровi умови працi. гарантовано статтею 43 КонституцiУ УкраУни. Дя ж стаття встановлюе також заборову використання працi жiнок 1 неповнолiтнiх на небезпечних для Тхнього.здоров'я роботах. Стаття 45 Конституцi гарантус право всiх працiвникiв на щотижневий вiдпочянок та щорiчву оплачувану вiдвустку, а також встановлення скороченого робочого дня щодо окремих професiй 1 виробництв. Iнiлi статгi КонституцiТ встановлюють право громадян на содiальний захист охороня здоров'я, медичне забезпеченяя, та iнщi загальяi права громадян.

5.3 Нанчання 1 перевiрка знань з охорони працi

Найоптимальнiшяй твлях боротьби з нещасними випадками та гiрофiлактични заходи — попередженкя про ы небезпеки, зокрема, навчання тому, ак запобiгати I винию-Iенню. Нанчанвя системне та систематичне пiдвищенкя рiвнязнань не лише працiвникiв, а всього населения УкраУни з питаяь охорони працi один з основних принципiв державноТ полiтики в галузi охорони працi, фундаментальна основа вяробничоТ безпеки та санiтарiУ необхiдна умова удосконаленкя охорони працi i забезпеченкя ефективноТ профiлактичноТ роботи щодо запобiгання нещаснях ввяадкiв, професiйних захворюваль 1 випадкiв, професiйявх захворюваннях i аварiй на виробнццтвi. Зараз в краТнi дiс система безперервного нанчаняя з патань охорони пра до основних вауково — науково методичних првяципiв побудови, цiльових функцiй та основ до якоТ належать:

- наступнiсть та безперервнiсть навчань з питаяь безпека жиiтя;

- навчавня з охорони працi.

Основним документом, що встаяовлюс порядок та види нанчань i перевiрку знань з охорони працi, е "Типове положения про нанчавяя з питаяь охор працi ", затверджене накалом Держнаглядохоронпрацi вiд 17.02.1999 р. *27. Усi працiвника пiд час прийняття на роботу i в процесi повиннi проходити за рахувок роботодавця iнструктаж, нанчання з питань охорони працi та надання першоТ медичноТ допомоги. Працiвники з на роботах з пiдвищеною небезпекою проходять щороку спецiальне навчання. Посадовi особи дроходять навчання один раз на три роки. На пiдприсмствах створюють комiсiТ з перевiрки знань з питань охорони працi, якi з гтредставниками держнагдядохоронпрацi проводять перiодичнi навчагшя. Усi працiвника, якi прийнятi на постiйну чи тимчасову роботу, повиннi проходити на пiдприемствi iнструктажi — вступний, первинний, повторний, поза плановакяй, цiльовий. Результати пройденях iнструктажiв записують в журнал: А коли проводять iспит по охоронi гтрацi заповнюють протоколи перевiркя знань з охорони працi. 5.4. Служба охорони працi на пiдприсмствi

Служба охорони працi на пiдприсмствi згiд з типовим положениям про управлiнвя охорони працi, виконук такi основнi фуакцi

- опрацьову ефективну цiлiсну систему управлiная охорони працi, сприяс удосконаленню дiяльностi у цьому напрямку кожного структурного пiдроздiлу i кожнЫ гтосадовЫ посади; проводить методичне керiвництво;

- розробзiяс комгiлекснi заходи;

- проводить iнструктажi;

- органiзовуе забезнечення працюючих нормативними актами про охорону працi, паспортизацiю цехiв, рееструс нищiвнi випадки та аналiзус професiйнi захворювання;

- сприяс вороваджекню нових досягнень науки i технiки;

- розглядас скарги; готус оросити наказiв;

- кон дотримання чинного законодавства.

5.5. Пожежна безпека

Закони Укра Про пожежку безпеку визначас загальнi правовi, економiчнi та соцiальнi основи забезоеченкя пожежвоУ безпекв на територii Укра рСГулЮс вiдносини державнях оргакiв, юридичнях i фiзичних осiб у цiй

ГаЛуЗi незалежно вiд виду дiяльностi та форм власностi. Згiдно з Законом, забезпечвти пожежну безпеку € складовою частиною виробничо та iншо дiяльностi посадоввх осiб, працiвникiв пiдпри установ, всього населения Укра

е важливим с дотриманкя вимог пожежвоУ безпеки при проектуваннi, будiвшщтвi та реконструкцiУ виробквчих примiщень. Закон вiдводить важлкве значення нанчання працiвникiв з питань пожежнЫ безпеки. Найважливiшим с захист людей у разi виникяенвя оожежi. Основним завданкям всiсi системи це протипожежний захист. Вирiшенвя цього завданкя становить велику пiдготовку i оргакiзацiйку роботи.

- рятувальнi роботи

- евакуацiя

- наданвя допомоги

- техкiчне забезпечеккя.

На даний час бiль досконалими i такими, що вiдоовiдають тенденцiям у розвитку засобiв пожежегасiнi-ая, с порошковi вогкегасникк. Вони мають застосуватись для гасiная твердях речовин, рiдкя, газiв та елекгрообладнанкя пiд налругою 1000 В. Чернiгiвське пiдприсмство "Пожтехнiка" вивускас i вуглекяслотi вогаегасники типу ВВ — 2; ВВ —5; та ВВ — 8, х застосовують для гасiнкя рiдквх та твердкх речовин (крiм тих, що можуть горiти без доступу горiнкя), а також електрообладваная, що знаходиться пiд напругою 1000 В.

Для гасiккя великих загорань застосовують стацiонарнi установки водяного, ХiЫиЧЯОГО та гiовiтре — пiнного гасiння. Служба пожежноТ безпеки на оiдприсмствi веде коордянацiю i вдосконалення роботи iз забеэпеченвлм поЖежно безоеки, виконанкя протипожежних засобiв.

до основних завдань вiдносяться:

- здiйснення контролю за дотриманкям гюжежних вимог;

- запобiгання гiожежам i нещасним вигIадкам;

- гасiнкя гIожеж;

- рятуваню людей;

- надання допомоги;

- лiквiдац нещасних випадкiв, аварiй, катастроф.

На вiдприсмствах, установах та органiзацiях з метою проведения заходiв щодо загiобiганкя пожежам та органiзацiй х гасiння можуть створюватись з числа робiтвикiв, службовцiв, технiчнвх гiрацiвникiв та iнших громадян, добровiльнi пожежнi дружини (комаi-iди).


 
 

Цікаве

Загрузка...