WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

19..Машинна деградація грунтів та причина їх виникнення

Україна виділяється високою якістю й сприятливою структурою земельного фонду. На землі сільськогосподарського призначення в державі припадає 71,3% загальної площі. Ліси та лісо-вкриті площі займають 17,3 %, забудовані землі — 4,1 %, землі під водою — 4 %, відкриті заболочені землі— 1,6%, інші землі— 1,7% усієї площі [1, с. 536]. Близько половини земельної площі становлять орні землі, більшість з яких—високородючі чорноземні ґрунти.

Певна частина наших ґрунтів втрачається через водну й вітрову ерозії. Найбільше піддаються водній ерозії ґрунти Українських Карпат, Подільської, Придніпровської, Середньоруської, Приазовської височин, Донецького кряжу, Кримських гір. На південному сході й півдні України на якість ґрунтів негативно впливає вітрова ерозія. Близько 5—7 тис. га земель, у тому числі ріллі та інших цінних сільськогосподарських угідь, щороку відводяться для складування шкідливих відходів, шлаконагро-маджувачів і т. п. Найбільші площі земель, що відчужуються для цієї мети й переходять до категорії "порушених", зосереджені в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Порушені землі — це ті, які вже втрачають господарську цінність або є джерелом негативного впливу на навколишнє середовище у зв'язку з порушенням ґрунтового покриву, гідрологічного режиму чи утворення техногенного рельєфу в результаті господарської діяльності.

У 2003 р. земельні ділянки, порушені антропогенною діяльністю (здебільшого промисловим

виробництвом), в Україні становили 162,2 тис. га, відпрацьованих—42,8 тис. га [1, с. 536].

В останні роки обсяг реалізації заходів з охорони земель скорочується. Наприклад, спорудження протиерозійних валів-канав за 1995—2003 рр. зменшилося з 135,2 до4,0 км, валів-терас — з 5,4 до 3,8 км, валів-доріг — з 16,2 до 1,1 км, протиерозійних ставків (накопичувачів твердого стоку) — з 177,0 до 31,8 га, водоскидних споруд — з 51 до 2 штук, укріплення берегів — з 1,0 до 0,2 км і т.д. [1,с. 536-537].

За роки української незалежності у зв'язку з невирішеністю питань власності на землю і користування нею та багатьох інших принципових економічних і соціальних питань розвитку сільського господарства і благоустрою сіл, соціального забезпечення сільських жителів, різко скоротилися роботи щодо зрошення й осушення земель, внесення в них органічних і мінеральних добрив, проведення вапнування й гіпсування ґрунтів тощо. Це призводить до порушення якості ґрунтів.

Отже, посилюється процес глибокої деградації українських земель, зниження родючості грунтів.

20. Основні напрямки взаємодії транспортних систем з біосферою.

Транспорт як галузь народного господарства – один із наймогутніших чинників антропогенного впливу на довкілля. Деякі види цього впливу належать до найсерйозніших техногенних навантажень на компоненти довкілля окремих регіонів, особливо великих міст.

Екологічні проблеми, що виникли у зв'язку з функціонуванням транспортної системи в Україні, є наслідком діяльності не лише окремих видів транспорту, а й інших галузей народного господарства.

Транспорт зумовлює низку проблем, що їх умовно об'єднують в кілька груп:

  • Транспорт – великий споживач палива. Основний споживач палива у всьому світі – автомобільний транспорт. В Україні переважають бензинові, дизельні, газобалонні двигуни. Значним споживачем палива та енергії є також залізничний транспорт.

  • Транспорт – джерело забруднення довкілля. Найбільше забруднює довкілля автомобільний транспорт. Забруднення міста викидами автомобільного транспорту – одна з причин підвищеної захворюваності населення. Забруднюють довкілля і аеропорти та залізничний транспорт. Водний транспорт служить джерелом забруднення басейнів річок, Чорного та Азовського морів.

  • Транспорт – одне із джерел шуму. Шум ослаблює пам'ять і реакцію, порушується нормальний відпочинок і сон, знижує продуктивність фізичної та розумової праці. До 805% усі виробничих шумів створює автомобільний транспорт. Необхідно встановлювати шумопоглинаючі щити. Джерелом шуму є також повітряний та залізничний транспорт.

  • Транспорт вилучає сільськогосподарські угіддя під шляхи і стаціонарні споруди. В Україні під транспортними спорудами загального користування зайнято близько 600 тис. га.

  • Транспорт є причиною травмування та смерті людей і тварин.

Отже, назріла гостра потреба у забезпеченні екологічно обґрунтованого планування розвитку транспортних систем на всіх рівнях.

21. Особливості середовища проживання у великих містах.

Для багатьох мiст України характерна складна екологiчна обстановка, обумовлена наявнiстю i концентрацiею пiдприсмств чорної та кольорової металургiї, теплоенергетики, хiмiї та нафтохiмiї, гiрничодобувної промисловостi, цементних заводiв. Такi мiста е безперечними лiдерами щодо забруднення повiтря. Серед них: Донецьк, що складас разом з роэташованими поряд з ним Авдiївкою, Горлiвкою, Єнакiєвим, Макiївкою та iншими мiстами Донецьку промислову агломерацiю, а також Днiпродзержинськ, Днiпропетровськ, Запорiжжя, Константинiвка, Кривий Рiг, Марiуполь.

У великих мiстах з iнтенсивними транспортними потоками вмiст у повiтрi канцерогенних речовин типу бензопiрена в 2— З рази, а в центрах чорної металургiї приблизно в 12 раз вищий, нiж в невеликих мiстах або сiльськiй мiсцевостi.

Другою не менш небезпечною екологiчною проблемою мiст е стан каналiзацiйного господарства та очистка стiчних вод.

Практично в усiх мiстах України каналiзацiйнi системи потребують замiни або капiтального ремонту. Частi прориви каналiзацiйних колекторiв є постiйними джерелами небезпечного забруднения мiського середовища, а iнодi приводять до спалаху iнфекцiйних захворювань.

За даними Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України, в переважній бiльшостi міст України споруди з очистки загальномiських стiчних вод перевантаженi. Виняток становлять, можливо, лише Київ та Харкiв. У багатьох мiстах iснуючі потужнолстi очисних споруд в декiлька разiв нижчі, нiж потрiбно. Приблизно половина мiських стічних вод скидаються у воднi об'екти недостатньо очищеними, iз них бiля 15 % — взагалi без очищення. Без усякої очистки скидасться до 70 % промислових стiчних вод.

Однiсю iз складних екологiчних проблем для бiльшостi мiст України е захоронения виробничих та побутових вiдходiв, причому складнiсть проблеми пропорцiйна чисельностi населения та промисловому потенцiалу мiста.

Забруднення грунтiв в мiстах пов'язане головним чином з викидами автотранспорту та промислових пiдприємств. Забруднювальнi речовини осiдають або вимиваються атмосферними осадками iз повiтряного басейну в радiусi до 5 км вiд стаціонарного джерела викиду. Основними джерелами забруднення ґрунтового покриву стали теплові

електростанції, підприємства чорної та кольорової металургії.

22. Основні важелі управління природокористуванням та природоохоронними процесами. Специфіка його формування в Україні.

Економічні методи управління процесом природокористування є одним з найпоширеніших у світі. Це – платежі за ресурси та забруднення, надання пільг в оподаткуванні підприємств, надання на пільгових умовах коротко – і довгострокових позичок для реалізації проектів щодо забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, звільнення від оподаткування фондів охорони довкілля; передача частини коштів позабюджетних фондів охорони природного середовища на довготривалих договірних умовах підприємствам, установам, організаціям і громадянам для вжиття заходів із гарантованого зниження викидів та скидів забруднювальних речовин, на розвиток екологічно безпечних технологій та виробництв, інвестиції на охорону природи, створення державного та регіонального екологічних фондів.

До природоохоронних заходів належать усі види господарської діяльності, спрямовані на зниження й ліквідацію негативного антропогенного впливу нв навколишнє середовище, збереження , поліпшення і раціональне використання природно – ресурсного потенціалу країни, а саме: 1) будівництво та експлуатація очисних, знешкоджувальних споруд та обладнання; 2) розвиток мало – і безвідходних технологічних процесів та виробництв; 3) розміщення підприємств і систем транспортних потоків з урахуванням екологічних вимог; 4) рекультивація земель; 5) заходи боротьби з ерозією грунтів; 6) заходи з охорони й відтворення флори та фауни; 7) охорона надр і раціональне використання мінеральних ресурсів.

23. Екологiчний монiторинг та його види

Для розробки заходiв, спрямованих на усунення негативних наслiдкiв втручання людини в навколишнє природне середовище i полiпшення екологiчної ситуацiї, застосування методiв оптимiзацiї природокористування з одержанням достатньої кiлькостi продукцiї при одночасному збереженнi довкiлля необхiдна органiзацiя екологiчного монiторингу.


 
 

Цікаве

Загрузка...