WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Функції ринку та форми їх реалізації - Курсова робота

Функції ринку та форми їх реалізації - Курсова робота

змагань на ринковому просторі проходить між арміями продавців та армією покупців, які стоять на різних позиціях по відношенню до рівня ціни. Яка ж армія може впевнено виграти битву? Звичайно та, що більше сплочена і в результаті може нав'язати супернику свою ціну. Виходить-як це не пораження пара-
доксальним-перемогу в крупному конкурентному змаганні може дати монополістичне об'єднанням протиборствуючих сил.
Значить, об'єктивна логіка розвитку ринка така, що вільна конку-
ренція сама пропонує монополію, рух йде від одного протиборствую-
чого стану ринку до іншого.
Сучасна конкуренція державно регульована. Державне регулюван-
ня конкурентних відносин полягає в дотриманні оптимального поєд-
нань монопольно-регулюючих та конкурентних сил на таких чи інших ринках. Засобами державного регулювання є законодавство про правила створення й припинення діяльності підприємств і регу-
лярний вибірковий контроль з боку виконавчої влади, в тому числі через аудиторську систему.
Найважливіші напрями державного регулювання економіки, а отже, і встановлення рівноваги національного ринку такі:
1) антициклічне регулювання, що має короткочасний характер і спрямоване на послаблення циклічних коливань, зниження рівня інфляції;
2) програмування ( капіталістична планомірність), що має тривалий характер, прагне цілеспрямовано ввпливати на обсяг і напрями капіталовкладень, зміну структури народного господарства, тобто має стратагічні цілі.
Для досягнення, як короткочасних, так і тривалих цілей викорис-
товують:
1) пряме ( адміністративне) регулювання, що здійснюється за допо-
могою прийняття актів і дій виконавчої влади;
2) непряме регулювання, що грунтується на використанні різних економічних, фінансових важелів ( зміна ставки податків, нор-
ми подання податкових пільг та ін.). економічна роль держави в цьому разі полягає в тому, що вона забезпечує регулювання суспі-
льного капіталу в цілому.
Основні методи державного регулювання економіки є:
1) проведення реформ в оподаткуванні корпорацій, державних під-
приємств і підприємств немонополізованого суктора економіки;
2) державне стимулювання науково-дослідних і дослідно - конст-
рукторських розробок, або науково-технічна політика;
3) активна амортизаційна політика;
4) кредитно-грошова політика;
5) здійснення структурної або промислової політики.
Антимонопольне законодавство в Україні визначає правові основи обмеження монополізму, недопущення недобросовісної конкурен-ції у підприємницькій діяльності та здійснення державного контро-
лю за його дотриманням. Монопольним вважають таке становище підприємств, коли його частка на ринку певного товару перевищує 35 вітсотків і він має змогу самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати тут конкуренцію. Щоб недопустити зловживання монопольним становищем на ринку, створюють компетентні державні органи, які повинні контролювати угоди, що укладаються між підприємцями та органами влади й управління. До їхніх функцій входить також контроль за веденням підприємцями конкуренції і метою запобігань недобросовісним формам і методам її.
Нині у країнах з ринковою і в тих, що переходять до ринкової економіки, посилюється підтримка держави ринково-конкурентних сил. Незважаючи на специфічні особливості, переорієнтація на пріоритет ринкового механізму в країнах обох степенів розвитку має загальні риси, основу яких становить зміна економічних функ-
цій держави. На перший план було висунуто завдання створити сприятливого інвестиційного клімату і стимулювання капіталоутво-
рень шляхом здійснення бюджетно- податкової та кредитно-грошової політики;заохочення сил конкуренції і створення приват
ному підприємніцтву певних умов для розгортання ринкової діяль
ності. Серед заходів, спрямованих на виконання цього завдання, бу-
ли дерегулювання в ряді галузей економіки, реформа управління державними компаніями, ревізія ( або створення ) антимонопольно-
го законодавства.
Рушійні сили розвитку, втілень в товарному виробництві, особ-
ливо в період їх стихійної дії, нерідко зумовлювали потрясінь в господарстві країн розвинутої ринкової економіки, руйнівні еконо-
мічні кризи. Вихід було знайдено в посиленні регулюючих функцій держави. Основою господарської системи, як і раніше, залишається
ринок, проте регулятори цого взаємодіють з внутрішнім фірмовим плануванням і державними важілями централізованого регулювання.
5.Висновок.
Отже, підсумовуючи вище написане у курсовій роботі, можна зробити висновок, що ринок це складне багатогранне явище, який живе за своїми об'єктивними економічними законами. В основі якого лежать складні товарно-грошові відносини. Ринок діє об'єк-
тивно і стихійного розвитку на ньому бути не може(це підтверджує
історичний досвіт), на ринку має існувати реальний плюралізм пра-
ва власності. Приоритетом має бути наданий на ринку споживачам,
саме вони за рахунок свого попиту в значній мірі забезпечують встановленню ринкової ціни, впливають на процес ціноутворення. На мою думку ринок являється посередником між товаровиробни-
ками та споживачами.
Щодо функцій ринку, то слід виділити такі основні його функції
як регулюючу, забезпечення постійного процесу суспільного відт-
ворень, стимулювання, визначення остаточної вартості товарів, і чи не найважливіша функція ринку-це розвиток конкурентних засад.
Саме остання функція визнагає в значній мірі форми реалізації функцій ринку.Конкуренція сприяє здійсненню таких функцій ринку, як визначення ринкової ціни, стимулювання виробництва, розвиток науково-технічного процесу та багато іншого. І безпереч-
но, що значна роль на ринку безпосередньо належить державі. Як вже було зазначено ринок не може розвиватись стихійно, за ним
повинен здійснюватись розумний наглядовий контроль, саме дер-
жава має забезпечити цей контроль. І однією з важливих функцій держави єпроведення антимонопольної політики, яка була б спря-
мована на розвиток вітчизняного виробництва та підтримку підпри-
ємництва.
Список використаної літератури:
1.Арутюнова Г.И "Рыночная экономика": Начальный курс ТОО "Фи-
рма Плюс", М.,1994
2.Барр Р. "Политическая экономия": М.,1994
3.Борисов Е.Ф "Экономическая теория": Учебник. М.:Юристь,1999
4.Башнянин Г.И, Лазур П.Ю та ін./Політична економія/ Київ: ІЗМН , 1999
5.Валовой Д.В "Экономика" М.,1999
6.Гальчинський А.С "Основи економічної теорії" Підручник К.: Ви-
ща шк. 1995
7.Зубко Н.М Экономическая теория Мн.: "НТУАПИ",1998
8.Климко Г.Н, Нестеренко В.П та ін. Основи економічної теорії:політ-
економічний аспект: За ред. Климко Г.Н, Нестеренко В.П 2-е вид., пе-
рероб., допов.,__К.:Вищ.шк__ Знання,1997
9.Мочерний С.В Основи економічної теорії __К.:Видавничий центр
"Академія",1998
10.Москвин Д.Д Основы экономической теории (политэкономия):
Учебное пособие для вузов.__М., МИСИС;1998

 
 

Цікаве

Загрузка...