WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Функції ринку та форми їх реалізації - Курсова робота

Функції ринку та форми їх реалізації - Курсова робота

доступність всебічної інформації про ринок, розвинута маркетингова діяльність;
6) конкурентна боротьба між різними суб'єктами підприємницької діяльності;
7) розвинутий і розгалуджений комплекс об'єктів власності, які можуть стати об'єктом купівлі-продажу ( засоби виробництва, у тому числі земля, робоча сила, інтелектуальна власність у формі патентів, ліцензій, тощо, послуги, різні види цінних паперів-акцій, облігацій, сертифікати та ін. гроші, нерухомість, предмети споживання.
Розглянемо таке питання як конкурентна ринкова ціна та меха-
нізм її встановленння.
Попит і пропозиція взаємопов'язані, це дві сторони однієї меда-
лі. В кожний момент часу між ними певне співвідношення . нормальним співвідношенням попиту і пропозиції являється їх рівновага. Рівновага-це співвідношення між об'ємом та структурою попиту на товари, послуги та об'ємом, а також струк-
турою їх пропозиції. Рівновазі попиту та пропозиції відповідно
встановлення ринкової конкурентної ціни. Для того, щоб розгляну-
ти механізм встановленння ринкової конкурентної ціни, необхідно об'єднати аналіз попиту та пропозиції.
Малюнок №1. Ринкова конкурентна ціна. ( С- точка рівноваги.)
[№ 10 стр.101]
P
4
3
2
1
Q
З малюнка №1 видно, що тільки при ціні, рівній трьом одиницям, кількість товарів, на які є попит, рівне його кількості, яке буде поставле-
не виробником. Будь-яке знищення ціни призведе до того, що попит буде перевищувати пропозицію. Будь-яке підвищення цін призведе до того, що пропозиція буде перевищувати попит.
Положення А довго утримуватись не може. По мірі накопичень то-
варів конкуруючі продавці будуть дещо знижувати ціни з тим, щоб
реалізувати всі запаси.
Положення Е також являється нестійким. Попит не перевищу пропо-
зицію, сховища пустішають, та невдоволені покупці, які хочуть при-
дбати товар, почнуть давати більш високу ціну. Ціни почнуть рости.
Єдиною врівноваженою ціною, ціною, яка може зберегтись достатньо довгий час являється така ціна, при якій об'єм пропозиції та об'єм попи-
ту рівні одне одному. Конкурентна рівновага завжди знаходиться в точці перетину кривих попиту та пропозиціїю.
Ринкове ціноутворення представляє такий механізм господарювання,
Який здійснюється без централізованого керівництва ( якщо на цьому ринку в якості одного з суб'єктів не виступає держава). Ціна рівноваги координує дії мільйонів людей, кожний з яких переслідує власну ко-
ристь, причому координує таким чином, що кожний з учасників в зді-
лці виграє. В результаті дії багатьох людей, кожний з яких хвилюється
лише про свою вигоду, стихійно і незаплановано виникає більш-менш
впорядкована економічна структура.
Ринкова ціна рівноваги виконує три наступні функції:
передає інформацію; стимулює впровадженню найбільш економічних методів виробництва; розподіляє прибутки ( встановлює, хто і яку частину виробленого продукту отримує).
Важливою характеристикою ринку являється конкуренція. Конкуренція представляє собою одну з форм змагань у виробництві, що
сприяє його розвитку. Змагання сприяє підвищенню якості продукції, зниженнню рострат на його виробництво, появу нових видів продукції, вдосконаленню техніки та технології. Вона стимулює творчість, ініціативність, ріст кваліфікації, проффесіоналізму. Внаслідок чого конкуренція виступає потужним стимулом розвитку продуктивних сил суспільства.
Однак змагання може проявлятись в різних формах. Конкуренція-це
змагання у формі суперничества, коли кожний товаровиробник переслі-
дує власний економічний інтерес, не разуючись з інтересами інших товаровиробників. Внаслідок чого конкуренція виступає як виробниче
відношення: антагоністична боротьба за збереження економічного су-
б'єкта в системі суспільного виробництва та за кращі умови його від-
творення.Тому у конкуренції є і об'єктивні негативні наслідки: соціа-
льне розслоєння суспільства, нерівність, бідність, нестійкість і невизна-
ченість розвитку виробництва.
Було б неправомірно зводити конкуренцію тільки до певної соціаль-
но-економічної форми виробничого суперництва.Конкуренція являє-
ться також складним механізмом координації суспільного виробницт-
ва.Конкурентна система--це складний механізм непроізвольної коор-
динації, діючий через систему цін та ринків, механізм зв'язку, діючий
для об'єднання знань і дій міліонів різних індивідумів. Вона володіє своєрідним внутрішнім порядком, підчиняється своїм специфічним за-
кономірностям.
На певний порядок в економічній системі конкуренції звернув увагу
ще А.Сміт.Ним був проголошений принцип "невидимої руки": кожний
індивід, переслідуючи тільки свої егоїстичні цілі, як би направляючись
чієюсь невидимою рукою в інтересах досягнення найбільшого блага для всіх.При всіх недоліках конкурентної системи вона діє вже не перше сторіччя.Вона задовольняє по меншій мірі першій потребі, предста-
вленому до любого соціального організму: вона здатна вижити.Система
конкурентних ринкових цін являється досить ефективним способом рі-
шення трьох корінних взаємопов'язаних економічних проблем: що, як
і для кого виробляти? Через систему конкурентних ринкових цін вста-
новлюються всі необхідні пропорції суспільного виробництва.
В Західній економічній літературі широке поширення отримала мо-
дель "досконалої конкуренції". Досконала конкуренція--це абстракт-
на теоретична модель, змальовуючи функціонування ідеальної децент-
ралізованої економічної системи.Господарські зв'язки в цій системі ор-
ганізовуються на принципах вільного обміну між незалежними еконо-
мічними суб'єктами.
Основними ознаками досконала конкуренції являється відсутність можливості зі сторони любого виробника, продавця чи покупця здійс-
нювати будь-який вплив на загальний рівень ринкової ціни певного то-
вару. Досконалий конкурент--це той, хто може продати (чи купити)
все, що він забажає, по існуючій ринковій ціні, але не в змозі помітно
вплинути на ціну в сторону підвищення чи зниження.
Передумови досконалої конкуренції:
1) наявність в кожній галузі багаточисленних виробників;
2) виробників так багато, що ні один і них невзмозісамостійно вплинути на параметри ринкової рівноваги-об'єму попиту, пропозиції, ціни;
3) всі виробники користуються приблизно однаковими технічними за-
собами;
4) всі виробники випускають приблизно однакові об'єми продукції;
5) реалізована на ринку продукція ідентична по якості;
6) наявність багаточисленного контингенту покупців, які купують приблизно рівну кількість продукції;
7) відсутність обмежень локально-територіального характеру, що пере-
дбачає перш за все розвинуті транспортні та торгівельні зв'язки, розвинуту торгово-банківську систему;
8) миттєва передача господарської інформації (кінцевий споживач має інформацію про характеристику купуємого товару);
9) миттєва реакція попиту та пропозиції

 
 

Цікаве

Загрузка...