WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Функції ринку та форми їх реалізації - Курсова робота

Функції ринку та форми їх реалізації - Курсова робота

споживанням), формування цілісної національної економічної системи та її зв'язку з іншими національними економіками в маштабі світового ринку;
3).Спонукання виробників товарів і послуг знижувати індивіду-
альні витрати порівняно із суспільно необхідними , підвищення суспільної корисності товарів і послуг, їх якості та споживних властивостей;
4).Регулюючий вплив на економіку в цілому, на пропорції між різними сферами та галузями економіки, проведення у відповід-
ність платоспроможного попиту і пропозиції, нагромадженнь і споживань та інших пропозицій;
5).Сприяння контролю споживачів за виробництвом, вирівнювання цін;
6).Посилення конкуренції між виробниками товаріві послуг у межах як окремих країн, так і світового господарства. [№ 9 стр. 139-140 ]
Автор Журавлоьва виділяє такі функцції ринка:
а) оптимальне (з точки зору прибутковості) розподілення обмеже-
них ресурсів;
б) об'єднання попиту та пропозиції;
в) забезпечення кожному члену суспільства гарантований рівень життя;
г) забезпечення ефективності виробництва;
д) забезпечення соціальної справедливості;
е) задоволення попиту;
є) стимулювання науково-технічного процесу;
ж) збереження навколишього середовища;
з) диференціація виробників.
В економічно розвинутих системах функціями ринку є:
1) відтворення матеріальних передумов для дїї об'єктивних еконо- мічних законів загального характеру;
2) забезпечення еквівалентності економічних відносин, пріоритету економічних інтересів господарюючих суб'єктів;
3) блокування господарської і регіональної автаркії , інтернаціона-
лізація суспільного виробництва, розвиток інтеграційних процесів у міждержавних відносинах;
4) утворення економічних передумов для демократизації господа-
рського життя;
5) утворення ефективного господарювання ;
6) вимір людської праці, визнання першочергового значення про-
фесійності та компетентності;
7) стимулювання структурних змін в економіці, диверсифікація виробництва;
8) встановлення об'єктивно необхідної рівноваги, пропорційності в економіці;
9) розвиток конкурентних засад.
Отже, як ми бачимо кожен автор трактує функції ринку по-сво-
єму. Тому, на мою думку, слід виділити чотири основні функції ринку: регулююча, стимулююча, розподільча та інтегруюча.
Регулююча функція ринку забезпечує постійнійсть зв'язків між різними галузями виробництва, попитом і споживанням, встановлення пропорцій в економіці та безперевність процесу відтворення. Через конкуренцію ринкові відносини активно впливають на рівень витрат та на виробництво будь-якого товару, науково-технічних прогрес, на задоволення платоспроможного попиту населення. Внаслідок дії закону вартості, закону попиту та пропозиції, інших законів ринкової економіки індивідуальна праця зводиться до суспільно необхідної та визначення цінності товару. Без конкуренції, еквівалентного обміну вартість не може бути визначена. Цей механізм сприяє вирівнюванню прибутків підприємців різних галузей виробництва,утворення середньої но-
рми прибутку, що досягається через перелив капіталів між галу-
зями. Останнє, в свою чергу, є регулятором пропорцій в економіці.
У зв'язку з тим, що створена споживна вартість перетворюється на товар лише після визнання її суспільством, можна зробити вис-
новок, що споживач здійснює контроль над виробником. Якщо цього немає, то в суспільстві принижується роль ринку, як регуля-
тора, що призводить до наростання диспропорцій між попитом і пропозицією товарів, виникнення дефіциту як загально економіч-
ного явища.
Визнаючи важливість регулюючої функції ринку, не можна аб-
солютизувати її, як це інколи робиться .У сучасних розвинених ри-
нкових системах рино регулюється також державою і товаровироб-
никами.А це означає, що методи регулювання можуть бути також
державними і недержавними.До перших належать: а)економічні важелі:кредити, податки, ціни, які встановлює держава; б) адмініс-
тративні важелі -- державне замовлення, державні програми, пра-
вила укладання господарських договорів.
Стимулююча функція ринку полягає в тому, що вона сприяє за-
охоченню тих, хто найбільш раціонально використовує фактори виробництва для одержання найкращих кінцевих результатів, зас-
тосовуючи найновіші досягнення науки, техніки, організації, сти-
мулювання праці та управління.Якщо суб'єкти господарювання не
прагнутимуть до постійного підвищення ефективності виробниц-
тва, їхні індивідуальні витрати виробництва будуть вищими, ніж
суспільно необхідні, то вони будуть не конкурентними і стануть банкрутами. А це означає, що ринок виконує і таку функцію, як розподільча.
У конкурентному середовищі ринкова ціна диференціює доходи
товаровиробників, виявляє переможців і переможених.Для перших
створюються умови для подальшого розвитку і процвітання, а для
інших постає питання про їх існування.Відповідно відбувається і соціальне розшарування суспільства за доходами - на багатих і бі-
дних.
Ринок "зшиває" економіку в єдине ціле, розвиваючи систему го-
ризонтальних і вертикальних зв'язків (підприємств,галузей,регіо-
нів), у тому числі зовнішньоекономічних.У цьому виявляється ін-
тегруюча функція ринку.
Також слід пам'ятати ще одну функцію ринку, яка проявляється в тому, що ринковий обмін слугує засобом здійснення економічних
інтересів продавців (виробників товарів) та покупців (споживачів).
Взаємозв'язок цих інтересів будується на принципі, який чітко сф-
ормував А.Сміт: "Дай мені те, що мені необхідно, і ти отримаєш те, що тобі необхідно...".Звичайно, що цей принцип особистої ма-
теріальної зацікавленості має на увазі: а)обмін необхідною один одному корисністю; б)еквівалентність ринкової угоди.
4.Форми реалізацій функцій ринку.
Для здійснення функцій ринку необхідні певні умови:
1) реальний плюралізм форм власності та форм господарювання. Якщо виходити з досвіду розвинениз країн Заходу, то для забезпе-
чення такого плюралізму повинні існувати індивідуальна приватна власність ( заснована на власній, так і на чужій праці), колективна власність ( у формі акціонерних компаній , кооперативів, власності трудових колективів, тощо), державна власність, муніципальна власність, змішана форма власності як результат різної комбінації названих форм;
2) ефективність функціонування ринку залежить від здатності різних суб'єктів підприємницької діяльності впливати на рівень цін. Наявність такоговпливу, що передбачає існування монополій
( у тому числі олігополій, як колективних монополій), знижує ефективність функціонування ринку;
3) розвинуте антимонопольне законодавство та наявність достат-
ніх механізмів його реалізації значно послаблюють монопольні тенденції в економіці й сприяють ефективному функціонуванню сучасного ринку;
4) добре розвинута система економічного та адміністративного регулювання економіки державою ( за переважання економічних методів) створює передумови для існування регульованого ринку;
5) наявність і

 
 

Цікаве

Загрузка...