WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили - Реферат

Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили - Реферат

А це безпосередньо пов'язується з розробкою такої політики, яка передбачала б, як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях, ефективне відтворення кваліфікованої робочої сили на основі: створення умов для підвищення конкурентоздатності людей на ринку праці шляхом зростання якості робочої сили; формування соціального замовлення на професійну освіту і участь у визначенні обсягів та профілів підготовки робітників та спеціалістів у професійних освітніх закладах різного рівня, спеціалізації і типу; надання громадянам широкого переліку послуг в галузі профорієнтації та вибору форм і сучасних програм навчання; надання пріоритету в організації професійного навчання і перенавчання громадян, що особливо потребують соціального захисту; створення сприятливих умов для розвитку необхідної матеріально-технічної бази навчання, забезпечення навчальних закладів Міносвіти України нормативними та інструктивними матеріалами; розвиток (за прикладом країн Заходу) випереджувальної фахової освіти, яка забезпечує пріоритет теоретичних знань і практичних навичок за фахом над поточними потребами виробництва.

На наш погляд, потрібно визначити перелік керівних посад, зайняття яких неможливе без закінчення спеціального навчального закладу, що має відповідний сертифікат та ліцензію. При цьому має бути також розроблена модель управлінських кадрів, яка враховувала б все краще, що є у вітчизняній і світовій практиці.

Доцільним вважаємо також створення банку даних про управлінський потенціал, що дозволить якісно і кожного року його оцінювати і з врахуванням потреб виробництва. Необхідним є здійснення фінансування освіти з позицій пріоритетності, а не за залишковим принципом. Важливо, щоб фінансування після обов'язкової освіти забезпечувалось, окрім державного бюджету, бюджетами обласних і місцевих органів влади, коштами підприємств, організацій, особистими коштами громадян і тим самим створювались би можливості якомога повнішого задоволення потреб населення регіону в набутті освітньо-професійних знань.

При цьому необхідним є також збільшення бюджетних асигнувань на фінансування освіти з одночасним поліпшенням ефективності їх використання.

У бізнесі мають працювати підприємці-управлінці, які добре знають ринкову економіку, володіють прогресивними методами та етикою.

Ще донедавна переважала думка, що підприємцями народжуються, а не стають завдяки спеціальній підготовці. Але сьогодні це позиція суттєво змінилася. Підтвердженням цього є кількість програм підготовки підприємців, яка у 90-х роках в Північній Америці і Західній Європі виросла більше як в 10 разів.

За оцінками науковців, "критична маса" спеціалістів з управління, здатних перетворити наші підприємства та організації відповідно до нових вимог, має становити не менше 20% від їх загальної чисельності в народному господарстві держави.

Сформувати такий корпус управлінців нового типу - завдання виключно складне. Ринок на сучасному етапі відтворює зацікавленого господаря, що володіє, розпоряджається засобами виробництва і результатами своєї праці.

Зрозуміло, що одним з важливих напрямків є підготовка кваліфікованих кадрів-підприємців. Тому, особливої актуальності кадрове забезпечення набуває для розвитку системи малого та середнього бізнесу в регіоні.

Вирішення проблем відтворення кваліфікованої робочої сили безпосередньо пов'язується із розширенням доступності отримання якісної освіти молодим поколінням, забезпеченням безперервності та наступності системи освіти усіх рівнів, продовженням пільгового кредитування здобуття вищої освіти молоді з числа обдарованих дітей-сиріт та обдарованих дітей з малозабезпечених сімей, оптимізацією мережі навчальних закладів професійно-технічної освіти відповідно до запитів особистості та потреб економіки області, впровадженням підготовки молоді за ступеневою професійно-технічною освітою.

Вирішуючи проблеми відтворення кваліфікованих робітників, перш за все вважаємо доцільним впровадження кооперації типу "базове підприємство" - "технічний коледж (ліцей)" на зразок існуючої колись кооперації "базове підприємство" - ПТУ.

Потребує змін і сама система ПТУ, зокрема в напрямку переходу від індустріальних до науково-інформаційних технологій. На базі ПТУ доцільно широко запровадити практику створення пофесійних ліцеїв і вищих професійних училищ.

В системі вищої школи необхідно підтримувати позитивну тенденцію збільшення кількості студентів, адже тільки нація з високим освітнім рівнем населення може бути конкуренто-спроможною.

Світовий досвід свідчить, що країни, які мають високий рівень освіти населення, досягають найкращих економічних результатів.

Тому не можна погодитись з тими, хто вважає, що навчальні заклади вищої освіти в даний час випускають зайвих спеціалістів. Це не вина освіти, а проблема економіки і конкретної особи. Адже необхідно розуміти, що отримання диплома - це не гарантія успішної кар'єри.

Для того, щоб дипломований фахівець, спеціаліст міг успішно конкурувати на ринку праці, він повинен мати відмінні знання, вміння, навички та інші якісні характеристики, на які особливу увагу звертають в даний час роботодавці.

Слід також зауважити, що в окремих країнах світу вищу освіту одержує 80% населення, тому по даному показнику Україна, в т.ч. і Хмельницька область, відстає в 2 рази [3].

Удосконалення системи освіти повинно здійснюватися на основі широкого застосування прогресивних систем професійного навчання, таких, як модульна система навчання, відкрите та гнучке професійне навчання (за досвідом Англії) тощо. Професійну підготовку важливо здійснювати відповідно до вікових та індивідуальних особливостей людини, інтересів її професійної самовизначенності з урахуванням актуальних та перспективних потреб ринку праці.

Доцільно активніше переходити до системи безперервної освіти та надання освітянських послуг з можливістю вибору самим студентом їх змісту та номенклатури, як під час навчання, так і на завершальному його етапі.

В перспективі система професійного навчання має бути самокерованою та самонастроюваною на потреби ринку праці.

Аналіз процесів відтворення робочої сили показує, що в даний час мають місце істотні недоліки в організації професійної орієнтації населення, професійного навчання та перенавчання незайнятих громадян, про що свідчить наявність великої кількості неконкуренто-спроможних професій робітників і фахівців на ринку праці. Негативним наслідком цього явища є невідповідність попиту і пропозиції робочої сили у професійно-кваліфікаційному розрізі. В даний час ринок професій і ринок освітнянських послуг майже не пов'язані між собою. Тому потрібні нові освітнянські стандарти та сертифікація персоналу. Окрім того, необхідне досягнення балансового зв'язку між попитом на певні професії та пропозицією з боку випускників шкіл, професійно-технічних закладів освіти та вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

Особливої актуальності поряд з іншим, набуває розроблення прогресивної концепції управління продуктивною зайнятістю населення, основаної на максимально можливій відповідності між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці у професійно-кваліфікаційному відношенні [2]. Саме продуктивна зайнятість населення забезпечує оптимальні витрати на утримання трудового потенціалу, сприяє ефективності праці та оптимізації рівня безробіття і ефективному відтворенню кваліфікованої робочої сили.

В цілому розвиток ринку праці Хмельницької області і ефективне відтворення кваліфікованої робочої сили потребують надання субвенцій і преференцій, складання та реалізації регіональних інвестиційних програм у тісному взаємозв'язку з вирішенням питань відновлення і підвищення ефективності промислового і аграрного виробництва в регіоні.

Таким чином, якісно новий рівень перебігу процесів відтворення кваліфікованої робочої сили в межах регіону можливо забезпечити сукупністю методів прямого і спосередкованого регулятивного впливу.

Література

1. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посів. – 2-ге вид., стер. - К.: Знання - Прес, 2001. - С. 121.

2. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посібник / За заг. ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. - Львів: Вид-во Національного університету Львівська політехніка , 2002. - С. 205.

3. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницької області на 2003 рік. - Хмельницький, 2002. - С 20.

4. Статистичний щорічник України за 2001 рік. - К: Техніка, 2002. - С. 471.

5. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2001 рік. - Хмельницький, 2002. -С 268, 273, 278, 360-361.


 
 

Цікаве

Загрузка...