WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили - Реферат

Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили - Реферат

Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили

Особливість сучасного стану української економіки полягає в тому що процеси ринкових перетворень здійснюються в умовах затяжної кризи і збігаються у часі з необхідністю подолання значного відставання у науково-технічній сфері. А науково-технічний прогрес, як основоположний фактор сучасного економічного розвитку, передбачає своєю найважливішою умовою кардинальне вдосконалення робочої сили, покращання її характеристик на ринку праці.

У теорію і практику економічного життя входять і одержують народногосподарську оцінку конкретні якісні характеристики людського фактора: кваліфікація, компетентність, а також такі особисті якості як розум, інтелект, активність, відповідальність, комунікабельність, чесність, совість і т. п. Тобто цілком реальним, структурно організованим поняттям, яке впливає на результати діяльності, стала якість робочої сили. При цьому найважливішою складовою даного поняття слід вважати кваліфікацію працівника, яка як відомо, являє собою "сукупність його загальної і спеціальної професійної освіти, необхідних знань, умінь, професійних навичок та виробничого досвіду для виконання в даних організаційно-технічних умовах певних видів робіт певної складності" [1].

В економічно розвинутих країнах світу висока якість робочої сили і відповідна їй вартість розглядаються як основна передумова досягнення інноваційного типу розвитку. В Україні поки що не створена високоскоординована та всеохоплююча система економічного регулювання процесу регіонального відтворення кваліфікованої робочої сили.

Проблемам ринку праці, зокрема питанням зайнятості населення, відтворенню трудових ресурсів і робочої сили в даний час приділяється значна увага як з боку держави, так і науковцями. Результати наукових досліджень даних проблем висвітлені в працях В.В. Адамчука, Д.П. Богині, О.А. Грішнової, А.Г. Горілого, И.О. Павловської, О.В. Павловської, В.М. Петюх та інших вітчизняних і зарубіжних вчених економістів. В загальних рисах питання формування та регулювання ринку праці висвітлюються в більшості підручників з економічної теорії та економіки праці. Але незважаючи на значну кількість досліджень, питання відтворення кваліфікованої робочої сили в регіональному аспекті залишаються недостатньо вивченими.

Враховуючи актуальність проблеми, метою даної статті є виєвлення основних проблем та особливостей процесу регіонального відтворення кваліфікованої робочої сили та розробка пропозицій щодо його інтенсифікації.

В Хмельницький області ринок праці має ознаки трудодепресивності як у промисловому так і в аграрному секторах економіки, і тим самим формує екстремальні умови відтворення робочої сили, в тому числі і кваліфікованої.

В області станом на 1 січня 2002 р. із 382727 штатних працівників, зайнятих в різних галузях економіки, 20,5 % закінчили вищі заклади освіти 1-2 рівня акредитації і 16,6 % закінчили вищі навчальні заклади 3-4 рівня акредитації.

При цьому досить низька частка таких працівників в сільському і лісовому господарстві, транспорті, промисловості, а саме ці галузі забезпечують економічний розвиток регіону.

Слід зазначити, що при відносно високому рівні безробіття населення області (12,8 %) і рівні зареєстрованого безробіття (3,84%) у 2001 році було вивільнено працівників з підприємств, установ і організацій загальною чисельністю 7455 чол., в тому числі які займали робочі місця

- 4267 чол., і які займали посади службовців - 2398 чол.. Одночасно у 2001 році попит на робочу силу становив 1584 чол., у тому числі кількість вільних робочих місць становила 978 і кількість вакансій на посади службовців становила 450.3 них кількість вільних робочих місць і вакансій в промисловості відповідно становила 513 і 130 [4].

Таким чином, хоча в області спостерігається певний рівень безробіття, в той же час постійно є вакантні робочі місця, включаючи і привабливі та перспективні, на так званому первинному ринку праці. Наявність цих вакансій пов'язана не з відсутністю претендентів, а з невідповідною вимогам якістю пропонованої робочої сили, нестачею освіти, досвіду, ділових якостей тощо.

Загальне пожвавлення економічної кон'юктури обумовлює ріст попиту на робочу силу і створює жорстку конкуренцію між роботодавцями за залучення кращих кандидатів. Структура попиту на ринку праці в регіоні неоднорідна. Найбільше пожвавлення спостерігається в секторі кваліфікованої робочої сили, зокрема виробничого персоналу різних професій. Такі працівники потрібні зараз більшості підприємств області, але як часто зізнаються топ-менеджери багатьох підприємств, основний фактор і проблема, що стримують розвиток бізнесу цих підприємств,

- це складнощі з кваліфікованим робочим персоналом. Така ситуація в даному секторі ринку праці є закономірною, оскільки існуюча система професійно-технічної освіти вже не та, що була раніше і ледве існує тепер.

Порушився зв'язок "велике підприємство" - "профільне ПТУ". А ті професіонали, які були підготовлені в радянські часи, за минулі роки (коли фактично виробничі підприємства були бездіяльними і був відсутній попит на даних робітників) дискваліфікувались чи перемістились в інші професійні сфери.

Таким чином, недостатня кількість кваліфікованого виробничого робочого персоналу є важливою проблемою, що потребує вирішення.

Різноманітні тенденції відмічаються в секторі лінійних і функціональних спеціалістів (бухгалтери, юристи, маркетологи, менеджери середньої ланки, менеджери по продажах і ін.).

По-перше, зростають вимоги до професіоналізму кандидатів на роботу (тепер роботодавці, наприклад, до претендентів на посаду маркетолога висувають вимогу наявності професійної освіти, на що раніше увага не зверталась). В минулі роки на регіональному ринку праці в даному секторі мала місце певна невизначеність роботодавців, які не мали структурованих вимог, наприклад, до маркетологів, фінансистів. Не зовсім чітко уявлялось функціональне навантаження посади "менеджер" (це міг бути хто завгодно - від продавця до управляючого бізнес - підрозділом). Тепер ситуація інша - при наймі працівника роботодавець чітко формулює компетенції по конкретній посаді і висуває вимогу наявності професійної освіти. Наприклад, серед фінансистів виділяють фінансових менеджерів, менеджерів по роботі з кредитними установами, менеджерів внутрішнього контролю та ін.

Таким чином, загальна картина попиту і пропозиції в даному секторі ринку виглядає наступним чином: спостерігається явний дефіцит вузьких професіоналів в окремих сферах, в той же час є надлишкова пропозиція зі сторони відносно низькопрофесійних пошукачів, які пропонують свою робочу силу.

А між тим економічна криза, стан фінансової системи України, загострення соціальних проблем змінили співвідношення між бюджетними та позабюджетними коштами фінансування навчальних закладів і призвели до руйнівних тенденцій у системі формування висококваліфікованої робочої сили.

Зокрема, в Хмельницькій області за період з 1990 по 2002 рік кількість професійно-технічних закладів Міносвіти України зменшилась з 42 до 34, при цьому чисельність підготовлених ними кваліфікованих робітників зменшилась на 4,5 тис. чоловік.. В даний час у 34 професійно-технічних навчальних закладах Хмельницької області навчається 14,6 тис. учнів та слухачів за денною формою навчання, у тому числі 817 слухачів за угодами з центрами зайнятості та юридичними і фізичними особами за їх власні кошти. На базі 30 профтехучилищ одночасно з професією надається повна загальна середня освіта.

У системі вищої освіти кількість навчальних закладів становить 28 вузів I–VI рівнів акредитації. Чисельність студентів у них складає 42,8 тис. студентів.

Зарахування студентів до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації у 2002/2003 навчальному році складає 5,6 тис. осіб, або на 2,1 % більше ніж у попередньому році [3].

У вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації чисельність студентів в області зменшилась за період з 1990 по 2002 рік на 5,6 тис. чоловік.

Основними проблемами у сфері освіти, які потребують вирішення є недостатні обсяги фінансування галузі, у зв'язку з чим залишається низьким рівень заробітної плати педагогічних працівників та застаріла матеріально-технічна база навчальних закладів. Низька платоспроможність значної частини населення робить недоступним отримання професійної освіти для багатьох молодих людей.

Зауважимо, що в даний час вже багато підприємств, фірм, використовуючи спеціальні методики, розробляють вимоги до якості робочої сили як розділи посадових інструкцій.

Це викликає необхідність привернення особливої уваги до таких проблем ринку праці, як відставання, інерційність та неадекватність потребам економіки галузей освіти та професійної підготовки, неефективність роботи соціальних служб допомоги, реабілітації і адаптації безробітних та людей із невідповідною кваліфікацією або недостатньою мотивацією.

Тому структурні перетворення на мікро- і макроекономічному рівнях повинні гармонічно поєднуватися з реформою освіти та професійної підготовки для того, щоб задовольнити потреби і прагнення людей, особливо молоді, встановити нову систему цінностей, відповідати запитам щодо змін у сфері роботи як в громадському, так і у приватному секторах.


 
 

Цікаве

Загрузка...