WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Заробітна плата та її економічна сутність. Теорії заробітної плати - Курсова робота

Заробітна плата та її економічна сутність. Теорії заробітної плати - Курсова робота

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо встановлення мінімальної заробітної плати

на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.76 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину четверту статті 95 Кодексу законів про працю

України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,

додаток до N 50, ст. 375) доповнити словами "та не може бути

нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб".

2. У Законі України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР )

(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121;

2004 р., N 5, ст. 34):

 1. статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної

плати

Розмір мінімальної заробітної плати визначається з

урахуванням потреб працівників та їх сімей, вартісної величини

достатнього для забезпечення нормального функціонування організму

працездатної людини, збереження її здоров'я набору продуктів

харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та

мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних

соціальних і культурних потреб особистості, а також загального

рівня середньої заробітної плати, продуктивності праці та рівня

зайнятості.

Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не

нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб";

2) частини першу і другу статті 10 викласти в такій редакції:

"Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною

Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше

одного разу на рік у законі про Державний бюджет України з

урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів,

представників професійних спілок, власників або уповноважених ними

органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і

укладення генеральної угоди, та переглядається залежно від зміни

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розмір мінімальної заробітної плати не може бути зменшено в

разі зменшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних

осіб".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня

опублікування цього Закону:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції

щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього

Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим

Законом;

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що

суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 14 грудня 2006 року

N 466-V

Список використаної літератури

 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: підручник, Київ: ІЗМН, 1997.

 2. Борисов Е. Ф. Экономическая теория, Москва: Юристь, 1999.

 3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І., Основи економічних знань: навчальний посібник, Київ: Вища школа,1999.

 4. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Бази-левича. — Київ: Знання-Прес, 2001.

 5. Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник, Москва: Юристь, 2000.

 6. Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О. основи економічної теорії: політекономічний аспект, Київ: Вища школа знань, 1997.

 7. Куліков Г. Вплив заробітної плати на зайнятість населення. №3 – 1999 р.

 8. Міністерство праці та соціальної політики України, науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин: Рекомендації щодо визначення заробітної плати в залежноcті від особистого внеску працівника в кінцевий результат роботи підприємства, Київ: 1999.

 9. Мочерний С.В., Єрохин С.А., Каніщенко Л.О., Синишин І.М., Устенко О.А., Основи економічної теорії, Київ: Видавничий центр Академія, 1998.

 10. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. — К.: МАУП, 2002.

 11. Ніколенко Ю.В., Діденко М.М., Шегда А.В. Основи економічної теорії, Київ: Либідь,1998.

 12. Пол А. Семюельсон, Вільям Д. Нордгауз Макроекономіка, Київ: 1995.

 13. Савченко А.Г., Макроекономіка: 2-ге вид., без змін, Київ: КНЕУ, 2007.

 14. www.rada.gov.ua

 15. www.ukrstat.gov.ua

Додатки

Додаток 1

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про оплату праці

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 17, ст.121 )

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Заробітна плата

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у

грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним

роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов

виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника,

результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Додаток 2

Чинники, що впливають на реальну заробітну плату

Реальна заробітна плата

Підвищуючі чинники

Знижуючі чинники

Зростання потреб найманих працівників

Зміна кваліфікації і відповідно зростання ціни робочої сили

Позитивна динаміка номінальної заробітної плати

Низький рівень інфляції та прогресивна пікала податків

Зростання валового внутрішнього продукту і національного доходу

Наявність і кількість безробітних Зниження попиту на робочу силу

Зростання цін на продовольчі і непродовольчі товари

Інфляція та висока пікала податків

Інші чинники, пов'язані зі зменшенням обсягів виробництва

Додаток 3

Зв'язок рівня заробітної плати

та безробіття.


Додаток 4

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про оплату праці

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 17, ст.121 )

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 3. Мінімальна заробітна плата

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений

розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче

якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну,

погодинну норму праці (обсяг робіт).

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати,

надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією,

обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм

власності і господарювання.


 
 

Цікаве

Загрузка...