WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу - Реферат

Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу - Реферат

4) призвело до деформацii уявлень про шляхи реалiзацiї особистого iнтересу значна частина членiв суспiльства вбачала їх не в особистiй ефективнiй працi, а в перерозподiлi суспiльного продукту. По-друге, процес ототожнення суспiльного iнтересу з державним, а останнього з груповим інтересом правлячої еліти партiйно-державної бюрократiї створив умови для першочергового задоволення саме останнього iнтересу. Фактичне ж пiдпорядкування особистих iнтересiв працюючих iнтересам партійно -державної бюрократiї обумовило специфiчну експлуатацiю останьої бiльшостi членів суспiльства. Примат iнтересiв партiйно-державної бюрократiї виявився i пiд час перебудовчих процесiв в Українi. Саме колишня номенклатура, намагаючись розв'язати суперечнiсть мiж фактичним привласненням нею суспiльних засобів виробництва і формально (юридичне) державною власністю на них, першою включилася в процеси роздержавлення та приватизацiї, найбільше вигравши від них. На плечі бiльшостi членiв суспiльства вона переклала тягар iнфляцiї, безробiття i зубожiння. З одного боку, становлення ринкової економіки в Українi створює певнi умови для активiзацiї економiчних iнтересів особистостi. Проте такi iнтереси далеко не завжди спiвпадають з iнтересами розвитку суспiльства. Економiчний монополiзм, недосконалість законодавства, iгнорування вже дiючих законiв створюють умови для задоволення особистих iнтересiв незначної частини суспiльства методами, що суперечать iнтересам бiльшостi, насамперед це розкрадання державного майна, залучення до незаконних видiв бiзнесу (рекету, торгiвлi наркотиками), монопольне пiдвищення цiн у поєднаннi з скороченням обсягiв виробництва. З другого боку, держава (передусiм завдяки надмiрному оподаткуванню) стримує розвиток особистого інтересу, перетворення його на головний стимул економічної дiяльностi. Внаслiдок цього, а також гонитви торговофiнансового компрадорського капiталу, що народжується, за надприбутками особистi iнтереси часто реалiзуються в сферi "тiньової економiки". У системi економiчних iнтересiв на кожному конкретному історичному етапi економiчного розвитку, крiм основного, можна видiлити головний iнтерес, який має такi особливостi: а) вiдбиває специфiку та економiчнi проблеми певного етапу; б) є квiнтесенцією реальних особистих iнтересiв i суспiльного iнтересу в цiлому; в) трансформується в певну економiчну полiтику, спонукаючи до дiяльностi, спрямованої на вирiшення проблем, властивих певному етапу економiчного розвитку. Наприклад, в Українi головний iнтерес суспiльства полягає в здiйсненнi ринкових реформ, що є передумовою подальшого економiчного i соцiального прогресу суспiльства. В умовах вiдновлення укранської державностi головним стає також нацiональний iнтерес. Проведення ринкових реформ i трансформацiя суспiльства як головний iнтерес властив в цiлому всiм країнам колишньої командно-адмiнiстративної системи. Так, для США, Великобританiї у 80-i роки головний iнтерес полягав у трансформацiї економiки вiдповiдно до сучасного етапу технологiчної революцiї, що знайшло свiй прояв в політицi "рейганомiки" та "тетчеризму". Такi загальнi теоретичнi основи розгляду економiчних потреб та iнтересiв як головної рушійної сили соцiально-економiчного прогресу. [2.89-101]

Рушiйнi сили економiчного розвитку — взаємодiя потреб та iнтересiв економiчних суб'єктiв.

Рис. Сутнiсть i зв'язок понять "інтерес" і "мотив".Потреби у свiдомостi людини перетворюються на iнтерес або мотив спонукальної цiльової дiї. Мотив вiд латинського тоverе означає "проводити в рух", і "штовхати". Мотив у лiтературi використовусться у значеннi усвiдомленого спонукання. Спонукання економiчних суб'єктiв до певних дійпороджує конкретний результат у виглядi задоволення, часткового задоволення або незадоволення потреби, утворюючи, таким чином, логiчний ланцюжок активної дiяльностi.

Рис. Потреби та інтереси як джерело активності економічних суб'єктів.

Отже, суперечлива взаємодія виробництва та споживання, інтересів і потреб є рушійною силою соціально-економічного розвитку.[1.58-59]

Висновок

Варто усвідомлювати, що існують різні способи впливу на інтереси людей, за допомогою яких забезпечується їх участь у виробництві. Ці способи - різноманітні. Проте головними з них є такі: 1) позаекономічний примус; 2) економічний вплив на інтереси людини; 3) моральне і матеріальне заохочення трудової активності. В останньому разі велике значення мають особиста свідомість, трудова активність і бажання будь-що піднести свій престиж на підприємстві і в суспільстві. На практиці всі ці способи впливу на інтереси людей співіснують і так чи інакше поєднуються. I проте найбільш активно використовується система економічного примусу на інтереси людей: продаж робочої сили робітниками під загрозою голоду, інтенсивна праця завдяки наявності безробіття, збиткова робота підприємства, щоб уникнути банкрутства і розорення тощо. Перехід України до ринкових відносин посилює вплив на інтереси людей важелів саме економічного примусу.

Список використаноi лiтератури:

  1. Економічна теорія: Політекономія:Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича.-5-те вид,. стер. - К.: Знання-Прес, 2006 р. – 615с

  2. Макконелл Р.К., Брю Л.С. Экономикс: принципы, проблемы, политика., "Республика", 1995.

  3. Ковальчук В. "Основи економічної теорії" короткий курс, - Тернопіль, 1999р.


 
 

Цікаве

Загрузка...