WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу - Реферат

Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу - Реферат

Державна полiтика в сфері економiчних iнтересiв

Державна полiтика в сфері економiчних iнтересiв виходить з того, що, по-перше, за рiзних умов суспiльного розвитку на перший план можуть виходити тi чи iнші iнтереси. Якщо вчасно не зробити в економiчнiй полiтицi акцент на певну групу iнтересів, то результатом буде вiдсутнiсть узгодженостi iнтересів, що гальмує соціально-економiчний розвиток. При цьому важливо досягти якомога повнішої внутрiшньої узгодженостi iнтересiв. По-друге, державна полiтика також може мати рiзні засоби впливу на iнтереси людей:

а) неекономiчний примус;

б) економiчний примус;

в) моральний і соцiальний мотиви трудової активності. В останньому випадку має мiсце пiдмiна впливу на iнтереси спонукальними мотивами, до працi. Реалiзацiя економiчних інтересів здійснюється через досягнення їхніми суб'єктами конкретних економiчних цілей. Так, реалiзацiя ідивiдуальних iнтересiв забезпечується через зростання індивiдуальних доходiв. Засобом реалiзацiї колективних інтересів є максимiзація прибутку та фонду заробітної плати (наприклад, для пiдприємств державного сектора, що знаходяться на комерцiйних засадах господарювання). Нарештi, засіб реалiзацiї суспільного iнтересу максимізація національного доходу та мiнiмiзацiя фонду вiдшкодування створюваного суспільного продукту. Отже, проблема поєднання iнтересiв знаходить своє вираження у формуванні певних пропорцiй у розподілі доходів. Механізм реалізації корпоративних інтересiв полягає у взаємодiї з полiтичними інститутами. Iнструментом реалізації цього інтересу є вiдомчо-номенклатурний симбіоз за участю законодавчої влади.

Одним з аспектiв класифiкацiї економiчних iнтересiв є видiлення iнтересiв власника, пiдприємця та робiтника. Iнтерес власника полягає в зростаннi власностi та в одержаннi вiд неї гарантованого доходу. Реалiзацiя цього iнтересу передбачає вибiр правильної ринкової стратегiї, забезпечення конкуренто-здатностi, а при необхiдностi перемiщення капiталу в iншi об'єкти власностi, де вiн може принести бiльший дохід. Iнтерес власника передбачає також ефективне поточне використання капiталу з метою отримання задовiльної норми прибутку в кожен певний момент. Головне, що характеризує власника, його турбота про перспективу, адже саме цього вимагає зростання власностi. Вiн може погодитися навiть на скорочення поточних доходiв, наприклад пiд час реконструкцiї, якщо це необхiдно для зростання доходiв у майбутньому. Iнтереси менеджера полягають насамперед у забезпеченнi поточної ефективностi використання капiталу, максимiзацiї доходу в кожний певний момент. У той самий час менеджери високого класу здатнi забезпечити високу ефективнiсть i на перспективу. В цьому вiдношенні iнтереси менеджера збiгаються з iнтересами власника. Однак професiйна дiяльнiсть менеджера пов'язана з конкретним об'єктом власностi, тому вiн заiнтересований у стабiлiзацiї свого становища i орiєнтується на змiцнення конкретного пiдприємства. Внаслiдок цього його iнтерес потенцiйно може суперечити iнтересу власника, який заiнтересований у своєчасному переливi капiталу в ефективнiшi сфери.Ще бiльш незацiкавленими в переливi капiталу виявляються найманi робiтники, iнтереси яких пов'язанi з конкретним пiдприємством як джерелом доходу мiсцем роботи. Iнтереси найманих робiтникiв спрямованi на максимiзацiю поточних доходiв, тому на пiдприємствах, де найманi робiтники є власниками, а також залучаються до прийняття стратегiчних рiшень, спостерiгєсться "проїдання" прибуткiв замiсть їх спрямування на розвиток виробництва. У США на пiдприємствах з власнiстю робiтникiв передбаченi механiзми, що стимулюють трудову професiйну активнiсть, проте обмежують повноту i свободу в реалiзацiї функцiй власникiв. Самоуправлiння здiйснюється в таких формах, коли стратегiчнi рiшення приймаються професiйними менеджерами, а не робiтниками. У системi економiчних iнтересiв можна видiлити основний iнтерес суспiльства, який повинен вiдповдати таким критерiям:

а) вiддзеркалювати сутнiсть економiчної системи, найхарактернiшi риси її; б)бути рушiйною силою економiчного розвитку певної системи.Вiдповiдно до цих критерiїв основним iнтересом сучасної ринкової економiки є особистий iнтерес, а саме особистий інтерес споживача. Вiн характеризує найважливiшу особливiсть сучасної ринкової економiки й спрямованiсть на задоволення споживчих потреб вiдповiдно до платоспроможного попиту, яке вiдбувається на основi не масового, а все бiльш iндивiдуалiзованого виробництва, що дає змогу задовольнити саме iндивiдуальнi потреби; особливе становище споживача, який визначає, що виробляти, i тим самим обмежує свободу вибору виробника. Iнтерес споживача спонукає виробника до певних дiй до виробництва необхiдної продукцiї належної якостi i з прийнятною цiною. Щоб задовольнити цей iнтерес, виробник змушений впроваджувати новi технології, засоби виробнцтва, наймати квалiфiковану робочу силу, шукати шляхи скорочення витрат тощо. Це забезпечує релiзацiю не лише особистого iнтересу споживача, а й особистого iнтересу виробника (максимiзацiя прибуткiв) i суспiльного iнтересу в цiлому (розвиток продуктивних сил суспільства). Отже, iнтерес споживача є рушiйною силою економiчного розвитку в сучаснiй ринковiй економiцi. Основним iнтересом планової форми економiки є суспiльний iнтерес, або iнтерес суспiльства як асоцiацiї власникiв засобiв виробництва i асоцiацiї робiтникiв. Цей iнтерес вiдбиває такi iстотнi риси соцiалiзованої економiчної системи, як суспiльна власнiсть на засоби виробництва I спiвробiтництво. Трансформацiя суспiльної власностi в державну в умовах адмiнiстративно-командної системи обумовлює перетворення державного iнтересу на основний iнтерес. Саме реалізацiя державного iнтересу як основного забезпечує вiдтворення цiєї системи. В адмiнiстративно-команднiй економiцi iснує жорстка iєрархiя iнтересiв: інтереси держави мають прiоритет перед регiональними, регiональнi перед колективними, колективнi перед особистими. Засобом забезпечення субординацiї iнтересiв було централiзоване директивне планування економiки. Пiдпорядкування особистих iнтересiв колективним та державним запроваджувалось у масовiй свiдомостi пропагандою, яка проголошувала, що людина має передусiм дбати про суспiльство та своїх товаришiв, тобто колектив, у якому працює. Чим краще всi будуть працювати один на одного i на суспiльство в цiлому, тим бiльшим буде суспiльний продукт, а отже, i частка кожного в ньому, тим повнiше можна буде реалiзувати особистий iнтерес.Проте в реальнiй дiйсностi абсолютизація суспiльного iнтересу призвела до абсолютизацiї державного iнтересу. Звiдси, по-перше, пiдпорядковане, другорядне значення особистого интересу в адмiнiстративнокоманднiй економіці призвело до серйозних збоїв в економіці i утворило гальма розвитку: 1) позбавило людину економiчних стимулів до працi; 2) породило психологiю утриманства; З)обумовило iгнорування особистих iнтересiв працюючих, економiчну залежнiсть їх вiд держави;


 
 

Цікаве

Загрузка...