WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Традиційні та стратегічні міжнародні економічні відносини. Платіжний баланс - Реферат

Традиційні та стратегічні міжнародні економічні відносини. Платіжний баланс - Реферат

моделі міжнародного поділу праці(МПП), його реалізацією здебільшого на міжфірмовому (міжанклавному) рівні. Еволюція умов світового господарського життя, коли-вання економічної кон'юнктури, зрушення в балансі сил між ос-новними учасниками зовнішньоекономічного обміну спричинюють зміни в критеріях можливих типів міжнародної спеціалізації - від трудомісткої і капіталоємної до високотехнологічної, наукоємної експортної продукції з порівняно великими витратами на науково-дослідні й експериментально-конструкторські розробки (НДЕКР).
Основний потенціал розвитку економіки все більше зосереджу-ється в технологічно складних, наукоємних галузях, успіх яких на ринку визначатиметься ефективноюорганізацією. Відповідно все більшу роль відіграватиме міжнародне виробництво з його спеціа-лізацією, що поглиблюватиметься і відтіснятиме традиційні форми торгівлі, сприятиме зміцненню виробничо-інвестиційної моделі спів-робітництва.
Різні країни мають неоднакові можливості розвивати галузі, так чи інакше пов'язані з інформаційними технологіями, зокрема з комп'ютерними системами обробки інформації, транспортуванням даних за допомогою телекомунікаційних і оптиковолоконних засо-бів зв'язку тощо, тобто мають різні стартові можливості для пошу-ків власного місця в новій структурі міжнародного поділу праці.
Поглиблення і розширення сфери об'єктивної дії загальних еко-номічних законів (підвищення потреб, економії часу, вартості тощо) грунтуються на цілісності світового господарства, сприяють реалі-зації потреби в новій системі взаємодії всіх держав. Наприклад, причинно-наслідкові зв'язки, що відтворюють зміст об'єктивного закону економії часу, передбачають для країн - учасниць МПП і обміну більш повне і з меншими витратами задоволення своїх ма-теріальних потреб, ніж це робилось би наодинці, в ізоляції. Усі держави, які не ігнорують можливості економічних відносин, заін-тересовані у створенні нормальних умов для функціонування цього закону.
Отже, об'єктивна необхідність трансформації МЕВ полягає в ці-лісності світового господарства, що зростає, виявленні спорідне-ності економічних інтересів країн, реалізації потреби в новому ме-ханізмі функціонування світових економічних відносин, новій струк-турі МПП, розширенні сфери дії загальних економічних законів.
На етапі глобальних зрушень від авторитарних режимів до де-мократії важливо забезпечити реалізацію принципу свободи вибо-ру для будь-якої країни її суспільно-політичного й економічного устрою, форм участі у світових економічних відносинах тощо, але не вузького, з двох можливостей (або-або), а множинного вибору. Одна з особливостей цього етапу полягає в тому, що в самій при-роді інформаційного суспільства закладено основи неминучої зміни пріоритетів: посилюється потреба в реалізації здібностей осо-бистості, натомість послаблюється вплив держави. Специфіка України в цьому відношенні полягає в тому, що розвій демократич-них процесів на початковому етапі державотворення потребує на-лежної національної відособленості, тоді як розвиток ринкових відносин потребує економічної інтеграції, об'єктивно відкидає на-ціональну замкненість.
Нині модель двосистемного антагонізму на рівні світових зв'яз-ків вже зруйновано, тому реальні можливості трансформації МЕВ пов'язують не із змаганням двох систем, а з новими методами гос-подарювання, перехідними типами і формами, що становлять вну-трішню тканину світового господарства.
Сутність проблеми трансформації МЕВ у світовому господарстві полягає в пошуках форм і методів (економічних, політичних, ди-пломатичних) розв'язання суперечності між сучасним характером цих відносин і обставинами в світі, що змінилися внаслідок при-скорення тенденції до глобалізації економіки, переміщення акцен-тів з ідеологічних конструкцій на економічні важелі формування нових моделей людської діяльності, творення більш високої якості життя.
Добре відомі процеси, які посилюють глобальний характер еко-номіки: зростання частки частини національного доходу, що реалі-зується на зовнішньому ринку; міжнародна спеціалізація і коопе-рування виробництва; поширення досягнень науково-технічного прогресу; розвиток фінансових ринків тощо.
Сучасний зміст і характер МЕВ відбивають розвиток економіч-них зв'язків. Щодо змісту МЕВ, то його трансформація відбуваєть-ся внаслідок змін, по-перше, у розвитку світових продуктивних сил, факторів виробництва, його ресурсів, а по-друге, у складових сві-тової економіки при розвитку її до суперечливої цілісності. На змі-ну традиційним формам МЕВ, які охоплюють сферу обігу, прихо-дять стратегічні, які охоплюють безпосередню сферу виробництва. Щодо характеру МЕВ, то тут конче потрібно розв'язати проблему трансформації традиційних відносин "панування і підкорення" до стратегічних, заснованих на "розподіленій відповідальності". Якщо до розпаду командно-адміністративної системи та утворення країн з перехідною до ринкової економіки стратегія сутності МЕВ пря-мувала до рівноправних, справедливих, взаємозалежних економіч-них зв'язків між обома групами країн ринкової економіки (розви-нених держав та країн, що розвиваються), то нині постала пробле-ма трансформації МЕВ між трьома сучасними складовими світової економіки (включаючи перехідні країни).
На VI спеціальній сесії Генеральної Асамблеї 00Н (1974 р.) краї-ни, що розвиваються, висунули програму нового міжнародного економічного порядку (НМЕП). На основі політичного регулюван-ня світових господарських зв'язків на міждержавному рівні перед-бачалось встановлення економічно обгрунтованого співвідношен-ня цін на сировину, продовольчі товари і промислові вироби, упо-рядкування валютно-фінансових відносин та інші заходи, спрямо-вані проти панівного становища транснаціонального капіталу в системі МЕВ. З кінця 70-х років лозунг НМЕП фактично набрав статусу офіційної доктрини країн, що розвиваються.
З середини 80-х років набувають розвитку концепція і програма створення системи міжнародної економічної безпеки (МЕБ) у рам-ках всеохоплюючої системи міжнародної безпеки. Перевага кон-цепції МЕБ, що охоплює взаємозв'язки усіх трьох складових сучас-ної світової економіки, полягає у відмові від зайвої ідеологізації й політизації МЕВ. Завдання забезпечення МЕБ розглядаються в ком-плексі з іншими глобальними проблемами, у взаємозв'язку з

 
 

Цікаве

Загрузка...