WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Різноманітність форм соціально-економічного прогресу - Реферат

Різноманітність форм соціально-економічного прогресу - Реферат

господарст-ва (налагодження більш глибокої переробки сировини, створення обробної промисловості, вкладення коштів, наприклад, в складну нафтохімію, виробництво синтетичних матеріалів).
Дискусійною залишається проблема міжнародної допомоги на-йменш розвиненим країнам з метою здійснення в них структурних перетворень в економіці. Якщо така допомога надається на виключно фінансовому рівні (кредитування, ціноутворення), а виробничі від-носини залишаються незмінними, то всі зусилля досягти певних результатів виявляються ілюзорними. Зовнішня фінансова допо-мога лише тоді може сприяти соціально-економічному прогресу, коли вона буде спрямована не на подолання повсякденних трудно-щів країн, що розвиваються, а на дійову структурну перебудову їхньої економіки в напрямі від необробленої продукції до первин-ної обробки її, потім до напівфабрикатів і, нарешті, до готової про-дукції. Це перспективний шлях виходу на світовий ринок у новій якості.
Внаслідок розбіжностей зовнішніхвпливів та внутрішніх соціаль-но-економічних структур своєрідно вимальовується проблема від-носин з іноземним капіталом. Ідеться про соціальну і економічну ціну, яку країни, що розвиваються, тепер змушені платити за залу-чення до нових технологій, використання науково-технічних пос-луг, оскільки більшість з них виступають не як суб'єкти, а як об'єк-ти НТП. Поглиблюється реальна суперечність між завданнями, які стоять перед країнами, що визволилися (і які визначають необхід-ність залучення іноземного капіталу), та їхньою соціально-еконо-мічною структурою, яка обмежує потребу цього залучення. Причо-му ця суперечність по-різному виявляється в кожній окремо взятій країні.
У сучасних умовах зростання технологічного потенціалу країн, що розвиваються, певною мірою відповідає інтересам розвинутих країн. Такою є логіка взаємозалежності держав, яка передбачає со-ціально-економічні перетворення в країнах, що визволилися, як необхідну умову стабільного розвитку центрів розвиненої ринкової економіки світового господарства, і навпаки. І все ж це асиметрич-на залежність, якої не можна уникнути без подолання відсталості.
Така залежність відбивається на рівні життя населення, який змінюється разом з якістю життя. Рівень життя переважної більшості населення в країнах, що розвиваються, відбиває систему за-лежних (відносно змін у світових продуктивних силах) відносин, які складаються між людьми щодо забезпеченості їх матеріальни-ми, духовними і соціальними благами. Ця категорія виражає досяг-нутий рівень споживання і ступінь задоволення потреб людей у цих благах. Особливість полягає в кількісній визначеності рівня життя, її залежності від рівня розвитку місцевих продуктивних сил.
Підготовка кадрів у країнах, що розвиваються, має особливо важливе значення через те, що вона пов'язана не тільки з розвит-ком промисловості та сільського господарства, а й з перетворення-ми в соціальній інфраструктурі.
Проведення соціальних реформ неможливе без розвитку духов-них якостей тієї чи іншої нації. Реалізація реформ в економічній, соціальній і політичній сферах вимагає критичного перегляду тих етичних норм, правил поведінки, відношення до світу і суспільства, які є результатом традиційної культури, переборення в ній того, що віджило, збереження набутих загальнолюдських цінностей.
У кожній традиційній культурі є норми, які варто зберегти (на-приклад, конфуціанський принцип помірності та економії чи індусь-кий - знаходження життєздатного компромісу) навіть всупереч несприятливим наслідкам, що виявлятимуться в ході модернізації;
і є норми, які доцільно "зняти" (наприклад, у тому самому індуїз-мі - непротивлення злу і насильству матеріальною силою). Навіть коли досягнення економічного добробуту висувається як першо-чергове завдання, його неможливо вирішити без зв'язку з підви-щенням культурного, духовного рівня нації. Скарбниця традицій-ної культури кожної нації є неповторною і водночас важливою скла-довою частиною світової цивілізації.
Позакласові чинники, безсумнівно, впливатимуть на різноманіт-ність форм соціально-економічного прогресу. Неможливо ігнору-вати релігію, міжплеменні чвари і етнічний націоналізм, які опосе-редковано визначатимуть вибір тієї чи іншої форми розвитку. При цьому "розвиненість" є спроможністю суспільства забезпечити ре-алізацію соціальних потреб громадян, розв'язувати глобальні проблеми.
Отже, форми соціально-економічного прогресу мають множин-ний, різнорідний, розірваний у просторі та часі об'єкт пізнання - світовий процес суспільного розвитку в цілому.
Однак не може бути єдиної думки щодо соціально-економічно-го фундаменту нового суспільства: чи ним має бути приватна власність на засоби виробництва (що історично походить від так званого східного способу виробництва), чи визначальне значення відводиться суспільній власності й насамперед у державній її формі (що історично походить від так званого східного способу виробництва), чи чим має бути симбіоз приватної та суспільної власності як форм, що урівноважують одна одну (це відповідає сучасним уяв-ленням про змішану економіку, в тому числі соціал-демократич-ним).
Визнання множинності історичних варіантів соціально-еконо-мічного прогресу вимагає множинності теоретичних моделей ві-дображення їх, а це означає, що потрібно оперувати не одним об'єк-том дослідження - ідеалізованою моделлю суспільства, а полімор-фним об'єктом, що складається з різних етапів цього суспільства.
Багатоваріантність відображається у відмінностях основних сус-пільних характеристик: форм власності, політичних структур, ідео-логічних орієнтирів тощо.
Базовими характеристиками соціально-економічного прогресу можуть бути такі економічні відносини, які підпорядковуються ро-зумним інтересам людини; пріоритет загальнолюдської моральності, реальний гуманізм суспільних відносин; подолання відчуження ос-новної маси людей від власності, продуктів і результатів праці, вла-ди і управління, що буде супроводжуватися розширенням межі особистої свободи і самостійності.

 
 

Цікаве

Загрузка...