WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Різноманітність форм соціально-економічного прогресу - Реферат

Різноманітність форм соціально-економічного прогресу - Реферат


Реферат на тему:
Різноманітність форм соціально-економічного прогресу
Прискорення світового науково-технічного прогресу різко під-вищило вимоги до ефективності економіки всіх держав, активізу-вало намагання країн, що розвиваються, подолати економічну від-сталість.
Методологія аналізу соціально-економічних перетворень у кра-їнах, що визволилися, потребує виокремлення їхніх техніко-організаційних форм, пов'язаних з функціонуванням продуктивних сил (загальне) та подоланням відсталості виробничих відносин, тобто перетвореннями у соціально-економічних формах (особливе). Як форма існування і розвитку продуктивних сил виробничі відноси-ни не можуть не відображати їх становища. Отже, проаналізовані як перехідні виробничі відносини є власне такими ще й тому, що відбивають аналогічні процеси і в продуктивних силах країн, що розвиваються.
Внаслідок високої частки сільського господарства у ВНП, темпів і рівня розвитку аграрних відносин соціально-економічні перетво-рення в аграрному секторі економіки більшості країн, що розви-ваються, займають чільне місце.
Тривале панування в сільському господарстві архаїчних вироб-ничих відносин зумовило низький рівень його розвитку і стало головною перешкодою на шляху зростання продуктивних сил га-лузі, поліпшення умов життя селян, швидкого та стійкого прогресу економіки в цілому.
Реалізація прийнятих законів про аграрну реформу спрямову-ється на заборону панщини, заміну її орендою на основі меншої за розмірами фіксованої ренти; на примусовий викуп державою зе-мель великих землевласників з наступним розподілом її серед ко-лишніх орендарів, щоб перетворити їх на власників за певних умов (виплати державі протягом визначеного часу якоїсь частки вартості врожаю; вступ нових господарів у кооперативи тощо); на здійснен-ня комплексу агротехнічних заходів (запровадження високоврожай-них сортів, поліпшення матеріально-технічного забезпечення гос-подарств та ін.); зрештою, на запровадження товарних форм гос-подарювання.
Зрозуміло, що відсутність послідовності в рішеннях та діях прав-лячих кіл проти великих землевласників, стан фінансової та мате-ріально-технічної бази дуже різняться в країнах, що розвиваються, і тому створюють перешкоди для реалізації передбачених аграр-ною реформою заходів.
Ще одним напрямом перетворень в аграрному секторі має стати зміна співвідношення між виробництвом тропічних технічних куль-тур, з одного боку, та виробництвом продовольчих товарів - з іншого.
За умов збереження неринкових виробничих відносин сільсько-господарське виробництво в країнах, що визволилися, не зможе ефективно засвоїти навіть ті обмежені ресурси, які воно отримує, реалізувати великі резерви зростання виробництва продовольчих товарів та рухатися в напрямі трьох якісних зрушень, відомих у світовому землеробстві (перехід до системи машин на основі висо-коврожайного, гібридного насіння; широкий розвиток агропромислової інтеграції та становлення агропромислового комплексу; біо-технологічна революція).
Поряд з перебудовою та інтеграцією роз'єднаних економічних структурі проведенням соціально-економічних перетворень в аг-рарному секторі країни, що розвиваються, значну увагу приділя-ють розвиткові індустріалізації.
Вихідним (початковим) у цьому відношенні є рівень забезпече-ності різними видами корисних копалин. Однак значна частина розвіданих запасів палива та сировини зосереджена тільки в тре-тині країн, що розвиваються, серед яких лише в 10 знайдено більше трьох видів запасів корисних копалин, що мають промислове зна-чення, а в інших - тільки один-два. Власний добувний комплекс як матеріальну базу багатогалузевої обробної промисловості можуть ви-користовувати Індія, Бразилія, Аргентина, Мексика, Венесуела, Перу та деякі інші країни, а дещо меншою мірою - Заїр, Іран, Болівія.
В умовах соціально-економічної відсталості змінюється поняття структурних зрушень і модернізації економічних структур. Інду-стріалізація реалізується як техніко-економічний та соціально-еко-номічний процес. Вона, по-перше, орієнтується на світові ринки і, по-друге, включає елементи захисту національних підприємців та стимулювання міжнародної конкуренції чи заохочення регіональ-ної інтеграції. Зміст структурних зрушень, як і стимулів нововве-день, залежить не тільки від конкретно-історичних умов тієї чи іншої країни, а й від сектора, галузі і навіть підприємства, де вони запроваджуються. Значення економічної політики, спрямованої на послідовність засвоєння сучасних методів виробництва і технологій різними галузями господарства, зростає ще й тому, що вплив науко-во-технічного прогресу на країни, що визволилися, розпочався на етапі незавершеної промислової революції, коли більшість з них тільки приступали до створення національної промисловості.
Нерівномірність використання досягнень науки і техніки в краї-нах, що розвиваються, посилюється внаслідок відсутності тісної сумісності в рівнях розвитку різних галузей господарства. Якщо в розвинених країнах галузі "прориву", які першими використову-ють технічні нововведення, спонукають суміснї виробництва та-кож застосувати їх, то в країнах, що розвиваються, інновації поси-люють розрив між окремими галузями і часто погіршують такий показник, як продуктивність суспільної праці.
Акумуляція відсталих технологій зумовлює зниження показни-ків економічного зростання країн, що визволилися, перетворюєть-ся в серйозну перешкоду на шляху подолання відсталості. Крім того, несприятлива демографічна ситуація ще більше загострює проблему відсталості, оскільки "провокує" екстенсивний шлях еко-номічного зростання.
Деякі країни, що розвиваються, виробляють власну стратегію розвитку (НІК першого і другого поколінь), яка полягає в зміні колоніальних структур економіки, подоланні свого підпорядкова-ного положення, властивого старому, колоніальному поділу праці, створенні первинної бази індустріалізації.
Один з шляхів - повніше використання сировинної промисло-вості в структурній реорганізації всього національного

 
 

Цікаве

Загрузка...