WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Суть та зміст проектного аналізу - Реферат

Суть та зміст проектного аналізу - Реферат

проектів вимагали створення та використання системи фінансового й економічного оцінювання, стимулювали інтерес вчених і практиків до проектного аналізу. В результаті цих зусиль з'явилася методологія "проектний аналіз", котра тісно споріднена з методологією "вигоди-витрати". Ра зом з цим проектний аналіз, як і будь-яка методологія, має свої слабкі та сильні сторони.
Сьогодні особливу увагу методології проектного аналізу при діляють у країнах, що стають на шлях ринкового господарювання, де проекти суспільного характеру відіграють значну роль у розвитку нації.
3. Концепція проектного аналізу
Проектний аналіз базується на порівнянні вигід і витрат, пов'язаних з реалізацією проекту; при цьому їх оцінка здійснюється в грошовому виразі.
Концепція проектного аналізу являє собою набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту.
Одним з головних завдань проектного аналізу є встановлення цінності проекту, яка визначається різницею його позитивних результатів та негативних наслідків. За такою оцінкою проекту виникають ускладнення, пов'язані, по-перше, з різним часом отримання вигод та здійснення витрат, по-друге, кількісним та якісним виміром реальних результатів проекту.
При підготовці проекту аналітику необхідно у кількісному виразі оцінити всі приватні та суспільні витрати і з'ясувати неекономічний вплив проекту для надання особам, відповідальним за розробку економічної політики, даних щодо цього проекту. Розрахунки тіньових цін, що свідчать про спотворення в економіці, можуть привернути увагу спеціалістів до вжиття заходів стосовно зміни макроекономічної політики уряду.
Проектний аналіз надає можливість перегляду значущості різних аспектів та їх впливу на результати проекту. Тому роль аналітика досить часто виходить за межі аналізу проекту, і його зусилля спрямовуються на розкриття економічних, екологічних та соціальних проблем, що присутні в суспільстві на даному етапі.
Концепція проектного аналізу концентрується на з'ясуванні витрат на здійснення проекту та вивченні результатів з різнобічних позицій: інтересів акціонерів (або інших власників); економіки в цілому; організацій, які беруть участь у здійсненні проекту; природного та соціального зовнішнього середовищ, в якому здійснюватиметься проект. Подібні методики спрямовані на те, щоб розроблений проект був доцільним з економічного та технічного поглядів, враховуючи при цьому не тільки технологічні або суто технічні аспекти проекту, але й системи управління фінансуванням, а також загальну довготривалість результатів проекту.
Концепція проектного аналізу надає системне уявлення про методи порівняння та оцінки проектів, способи і засоби залучен ня ресурсів для реалізації проектів, а також механізм управління його життєвим циклом. Тобто проектний аналіз розглядається як складова управління проектом
4. Принципи проектного аналізу
Методологія проектного аналізу спирається на систему принципів, першим з яких є принцип альтернативності. Він стосується як різноманітних можливостей використання ресурсів, так і шляхів досягнення проектних цілей, вибору найкращих варіантів проектних рішень. Принцип альтернативності зумовлює раціональну поведінку, що характеризується вибором найкращого варіанта з наявноможливих.
Дуже важливу роль при розгляді проектних рішень відіграє принцип обумовленості. Адекватна оцінка проекту, в основу якої покладено економічні цінності, можлива лише при чіткому розме жуванні вигід і витрат, які, в свою чергу, зумовлені рішенням про реалізацію проекту чи відмову від нього. Проектний аналіз концентрує увагу на тих змінних, значення яких змінилося внаслідок прийняття проекту чи відмови від нього. Тому при розрахунках оцінка проекту базується на тих потоках грошових коштів, значен ня яких безпосередньо пов'язано з реалізацією проекту.
Наступним принципом проектного аналізу с розгляд кількісного значення впливу змін, які безпосередньо співвідносяться з прийняттям проекту чи його відхиленням. Цей принцип називають маржинальним, або принципом прирісної природи. Концепція останньої вимагає, щоб в аналізі проекту використовува лися значення не загальної чи середньої величини, а приріст змінної, обумовлений реалізацією проекту.
Проектний аналіз виходить з необхідності розглядати ситуацію "з проектом" та "без проекту", оскільки цей принцип дозволяє порівняти, що відбудеться з часом у приватному бізнесі або конкретному регіоні чи країні при реалізації проекту, і як ситуація розвиватиметься у випадку відмови від проекту. Характерною особливістю принципа порівняння "з проектом" та "без проекту" є врахування очікуваних з часом змін у потоках вигід й витрат як для ситуації з проектом, так і без проекту.
Оскільки оцінка очікуваних вигід і витрат проекту нерозривно пов'язана зі зміною цінності грошей у часі, проектний аналіз вимагає встановити часовий горизонт проекту та його тривалість. Тому важливішим принципом проектного аналізу є визначення строку початку і завершення проекту, а також часу, коли проект почне приносити прибуток. Зміна впливає на доходи та витрати проекту.
ВИСНОВКИ
Отже, проектний аналіз - це методологія яка застосовується для визначення , порівняння та обгрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів , що дозволяє , в свою чергу , здійснювати вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів.
Я вважаю , що метою проектного аналізу є надання системного уявлення про методи та принципи , а також засоби прийняття рішення , які дають змогу раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб.
Проектний аналіз складається з :
фаз та стадій життєвого циклу проекту;
коцепцій проекту ;
принципів;
критеріїв відбору і оцінки проектів ;
аспектів аналізу, а саме аналізу ринку, технічного, соціального, екологічного, економічного та фінансового аналізу.
Проектний аналіз появляється з розвитком економічної теорії, а головним його завданням є встановлення цінності проекту. Який визначається різницею його позитивних результатів та негативних наслідків.
Концепція проектного аналізу являє собою набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту.
Проектний аналіз базується на таких принципах :
принцип альтернативності;
прицип обумовленості;
принцип прирісної природи (маржинальний);
принцип порівняння з проектом та без проекту.
Також важливим принципом проектного аналізу є визначення строку початку і завершення проекту.
Списоквикористаної літератури
1. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник.-К.:КНЕУ, 2000.- 322с.
2. Волков И.М., Грачева М.В. Проектний аналіз.-М.: ЮНИТИ,1998.
3. Проектний аналіз: Навчальний посібник / Під ред. С.О.Москвіна.-К.:Лібра,1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...