WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Суть та зміст проектного аналізу - Реферат

Суть та зміст проектного аналізу - Реферат


Реферат
Суть та зміст проектного аналізу
Зміст
ВСТУП 3
1. Предмет і мета проектного аналізу 4
2. Еволюція пректного аналізу 6
3. Концепція проектного аналізу 7
4. Принципи проектного аналізу 9
ВИСНОВКИ 11
Список використаної літератури 12
ВСТУП
Розвиток сучасної економічної теорії й практики нерозривно пов'язаний з необхідністю аналізу та обгрунтування тих чи інших управлінських рішень, зокрема проектних. Виділення проектного аналізу в окремий напрям прикладної науки було зумовлено на самперед необхідністю системного підходу до підготовки та оцінки проектів. Досвід проектування па всіх його стадіях, нако пичений за умов адміністративної економіки, базувався на прин ципах і методах адміністративно-командної системи і був віді рваний від сучасної методології й багатющого інструментарію, що застосовується у світовій економічній науці
Ця робота складається із чотирьох розділів . У першому ідеться про предмет та методологію проектного аналізу, який можна використовувати для раціоналізації розподілу національних ресурсів. У другому розділі описано еволюцію проектного аналізу від появи і до сьогодення . У третьому увага сконцентрована на концепції проектного аналізу. Вона дає тільки системне уявлення про методи порівняння та оцінки проектів , способи і засоби залучення ресурсів для реалізації проектів. У чктвертьому розділі мова іде про систему принципів проектного аналізу . Ця система складається із чотирьох принципів які детально описано і роз"яснено у рефераті.
Завершальною частиною роботи є висновки зроблені , як підведення підсумків про сутність і змістовність проектного аналізу.
1. Предмет і мета проектного аналізу
Ефективне використання проектного аналізу в українській практиці управління потребує вірного розуміння його сутності. Різноманіття поглядів на предмет проектного аналізу у вітчизня ній літературі відображає різні методологічні підходи вчених економістів до характеристики проектного аналізу, під яким розуміють:
o метод, який дозволяє системно оцінити фінансові та економічні переваги проекту;
o процес аналізу життєздатності проекту;
o спосіб зіставлення витрат на проект і переваг, які будуть отримані в результаті його реалізації чи впровадження;
o методологію, що дозволяє оцінити фінансові та економічні переваги проектів на основі альтернативного використання наявних ресурсів з урахуванням макро- і мікроекономічних наслідків.
Таке вузькоспрямоване визначення проектного аналізу не дозволяє подати докладне змістовне визначення цієї дисципліни,яка сьогодні є однією з центральних при підготовці спеціалістів у країнах з розвинутою ринковою економікою. Проектний аналіз - це методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обгрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє, в свою чергу, здійснювати вибір і приймати вивірені рішення в умовах обмеженості ресурсів.
Проектний аналіз базується на передумові, що успішні проекти ведуть до поліпшення якості життя та економічного розвитку суспільства, як в цілому так і його складових: Метою курсу "Проектний аналіз" є надання системного уявлення про принци пи, методи і засоби прийняття рішень, які дають змогу раціо нальніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб.
Вивчення принципів і методів проектного аналізу дозволяє:
o ознайомитися з основними концепціями, методами і підходами, які використовуються в світовій практиці при аналізі проектних рішень, понятійним апаратом цього процесу;
o виявити найважливіші проблеми, пов'язані з реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях;
o оволодіти практичними аналітичними навичками, інструментарієм, потрібними для проведення передпроектних заходів;
o дати системне уявлення про методи оцінки проектів, способи і засоби залучення ресурсів для їх реалізації та механізмів управління ними.
Основними складовими проектного аналізу є: концепція проекту, що визначає його основні особливості як об'єкта дослідження; фази та стадії життєвого циклу; принципи, на яких базується проектний аналіз; критерії відбору й оцінки проектів, а також аспекти проектного аналізу, що містять аналіз ринку, технічний, інституційний, екологічний, соціальний, фінансовий та економічний аналіз. Методологія проектного аналізу передбачає необхідність відповіді на такі запитання:
1. Якою є мета проекту?
2. На яку перспективу оцінюються вигоди та витрати?
3. Який спосіб порівняння проектів припустимо використовувати у варіанті, що розглядається?
4. Який часовий горизонт використовується в оцінках вигод і витрат?
5. Якими критеріями варто керуватися при ухваленні рішення про відмову або прийняття проекту?
Сучасна практика управління економічним розвитком країни дозволяє використовувати проектний аналіз для раціоналізації розподілу національних ресурсів.
2. Еволюція проектного аналізу
Поява проектного аналізу пов'язана з розвитком економічної теорії суспільного сектора. Опублікована у 1844 році наукова робота А. Дюпрюї "Про вимір корисності суспільних робіт" була першою спробою розрахувати чистий виграш від реалізації проектів, оцінити корисність суспільних робіт. Продовжив дослідження економіки суспільного сектора В. Візелль, який припускав, що розподіл ресурсів суспільства краще за все може бути здійснений через комбінацію ринкових підходів взаємозв'язку податків та витрат.
Практичне застосування цих наукових підходів було реалізовано в 1936 році в США, коли законодавчо прийнятий акт про контроль за повенями вимагав, щоб вигоди, які отримуються від проекту (незалежно від конкретного споживача) перевищували понесені витрати. Однак існували значні різночитання у методах та принципах виміру різних вигід. Активне фінансування американським урядом проектів розвитку водних ресурсів (контроль за повенями, іригація, гідроенергетика, рекреація та ін.) викликало серйозний інтерес економістів до оцінки суспільних інвестицій. Опублікована у 1950 році робота "Запропоновані методи економічного аналізу проектів для басейнів рік" (відома як Зелена книга) була першою системною спробою поєднання теорії економічного добробуту з практичними завданнями аналізу при оцінці інвестиційних проектів.
За останні два десятиріччя місце та роль суспільних проектів в економічному розвитку зазнали значних змін якдля промислово розвинутих країн, так і для країн, що тільки розвиваються. Міжнародне кредитування, економічна підтримка національних

 
 

Цікаве

Загрузка...