WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Системний аналіз організацій - Реферат

Системний аналіз організацій - Реферат

технології, або займати нові ніші ринку, що з'являються внаслідок НТП. Прикладом найдинамічніших сфер є бурхливий розвиток інформаційних систем і технологій, телекомунікацій.
Міжнародні фактори. Керівництва фірм, що діють на міжнародних ринках, мають постійно аналізувати стан світових ринків, зовнішньоторговельну кон'юнктуру, митну, антидемпінгову та іншу політику торговельних країн-партнерів.
Соціальні та демографічні фактори. Дослідження цих факторів спрямоване на визначення впливу таких соціальних показників, як рівень життя та освіти населення, традицій та цінностей, що існують у суспільстві, демографічних тенденцій тощо. Соціальні фактори впливають як на інші фактори макрооточення, так і на внутрішнє середовище організації.
Фактори мікрооточення безпосередньо впливають на діяльність організації. До безпосереднього оточення відносять споживачів, постачальників, конкурентів, ринок робочої сили, а також органи державного управління та відповідні закони, що регламентують діяльність організацій.
Аналіз внутрішнього середовища організації дає змогу виявити ті можливості, той потенціал, на який може розраховувати організація для досягнення своїх цілей. Внутрішнє середовище аналізується за такими напрямками:
кадри, їх потенціал, кваліфікація, інтереси тощо;
організація управління та маркетингу;
стан основної діяльності (виробництво, організаційні характеристики, наукові дослідження та розробки тощо);
фінансовий стан;
організаційна культура.
Аналіз фінансового стану уможливлює виявлення наявних та потенційно слабких місць організації в порівнянні з конкурентами.
Дослідження внутрішнього середовища спрямоване на з'ясування сильних та слабких сторін організації. Сильні сторони є тією базою, на яку організація спирається у конкурентній боротьбі та яку вона повинна намагатись розширювати й укріплювати. Слабкі сторони мають бути предметом пильної уваги керівництва, щоб їх позбутись. Зовнішнє середовище досліджується з метою визначення загроз та можливостей, які необхідно враховувати при визначенні та досягненні цілей.
Методи аналізу середовища
Аналіз середовища покладається, як правило, на аналітичні відділи та відділи маркетингу. В їх завдання входить, передусім, вирішення проблеми інформаційного забезпечення. Так, найпоширенішими методами збору інформації для відстеження стану зовнішнього середовища є:
кабінетні дослідження, які здійснюються через пошук вторинної інформації на електронних та паперових носіях (аналіз матеріалів, надрукованих у періодичних виданнях, книгах, інформації в електронних ЗМІ, мережі Internet);
участь у професійних конференціях;
аналіз досвіду співробітників організацій;
маркетингові дослідження ринку.
Одним із методів аналізу середовища є SWOT-аналіз (абревіатура таких понять: strength - сила, weakness - слабкість, opportunities - можливості, threats - загрози) [4, 8, 9, 22]. Цей метод передбачає спочатку виявлення сильних та слабких сторін, загроз та можливостей, а потім - встановлення ланцюжків зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації.
Для встановлення таких зв'язків складають SWOT-матрицю, підметом якої є виявлені сильні та слабкі сторони, а присудком - можливості та загрози (табл. 6):
Таблиця 6
МАТРИЦЯ SWOT-АНАЛІЗУ
Сторони Можливості Загрози
Сильні Поле СіМ Поле СіЗ
Слабкі Поле СЛіМ Поле СЛіЗ
У такий спосіб утворюються чотири поля: СіМ - сила і можливості, СіЗ - сила і загрози, СЛіМ - слабкість і можливості, СЛіЗ - слабкість і загрози. На кожному з цих полів необхідно розглянути всі можливі комбінації пар виявлених властивостей та виділити ті, які мають бути враховані за розроблення стратегії. Стосовно тих пар, що були вибрані в полі СіМ, слід розробляти стратегію з використання сильних сторін організації для одержання віддачі від виявлених можливостей, які з'явилися у зовнішньому середовищі. Для тих пар, що опинилися у полі СЛіМ, стратегію необхідно розробляти так, щоб за рахунок можливостей, що з'явилися, спробувати здолати наявні в організації слабкі сторони. Для поля СіЗ стратегія має передбачати використання сили для нейтралізації загроз. Для пар, що знаходяться у полі СЛіЗ, необхідно розробити таку стратегію, яка б уможливила не тільки позбуття від слабкостей, а й намагалася запобігти загрозам.
Для застосування цього методу необхідно також виконати ранжування виявлених можливостей (загроз) з погляду ймовірності їх використання (реалізації).
Поряд із SWOT-аналізом використовують метод профілю середовища, який полягає в такому. Будується матриця , елементами якої є фактори середовища (n - кількість відібраних факторів), які експертно оцінюються за такими трьома критеріями:
важливістю для галузі (за шкалою: 3 - велика, 2 - помірна, 1 - слабка);
впливом на організацію (3 - сильний, 2 - помірний, 1 - слабкий, 0 - відсутність впливу);
напрямком впливу (+1 - позитивний, -1 - негативний).
Потім через добуток цих експертних оцінок для кожного фактора одержується інтегральна оцінка: , яка показує рівень важливості і-го фактора для організації.
Окрім SWOT-аналізу використовують і інші методи: метод матриці Бостонської консалтингової групи, Мак-Кінзі, метод матриці загроз та матриці можливостей тощо [8, 17, 42].
Системний аналіз ієрархії та змісту цілей організації
Цілі організації повинні являти собою гармонійне поєднання власних цілей організації, цілей надсистем (галузі, суспільства тощо) та цілей підсистем (підрозділів, відділів, працівників).
Серед усіх цілей організації необхідно виділити стрижневу, базову ціль, що є головним стимулом її діяльності та має відігравати не тільки організуючу й інтегруючу роль, а й виконувати пропагандистську функцію. Така ціль являє собою місію організації, її призначення - задоволення певних потреб споживачів. Місія є своєрідною філософською та соціальною установкою організації, провідним напрямом її діяльності.
Наприклад, місією фірми "Мак Доналдс" є швидке, якісне обслуговування клієнтів за допомогою стандартного набору продуктів. Зрозуміло, що місія фешенебельного ресторану істотно відрізняється, тому що він орієнтований на інші потреби клієнтів.
За розроблення місії комерційної організації здебільшого необхідно враховувати такі інтереси:
співзасновників тавласників;
співробітників;
споживачів продукції (послуг) організації;
партнерів, постачальників, конкурентів;
громадських організацій та органів місцевого самоуправління;
органів державної влади.
Місія організації є орієнтиром для розроблення стратегічних цілей організації. Інші цілі організації повинні являти собою засоби їх реалізації. До таких засобів можна віднести маркетинг, виробництво, підбір і навчання персоналу, проведення науково-дослідних робіт тощо.
Маючи на увазі можливе значне різноманіття підходів до визначення та структурування сфер і цілей, можна зробити висновок, що для комерційних організацій цільова орієнтація так чи інакше має бути пов'язана із прибутковістю діяльності. Всі інші цілі все одно будуть відсунуті на другий план та залишаться засобами досягнення прибутковості, тому що саме прибуток зумовлює можливість існування, розвитку та процвітання комерційної організації.
Наведемо перелік найрозповсюдженіших цілей організацій:
зростання доходів;
збільшення обсягів виробництва та продажу;
збільшення частки ринку;
зниження собівартості;
підвищення якості продукції;
підвищення конкурентоспроможності;
розширення номенклатури

 
 

Цікаве

Загрузка...