WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Національна економіка з точки зору системного аналізу - Реферат

Національна економіка з точки зору системного аналізу - Реферат

один одного визначаються відносинами власності. Взаємодія компонентів здійснюється завдяки наявності у них різних потреб та цінностей. Взаємозв'язок компонентів реальної сфери економіки забезпечує ринок.
Для описування економічної системи необхідно передусім виділити її компоненти, тобто здійснити аналіз її структури (дезагрегацію), визначити її складові (підсистеми, елементи, входи, виходи), а також зв'язки між ними і зовнішнім середовищем.
Залежно від мети дослідження економіки можна обрати різні її "первинні" елементи, якими можуть бути індивід з його потребами, домогосподарство, елементарна технологічна операція, підприємство, галузь.
Елементи економіки мають між собою багато різних як безпосередніх, так і опосередкованих, прямих та зворотних, функціональних, лінійних, причинних та інших зв'язків.
Можна виділити такі найпоширеніші типи зв'язків між економічними суб'єктами:
бюрократичні зв'язки мають регламентований, вертикальний характер, здійснюються між усіма рівнями ієрархії економічної системи. Вони базуються на субординації;
ринкові зв'язки мають, як правило, горизонтальний характер, здійснюються між юридично рівноправними суб'єктами, одним із головних мотивів яких є одержання прибутку; базуються на добровільних, взаємовигідних домовленостях між економічними суб'єктами;
"етичні" зв'язки ґрунтуються на очікуванні взаємної допомоги, або альтруїзмі, можуть бути закріплені національними традиціями;
"агресивні" зв'язки, які мають вертикальний характер та здійснюються з позиції сили, що не регламентована ні юридично, ні морально.
Найуніверсальнішою формою зв'язків між економічними суб'єктами як носіями попиту та пропозиції є ринкові відносини. Ринкові зв'язки між компонентами економічної системи служать не тільки для передання матеріальних цінностей, а й мають інформативний характер: через механізм цін виробники та споживачі одержують інформацію про зміни в попиті та пропозиції, про сфери найбільш прибуткового вкладання капіталу. Окрім цього, ринкові зв'язки виконують регулюючу, адаптивну функцію, встановлюючи певний баланс між потребами суспільства та можливостями їх задоволення, між попитом та пропозицією.
Сукупність елементів економіки та зв'язків між ними утворюють структуру економіки. Вона ієрархічна, у відносно стабільний період розвитку економіки, згідно з принципами концепції самоорганізації [44], структура забезпечує стабільність функціонування та стійкість розвитку системи, компенсуючи певною мірою завдяки зворотним зв'язкам внутрішні та зовнішні (спричинені, наприклад, природним середовищем, кон'юнктурою зовнішніх ринків тощо) шоки.
Але в критичні періоди, наприклад у період фінансових криз та депресій, воєнних, соціальних конфліктів тощо, відбувається зміна зв'язків між елементами системи, функціонування та поведінки економічної системи в цілому. У термінах синергетики такі критичні точки називаються точками біфуркації. Особливістю складних, нелінійних, динамічних систем є те, що поблизу точок біфуркації невеликі зовнішні збурення можуть призвести до суттєвих змін у поведінці (динаміки, руху, стану, структури) системи (див. розділ 4.4).
Дослідження економіки як системи потребує також аналізу її середовища. Можна виділити такі типи середовища економічної системи:
зовнішнє економічне середовище, тобто економічні системи інших країн та світова економіка в цілому;
зовнішнє суспільне середовище (державний устрій, політика, ідеологія, культура, освіта, право, релігія, система цінностей інших країн);
природне середовище.
Окрім цього, необхідне також дослідження внутрішнього середовища економічної системи: соціального, природного тощо (табл. 5)
Таблиця 5
Зв'язки економіки з середовищем
Носій зв'язку Входи економіки Виходи економіки Тип середовища
Товар, капітал, робоча сила, інформація Імпорт Експорт Зовнішнє економічне середовище
Людина Потреби, інтереси, цінності, соціальні норми, якість та рівень життя Зовнішнє та внутрішнє суспільне середовище
Природні ресурси Природне середовище Відходи виробництва, забруднення природного довкілля Природне середовище
Середовище здійснює суттєвий вплив на економічну систему. Так, наприклад, зовнішнє економічне середовище може справляти суттєвий негативний конкурентний вплив на вітчизняних товаровиробників, внаслідок чого національна економіка буде втрачати дохід у вигляді недоодержаних податків, виробники потерпатимуть від недоодержаних прибутків, працівники - від зменшення заробітної плати. Якщо зовнішнє оточення загрожує національній безпеці, то це може спричинити істотне збільшення витрат на озброєння, знижуючи тим самим ефективність національної економіки із-за зменшення інвестицій. Стихійні лиха також відволікають ресурси на подолання їх наслідків.
Загалом усі типи середовища економіки впливають складно та багатогранно на її стан та розвиток, відстежити та повністю формально описати який практично неможливо.
Середовище також суттєво впливає на функції економічної системи. Функціями економічної системи є, наприклад, виконання певної ролі у міжнародному поділі праці, задоволення матеріальних та інших потреб суспільства, створення умов для подальшого економічного зростання, адаптація суспільства до змін у зовнішньому середовищі.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Акофф Р. Л. Планирование в больших экономических системах / Пер. с англ. - М.: Сов. радио, 1972. - 223 с.
2. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 368 с.
3. Анфилатов В. С., Емельянов А. А., Кукушкин А. А. Системный анализ в управлении. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с.
4. Беляев А. А., Коротков Э. М. Системология организации. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 182 с.
5. Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. - М.: ИНФРА-М, 1995.
6. Браверман Э. М. Математические модели планирования и управления в экономических системах. - М.: Наука, 1976. - 368 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...