WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Національна економіка з точки зору системного аналізу - Реферат

Національна економіка з точки зору системного аналізу - Реферат


Реферат на тему:
Національна економіка з точки зору системного аналізу
В економічній літературі існує кілька підходів до визначення поняття "економічна система". Деякі автори під економічною системою розуміють систему виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ. Інші економічну систему розглядають як впорядковану систему взаємозв'язків між виробниками та споживачами матеріальних благ або як сукупність економічних процесів, що пов'язані з розподілом обмежених ресурсів.
З погляду системного підходу економічну систему країни можна визначити як функціональну підсистему суспільства, як сукупність ресурсів та економічних суб'єктів, взаємопов'язаних та взаємодіючих між собою у сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання і утворюючих єдине ціле.
Соціально-політичні фактори розглядаються як зовнішні відносно процесу матеріального виробництва, як фактори, що визначають його мету. За такого підходу економіка постає системою, що перетворює ресурси у матеріальні блага, які споживаються суспільством.
З одного боку суспільство є споживачем, який висуває вимоги до матеріальних благ - результату діяльності економіки. Сукупність цих вимог формується суспільством у вигляді інформаційної підсистеми суспільних потреб. З іншого боку, суспільство безпосередньо бере участь у процесі виробництва матеріальних благ (рис. 13). Різниця між суспільними потребами та можливостями їх задоволення є тією рушійною силою, що обумовлює розвиток економічної системи.
Рис. 13. Спрощена схема економічної системи
Економіці, як системі, притаманна низка як загальносистемних, так і специфічних властивостей. До загальносистемних властивостей економіки можна віднести її цілісність та подільність, ієрархічність будови.
Цілісність економічної системи полягає в тому, що всі її елементи мають бути засобом досягнення загальних цілей, які стоять перед системою в цілому. Це досягається відповідним управлінням нею, оскільки, як зазначалося вище, цілі окремих підсистем можуть входити у суперечність між собою та із загальною метою системи.
Ієрархічність національної економіки полягає в тому, що вона, з одного боку, є підсистемою системи вищого порядку - світової економіки, а з другого - кожний її компонент (галузь, підприємство тощо) також може розглядатися як система. Окрім цього, враховуючи складність цієї системи, у ній можна виділити різні ієрархії.
Специфічні властивості національної економіки виникають у процесі взаємодії (кооперації) її підсистем. До найсуттєвішої специфічної особливості економічної системи слід віднести її складність.
Важливою властивістю складних систем є емерджентність, тобто наявність у них таких специфічних властивостей, що не випливають із властивостей, які спостерігаються в їх елементів або способів їх з'єднання. Саме емерджентні властивості економічних систем є найменш доступними для спостереження та вимірювання, що спричиняє суттєві труднощі при дослідженні та управлінні економічними системами. Загальні закономірності появи нових властивостей, що виникають при об'єднанні економічних об'єктів, явищ та процесів, можуть бути виявлені та кількісно описані лише на основі аналізу великого обсягу інформації.
Складність економічної системи полягає у тому, що зміни структури, зв'язків або поведінки довільного економічного суб'єкта впливають і на всі інші економічні суб'єкти та змінюють систему в цілому. З другого боку, будь-яка зміна у національній економіці спричиняє перетворення структури, зв'язків та поведінки економічних суб'єктів. Так, наприклад, бурхливий розвиток інформаційних технологій останнім часом суттєво вплинув не тільки на окремі галузі економіки, а й на все суспільство в цілому, змінивши певною мірою його культуру та світогляд.
Іншою ознакою складності економічної системи є наявність великої кількості як прямих, так і зворотних зв'язків між її елементами та підсистемами.
Суспільство в цілому та економічна система як його частина настільки складні, що потребують існування особливої підсистеми, що має забезпечувати їх єдність та цілісність, тобто підсистеми управління (законодавча, виконавча, судова влади, силові структури тощо).
До інших специфічних властивостей економіки можна віднести такі:
економіка як складна система має здатність до самоорганізації;
її підсистеми мають нечіткі межі: той самий елемент (економічний суб'єкт) може водночас брати участь у різних процесах самоорганізації економіки, може бути елементом багатьох підсистем;
самоорганізація економіки виникає із кооперації не тільки економічних суб'єктів нижчого рівня між собою, а й із економічними інститутами, а також із кооперації економічних інститутів між собою;
структура економіки часто прихована щодо відносин адміністративного підпорядкування;
окрім цього, економіка є відкритою, динамічною та стохастичною системою, і тому вона не піддається точному детальному описуванню та прогнозуванню її поведінки.
Системне дослідження сутності національної економіки та закономірностей її розвитку потребує декомпозиції - виявлення її підсистем та елементів (табл. 4).
Таблиця 4
Компоненти національної економіки та відповідні суб'єкти господарювання
Компоненти Суб'єкти господарювання
Держава Уряд
Центральний (національний) банк
Податкова служба
Інші органи державного управління
Регіони та інші територіальні утворення Уряди автономних республік, обласні та міські адміністрації
Галузі Підприємства, фірми, некомерційні організації
Домогосподарства Людина, що бере участь у соціально-економічних взаємодіях
Можна виділити дві сфери економіки: управління та контролю і реальну сферу. Перша сфера охоплює державу та її територіальні утворення, а друга - підприємства, фірми, організації, домогосподарства та людину, що бере участь у соціально-економічних зв'язках. Всередині кожної сфери та між ними циркулюють потоки інформації.
Положення суб'єктів господарювання у конкретній національній економіці та їхня роль відносно

 
 

Цікаве

Загрузка...