WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринок цінних паперів. Акціонерні товариства та фондова біржа - Реферат

Ринок цінних паперів. Акціонерні товариства та фондова біржа - Реферат

підписникам не пізніше, як через 30 днів від надходження. До дня скликання установчих зборів особи, що підписалися на акції, повинні внести не менше 30% номінальної вартості акцій. У випадку, коли всі акції розподіляються між засновниками, вони повинні внести до дня скликання зборів не менше 50% номінальної вартості акцій.
Вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори, в яких мають право брати участь всі акціонери. З правом дорадчого голосу можуть брати участь і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. До компетенції загальних зборів входять практично всі питання життєдіяльності акціонерного товариства: визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів; внесення змін до статуту товариства; вибори і відкликання членів ради товариства; затвердження річних результатів діяльності товариства, порядок розподілу прибутку; визначення порядку покриття збитків; винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності службових осіб; прийняття рішень про припинення діяльності товариства.
Збори скликаються не менше 1 разу на рік, якщо інше не передбачено статутом. Позачергові збори проводяться:
- у випадку неплатоспроможності товариства;
- на вимогу Ради товариства;
- на вимогу акціонерів, які володіють не менше 20% голосів.
У період між зборами управління товариством здійснюється Радою, яка виконує такі функції:
- здійснення контролю за діяльністю виконавчих органів;
- виконання окремих функцій, які відносяться до компетенції загальних зборів.
Члени Ради не можуть бути членами виконавчих органів. Виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю, є правління товариства. Роботою правління керує голова. Правління підзвітне загальним зборам і Раді акціонерів.
Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства, обирається з числа акціонерів. Порядок діяльності ревізійної комісії та її склад затверджується загальними зборами відповідно до статуту. Про результати перевірок комісія доповідає загальним зборам.
Фондова біржа. Розвиток ринку цінних паперів в Україні. Фондова біржа - це установа, організований ринок, на якому власники здійснюють процес купівлі-продажу цінних паперів. Членами біржі є, як правило, її засновники - окремі індивіди та кредитно-фінансові інститути. У разі потреби засновники біржі можуть розширити коло її членів через продаж біржових місць. За високої конкуренції ціна місця на Нью-Йоркській біржі сягає 1 млн. дол.
У США, Японії моноцентрична біржова система. Хоча в США є 11, а в Японії - 9 фондових бірж, домінує з них одна, розташована у фінансовому центрі країни. У Німеччині, Канаді - поліцентрична біржова система.
Купівля-продаж на фондовій біржі здійснюється за допомогою посередників. Якщо посередник купує цінні папери за власні кошти або за рахунок отриманих кредитів, а відтак продає їх за вищою ціною, то його називають дилером. Головного посередника на біржі називають спеціалістом, а інших посередників, які пов'язують спеціаліста з покупцями або продавцями - брокерами. За посередницькі операції брокери отримують винагороду.
Основними функціями біржі стали:
- мобілізація ресурсів для фінансування капіталовкладень;
- здійснення структурних зрушень в економіці та перебудова виробничих структур;
- розвиток колективних форм господарювання при дотриманні демократичних принципів та ефективності виробництва.
В країнах з розвинутою ринковою економікою фондова біржа - "барометр" економічного життя. Основоположними принципами функціонування фондової біржі є:
- особиста довіра між брокерами і клієнтами;
- гласність;
- регулювання діяльності біржових фірм через застосування адміністрацією суворих фінансових, адміністративних, торговельних і бухгалтерських правил.
Діяльністю біржі повсякденно керує президент, якого призначає правління. На всіх біржах з числа представників фірм-членів створюються різні комітети. Зокрема, важливе місце посідає комітет по лістингу, що розглядає заяви про включення акцій у біржовий список, та комітет по процедурах торгового залу, який спільно з адміністрацією визначає режим торгових сесій, стежить за виконанням інструкцій з поведінки у торговому залі тощо. При цьому до котирування допускаються найнадійніші акції, що отримали підтримку з боку біржового лістингового комітету і мають офіційну ціну - курс. Розрахунковий курс встановлює лише спеціальний курсовий брокер. Він має статут державного службовця, не має права брати участі у будь-яких діяльностях комерційних фірм або здійснювати угоди за свій рахунок.
Власна самостійна торгівля на фондовій біржі - виключне право членів-організаторів. Купівлею та продажем цінних паперів мобілізуються кошти для довготривалих капіталовкладень, для швидкого переливу коштів у найефективніші галузі виробництва і підприємства. Фондова біржа також тісно пов'язана з системою короткотривалого кредиту, тому своїм чітким функціонуванням здатна надати надзвичайно важливу послугу всьому відтворювальному процесі в Україні.
Додамо, що в нашій державі процес становлення ринку цінних паперів розпочався в період здобуття незалежності. Тому необхідність швидкої розбудови ринку цінних паперів в Україні очевидна для всіх. Його підґрунтям є розбудова правової бази, механізму державного регулювання процесів випуску та обігу цінних паперів, формування системи фінансових інститутів, спеціалізованих інвестиційних компаній та банків, брокерських, консультаційно-посередницьких та аудиторських фірм, організація фондових бірж та аукціонів.
Список використаної літератури
1. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебное пособие. - Новосибирск: 000 "Издательство ЮКЭА", 1998.
2. Башянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія.- К.: НІКА-ЦЕНТР, ЕЛЬГА, 2000.
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995.
4. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Атіка, 2001.
5. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2т. - М.:Республика, 1992. (Пер. с англ.)
6. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України). - К.: Основи, 1996.
7. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995.
8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закл. освіти: У 2 ч./ С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.
9. Л.Є. Сімків, Р.Б. Данилейчук, С.Я. Кісь, І.І. Проданова, О.С. Яцюк. Основи економічної теорії: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ, 2006.
10. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія", 1998.
11. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Проф. С.В. Мочерного. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993.
12. Основи економічної теорії / За ред. Проф. С.В. Мочерного. - К.: Видавничий центр "Академія", 1999.
13. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климко, В.І. Нестеренка. - 2-ге вид. - К.: Вища школа, 1997.
14. Темчук П.П., Паламарчук В.О. Нариси з економічної теорії: Навч. посібник. - К.: ІСДО, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...