WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринок кредитних ресурсів. Суть кредиту і його види - Реферат

Ринок кредитних ресурсів. Суть кредиту і його види - Реферат


Реферат
на тему:
Ринок кредитних ресурсів. Суть кредиту і його види.
Кредитна система -- це, по-перше, сукупність кредитно-розрахункових відносин, форм і методів кредитування; по-друге, сукупність фінансових інститутів.
Кредит - це система економічних відносин, яка виражається в формуванні позичкового фонду товариства і наданні його ресурсів юридичним і фізичним особам у тимчасове користування на умовах повернення.
Кредитні відносини між банками і клієнтами виникають не тільки при одержанні останніми позики, а й під час розміщення ними заощаджень у вигляді внесків на поточних і депозитних рахунках.
Кредит виконує дві функції:
- перерозподільну;
- регулюючу.
Розглянемо спочатку перерозподільну функцію. За допомогою кредиту вільні грошові капітали та доходи підприємств, домогосподарств, держави акумулюються та перетворюються в позичковий капітал, який за плату надається в користування. Через кредитний механізм позичковий капітал перерозподіляється на основні повернення між галузями, переходячи в ті сфери, які забезпечують одержання більшого прибутку або яким надається перевага відповідно до національних програм розвитку економіки.
Що стосується регулюючої функції, то регулювання економіки також здійснюється проведенням відповідної кредитної політики на державному рівні. Держава змінює обсяг і динаміку кредитів з метою впливу на господарські процеси, бере участь у процесі руху позичкового капіталу від джерел до сфер застосування, регулює доступ позичальників на ринок позичкових капіталів, полегшуючи або ускладнюючи отримання позик.
Кредит виступає як інструмент регулювання економіки. Розрізняють такі форми кредиту:
- комерційний;
- банківський;
- споживчий;
- державний;
- міжнародний (рис. 1).
Рисунок 1. Основні форми кредиту
Комерційний кредит має товарну форму і надається одним суб'єктом господарювання (підприємством) іншому у вигляді продажу товарів з відстрочкою платежу. Комерційний кредит оформлюється векселем. Мета комерційного кредиту - прискорити реалізацію товарів.
Банківський кредит надається володарем грошових коштів позичальникам у вигляді грошових позик. Об'єкт банківського кредиту - грошовий капітал. Позичальником може бути підприємець, держава, сектор домогосподарства, кредитором - володар грошових коштів, насамперед банк.
Споживчий кредит надається приватним особам. Його об'єктом є товари довгострокового користування (меблі, автомобілі, холодильники, телевізори і ін.), різноманітні послуги. Споживчий кредит виступає у формі комерційного і банківського. Різновидом споживчого кредиту є довгострокові позики приватним особам на купівлю або будівництво житла.
Державний кредит - це сукупність кредитних відносин в яких позичальником або кредитором є держава чи місцеві органи влади. Вони позичають кошти на ринку позичкових капіталів шляхом випуску позик через фінансово-кредитні установи. Цей кредит може виступати у вигляді натуральних позик, облігацій внутрішньої позики і інших документів кредиту.
Міжнародний кредит - це рух і функціонування позичкового капіталу між країнами, одна із форм міжнародного руху капіталу.
Необхідність сплачувати відсотки спонукає вишукувати якомога ефективніші засоби використання одержаної позики, вдосконалювати методи господарювання, підвищувати рентабельність виробництва, оскільки джерелом сплачування боргу є прибуток. За користування кредитом сплачується відповідний відсоток. Відсоток за кредит - це самостійна економічна категорія, що виникає на основі кредитних відносин. Розрізняють такі види відсотків: депозитний, обліковий та дисконтний (рис. 2).
Депозитний відсоток - це плата банку за зберігання грошових коштів на рахунках за депозитними (вкладними) операціями клієнта. Як кредитори виступають клієнти банку, позичальником є банк.
Рисунок 2. Види відсотків
Обліковий відсоток - це ставка, за якою Національний банк надає позики комерційним банкам.
Дисконтний відсоток - це відсоток, який одержує банк при купівлі векселів до кінця терміну їх дії.
Дуже поширеними є банківські кредити. Зупинимось на їх характеристиці більш детально. Банківські кредити - це згруповані за різними ознаками банківські позики. Ці позики можна класифікувати за:
- призначенням (позики приватним особам, кредитні картки, позики фінансовим установам);
- наявністю і характером забезпечення (забезпечені, незабезпечені);
- строками (короткострокові, середньострокові, довгострокові);
- методом погашення (одночасно, у розстрочку);
- характером їх походження (поновлюються за рахунок позичальників, придбання векселів у дилерів).
За призначенням виділяють:
- позики торговельним і промисловим підприємствам під нерухомість, будівництво;
- позики приватним особам;
- позики фінансовим установам.
За терміном погашення позики поділяють на:
- короткострокові (надані на 1 рік і менше);
- середньострокові (від 1 до 7-8 років, а в Україні до 5 років);
- довгострокові (тривалий період).
За методами погашення банківські кредити поділяються на такі, що погашаються:
- одночасно (це робиться на певну кінцеву дату, а проценти - через певні проміжки часу або по закінченні терміну позики);
- у розстрочку (здійснюється періодичне погашення основної суми рівними частинами: щомісяця, щоквартально).
Банківські позики поповнюються з таких джерел:
- за рахунок безпосередніх постачальників;
- придбання векселів у дилерів з продажу автомобілів та інших споживчих товарів;
- придбання векселів у дилерів з операцій з комерційними паперами.
При наданні кредиту існують певні обмеження. Розмір кредиту одному позичальнику не повинен перевищувати 10 % суми акціонерного і резервного капіталу банку.
Умовно банківські кредити можна поділити на:
- внутрішній і міжнародний;
- кредит центрального банку і комерційного банку;
- виробничий і споживчий;поточні і капітальні витрати;
- забезпечений і незабезпечений;
- застрахований і незастрахований;
- відновлюваний і невідновлюваний (рис. 3).
Забезпечені кредити - це позики під заставу. Вони зменшують ризик збитків у разі неспроможності боржника повернути вчасно позику.
У США та Європі на сьогоднішній день поширеними є відновлювальні кредити. Відновлювальний являє собою такий кредит, коли протягом фіксованого терміну і в межах максимальної суми кредиту позичальник може використати весь кредит, повернути його і використати повторно. До цього вдаються 80% корпорацій США, оскільки оформити новий кредит досить складно.
Рисунок 3. Види банківських кредитів
Список використаної літератури
1. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебное пособие. - Новосибирск: 000 "Издательство ЮКЭА", 1998.
2. Башянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія.- К.: НІКА-ЦЕНТР, ЕЛЬГА, 2000.
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основиекономічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995.
4. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Атіка, 2001.
5. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2т. - М.: Республика, 1992. (Пер. с англ.)
6. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України). - К.: Основи, 1996.
7. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995.
8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закл. освіти: У 2 ч./ С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.
9. Л.Є. Сімків, Р.Б. Данилейчук, С.Я. Кісь, І.І. Проданова, О.С. Яцюк. Основи економічної теорії: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ, 2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...