WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринок кредитних ресурсів - Реферат

Ринок кредитних ресурсів - Реферат

безстрокових депозитів і оплата чеків, виписаних на ці банки;
- надання кредитів промисловим підприємствам, фермерам.
Комерційні банки виконують від 100 до 300 видів операцій: ведення депозитних рахунків, безготівкові перекази грошей, збереження заощаджень, надання кредитів, операції з цінними паперами та за довіреністю, валютні операції тощо. В Україні комерційні банки, згідно з ліцензією НБУ, можуть виконувати до 30 операцій. Комерційні банки можна поділити на: галузеві, універсальні, спеціалізовані, регіональні та ін. Комерційні банки можна класифікувати також залежно від характеру їхніх операцій. Наприклад, у Великобританії виділяють такі види комерційних банків:
- депозитні та клірингові банки, які панують у депозитно-позикових операціях у середині країни. Клірингові належать до універсальних і виконують до 300 операцій. Вони мають певне коло клієнтури, вирізняються галузевою спеціалізацією;
- торгові банки, які діють у сфері зовнішньої торгівлі та міжнародних фінансово-кредитних операцій;
- філіали іноземних банків, що належать до вищих банківських груп;
- корнсорціональні банки - кредитні інститути, в яких беруть участь не менше двох сторін, жодна з яких немає контрольного пакета акцій;
- облікові доми - виконують короткострокові операції на грошовому ринку (у Англії їх 9).
До спеціалізованих кредитних установ можна віднести страхові компанії, ощадні установи, інвестиційні банки, фінансові компанії, кредитні і будівельні кооперативи.
Центральний банк - центр фінансово-кредитної системи національної економіки, головною функцією якого є контроль та регулювання пропозиції грошей у країні.
У більшості країн центральні банки є державними. В окремих випадках центральний банк не належить державі (наприклад, Федеральна резервна система США, Національний банк Швейцарії) або вона володіє лиши частиною капіталу (наприклад, у Банку Японії - 55%).
На відміну від комерційних банків, центральні банки:
- звичайно є державними, націоналізованими інститутами;
- не ставлять перед собою традиційну мету комерційних банків - отримання максимального прибутку;
- керують діяльністю комерційних банків;
- виконують емісійну функцію;
- не конкурують у сфері бізнесу з комерційними банками;
- ведуть банківські рахунки уряду, в останні роки дедалі більш виражають його інтереси та цілі, хоча й зберігають статус незалежних;
- виконують стосовно інших банків роль "кредитора останньої надії".
Банківська справа - бізнес, подібний до будь-якого. Комерційний банк надає клієнтам певні послуги і отримує від них оплату, намагається заробити прибуток для своїх акціонерів. В умовах економіки, що розвивається, нові вклади фактично перевищують вилучення з банку. Але ситуація міняється щодня. Сума вилучень може перевищити і вклади. Через це банкіри тримають певну суму касової готівки в сейфах і "резервні депозити" - в центральному банку. Це визначається ще й законом. Сума грошей, на яку дійсні резерви банку перевищують потрібні резерви, називають надлишковим резервом. Комерційний банк може давати в кредит ту суму, яка не перевищує надлишковий резерв. Коли економіка процвітає, банки розширять кредит до максимуму. В період спаду банки знижують свою пропозицію.
Операції банків. Банківська система України. Банки здійснюють ряд операцій, а саме:
- залучення і розміщення грошових вкладів і кредитів;
- здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків - кореспондентів та їхнє касове обслуговування;
- ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
- фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;
- випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків, акредитивів, акцій, облігацій, векселів, тощо );
- купівля, продаж, зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними;
- видавання доручень, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їхнє виконання у грошовій формі;
- придбання права вимоги до поставки товарів і надання послуг прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг);
- придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);
- купівля у організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти, що перебуває на рахунках і вкладах;
- купівля і продаж в Україні та за кордоном дорогоцінних металів;
- залучення та розміщення дорогоцінних металів на рахунки і вклади та інші операції з коштовностями відповідно до міжнародної банківської практики;
- довірчі операції (залучення і розміщення коштів, управління цінними паперами та ін.) за дорученням клієнта;
- надання консультаційних послуг;
- проведення операцій, пов'язаних з касовим виконанням державного бюджету за дорученням Національного банку України;
- здійснення інших банківських операцій.
Ефективність використання банком його капіталу характеризується нормою його прибутку, яка визначається як відношення його прибутку до його власного капіталу, виражена у відсотках.
Платоспроможність банку - це здатність банку, вірніше здатність власних коштів банку для захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку. Розраховують його як співвідношення власних коштів і активів, у тому числі зважених за ступенем ризику.
Ліквідність - це здатність банку забезпечити своєчасне виконання грошових зобов'язань. Її визначають за збалансованістю між строками і сумами погашення активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку.
Показники достатності капіталу та ліквідності є оцінюючими показниками банку і встановлюються зметою оптимального регулювання активних і пасивних операцій банку з точки зору підтримки необхідного рівня ліквідності.
Дворівнева банківська система. В Україні зі створенням Національного банку України (НБУ) у вересні 1991 року почався процес формування дворівневої структури банків, системи, представленої з одного боку НБУ, а з іншого - мережею комерційних банків і банківських інститутів. Останні, будучи економічно незалежними (не відповідають за зобов'язання держави), повинні на засадах здорової конкуренції задовольняти потреби населення та народного господарства у банківських послугах, створити умови для стабілізації та зростання економіки України. З цією метою банківська система повинна стимулювати конкуренцію, процес роздержавлення і приватизації, поступово здійснювати перебудову системи ціноутворення, не допускати безконтрольного зростання дефіциту державного бюджету, гіперінфляції.
Список використаної літератури
1. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебное пособие. - Новосибирск: 000 "Издательство ЮКЭА", 1998.
2. Башянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія.- К.: НІКА-ЦЕНТР, ЕЛЬГА, 2000.
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995.
4. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Атіка, 2001.
5. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2т. - М.: Республика, 1992. (Пер. с англ.)
6. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України). - К.: Основи, 1996.
7. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995.
8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закл. освіти: У 2 ч./ С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.
9. Л.Є. Сімків, Р.Б. Данилейчук, С.Я. Кісь, І.І. Проданова, О.С. Яцюк. Основи економічної теорії: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ, 2006.
10. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія", 1998.
11. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Проф. С.В. Мочерного. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993.
12. Основи економічної теорії / За ред. Проф. С.В. Мочерного. - К.: Видавничий центр "Академія", 1999.
13. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климко, В.І. Нестеренка. - 2-ге вид. - К.: Вища школа, 1997.
14. Темчук П.П., Паламарчук В.О. Нариси з економічної теорії: Навч. посібник. - К.: ІСДО, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...