WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Предмет і метод економічної теорії - Реферат

Предмет і метод економічної теорії - Реферат

вчення про докази. Не володіючи доказами, людина не може розрізняти істину і неправду. Науковий метод - це метод висування гіпотез, які можна перевірити на практиці. Економічна теорія ґрунтується на фактах. Звідки ж беруться факти?
Першим джерелом економічного знання є спостереження і вивчення даних економічної історії. В такий спосіб виявляються і нагромаджуються факти про явища та процеси економічного життя суспільства. Основну суму фактів на сьогоднішній день дає статистика. Але безпосереднє спостереження є мертве, фотографічне відтворення дійсності, воно тільки реєструє зовнішні форми прояву і тому може створити помилкові уявлення про явища.
Отже, спостереження і описування - це тільки підготовча робота. В результаті підбору фактів економічна діяльність стає відомою, але не пізнаною. Збирання фактів називають описовою або емпіричною наукою. А для пізнання взаємозалежності економічних явищ, виведення теорії необхідний економічний аналіз.
Економічний аналіз передбачає систематизацію, тлумачення і узагальнення фактів. Він можливий двома шляхами: від фактів до теорії і від теорії до фактів. Звідси розрізняють і два методи економічного аналізу:
- індуктивний - розпочинається із збирання, систематизації і узагальнення фактів з конкретної проблеми. Результатом є виведення певних принципів, законів. Індукція іде від часткового до загального;
- дедуктивний - спираючись на випадкове спостереження, логіку дослідник може сформулювати попередню, неперевірену гіпотезу. І для її перевірки потрібно багаторазово дослідити окремі факти.
Досить поширеними в економічній науці є методи математичного моделювання, порівняння та інші.
Економічні закони і категорії. Всі економічні явища і процеси розвиваються під впливом економічних законів. Економічні закони - це найбільш суттєві, стійкі, що постійно повторюються об'єктивні причинно-наслідкові зв'язки і взаємозалежності в економічних явищах і процесах. Як і будь-який закон, економічний закон, за визначенням Гегеля, відображає такий зв'язок двох явищ, коли при наявності одного відбувається інше. Отже, закон - внутрішньо необхідні сталі й істотні зв'язки між протилежними сторонами, властивостями явищ, процесів, елементів матеріальної системи.
Економічні закони, як і закони природи мають об'єктивний характер, тобто не залежать від волі і свідомості окремих людей. Водночас економічні закони - це закони економічної діяльності людей і поза цією діяльністю не існують. Крім того, економічні закони, на відміну від законів природи, діють не вічно. Більшість з них має тимчасовий характер. Водночас у дії економічних законів і законів природи певною мірою спостерігається така спільна риса, як спадковість. Найбільше це стосується законів розвитку продуктивних сил, зокрема, головної продуктивної сили - людини, яка успадковує здоров'я, психофізичні явища тощо. Економічні закони не залежать від волі і свідомості людей, але залежать від їх свідомої діяльності.
Розрізняють чотири типи економічних законів:
- всезагальні економічні закони - це закони, властиві всім суспільним способам виробництва (закон відповідності виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил, закон зростання продуктивності праці, закон економії часу тощо). Всезагальні економічні закони відображають внутрішні, сталі й суттєві зв'язки, властиві технологічному способу виробництва, процесу взаємодії людини з природою, різних елементів у процесі праці, однакових для всіх суспільних форм.
- загальні економічні закони - це закони, що діють у декількох економічних формаціях: закон вартості, закон попиту і пропозиції тощо. Вони відображають внутрішні, необхідні, сталі й суттєві зв'язки, властиві декільком технологічним способам виробництва, у їх взаємодії з деякими елементами різних суспільних форм (тобто відносин економічної власності) в однотипних суспільно-економічних формаціях.
- специфічні економічні закони - це закони, що діють лише в межах одного суспільного способу виробництва. Найважливіший з поміж них - основний економічний закон, який виражає найбільш глибинні зв'язки між продуктивними силами і виробничими відносинами, відносинами власності у взаємодії з розвитком продуктивних сил.
- стадійні економічні закони - це закони, що діють лише на одній із стадій (висхідній або низхідній) суспільного способу виробництва. Наприклад, закон породження монополій концентрацією виробництва, який діє на вищій стадії розвитку капіталізму.
Якщо економічні закони, передусім специфічні, розкривають найглибшу (або внутрішню) сутність певної економічної системи, то менш глибока її сутність виражається у певних економічних категоріях.
Економічні категорії - це теоретичний вираз, мислені форми виробничих відносин, економічних явищ і процесів, що реально існують. Вони теоретично відображають не тільки окрему сторону системи виробничих відносин, а й її зв'язок із відповідною стороною системи продуктивних сил. Кожна категорія виражає окремі сторони економічних відносин, а в сукупності вони характеризують економічний лад суспільства в цілому. Наприклад, щоб розкрити суть ринкової економіки, необхідно глибоко оволодіти цілою системою економічних категорій, починаючи з товару, грошей, вартості, ціни і закінчуючи маркетингом і менеджментом.
У кожній економічній категорії відбувається діалектична взаємодія соціально-економічних зв'язків і відносин між людьми (відносин власності, суспільної форми праці) з техніко-економічними зв'язками і відносинами людини і природи. Ігнорування продуктивних сил, процесу праці як такої означає, що поза колом питань економічної теорії залишається розгляд категорій "зміст праці", "робоча сила", "процес праці" тощо. Економічні категорії більш рухливі, мінливі, ніж економічні закони.
Список використаної літератури
1. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебное пособие. - Новосибирск: 000 "Издательство ЮКЭА", 1998.
2. Башянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія.- К.: НІКА-ЦЕНТР, ЕЛЬГА, 2000.
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995.
4. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Атіка, 2001.
5. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2т. - М.: Республика, 1992. (Пер. с англ.)
6. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України). - К.: Основи, 1996.
7. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995.
8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закл. освіти: У 2 ч./ С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. - К.: Видавництво СоломіїПавличко "Основи", 2001.
9. Л.Є. Сімків, Р.Б. Данилейчук, С.Я. Кісь, І.І. Проданова, О.С. Яцюк. Основи економічної теорії: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ, 2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...