WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Предмет і метод економічної теорії - Реферат

Предмет і метод економічної теорії - Реферат

характеризуючих не сутність явищ, а їх зміну в зв'язку з зміною інших явищ. Наприклад, теорія граничної корисності досліджує аспект ціноутворення в зв'язку з ефективністю споживання продуктів і показує, наскільки зміниться задоволення споживача при добавленні одиниці оцінюваного продукту (на відміну від затратної концепції). Головні категорії маржиналізму: гранична корисність, гранична продуктивність, граничні витрати і ін. На базі суб'єктивних оцінок теорія пояснює витрати виробництва, попит, пропозицію, ціну. Маржиналізм спирається на кількісний аналіз і використовує економіко-математичні методи і моделі.
В сучасній економічній теорії слід виділити декілька великих напрямів, а саме: інституціоналізм, неокласична економічна теорія, кейнсіанство, монетаризм.
Інституціоналізм (з латинської - установа) - один з напрямків західної економічної думки, що виник наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст. Заперечував обумовленість розвитку людського суспільства виробничими відносинами, рушійною силою визнавав психологічні, соціально - правові фактори. Засновниками цієї течії є американські науковці Веблен, Коммонс, Гамільтон, англійський економіст Гобсон. Веблен, наприклад, розглядав життя людини як боротьбу за існування, а значить процес відбору і пристосування. Аналогічно, на думку інституціоналістів, у процесі розвитку суспільства відбувається процес природного відбору інститутів, система яких утворює своєрідну культуру і визначає тип цивілізації. Самі інститути є особливими формами життя, людських зв'язків і відносин, що мають сталий характер, формують у суспільстві духовні якості та властивості. У свою чергу, інститути є також важливими факторами відбору.
Неокласична економічна теорія. Об'єкт дослідження неокласичної економічної теорії - поведінка "людини економічної", що як продавець робочої сили, споживач чи підприємець намагається максимізувати свій дохід, звести до мінімуму затрати (чи зусилля). Ця теорія виникла в 70-і роки ХІХ ст. Її засновники - відомі австрійські економісти К. Менгер, Ф. Візер, Є. Бем-Баверк, англійський науковець Джевонс і швейцарський економіст Вальрас.
Основною категорією аналізу прихильники неокласичної економічної теорії вважають граничну корисність, протиставляючи її теорії трудової вартості. Вартість товару вони визначають корисністю останнього, найменш потрібного предмета споживання, тобто граничною корисністю. Згідно з концепцією "граничної корисності" вартість є результатом виробничої діяльності, в ході якої кожний з виробничих факторів (праця, земля, капітал) вносять свій внесок в її утворення, а величина вартості вимірюється граничною корисністю одного з цих факторів при незмінній величині двох інших.
Кейнсіанство - один з провідних напрямків сучасної економічної теорії. Свою назву отримав від імені всесвітньо відомого англійського економіста Кейнса, який усвідомлював, що без активного втручання держави в розвиток соціально-економічних процесів, без істотного розширення функцій держави капіталізм не спроможний надалі існувати, неможливо "уникнути повного руйнування існуючих економічних форм". Кейнс одним з перших у західній економічній науці обґрунтував макроекономічний підхід до аналізу соціально-економічних процесів, оперуючи такими глобальними категоріями, як національний дохід, сукупні інвестиції, споживання, зайнятість, нагромадження.
Кейнс стверджував, що рівноваги в економічній системі неможливо досягти через механізм вільної конкуренції, рухливість капіталу і що рівновага - рідкісний випадок в економіці. Щоб наблизитися до неї, необхідно регулювати попит шляхом підвищення ефективності інвестиційних процесів зі сторони підприємств і держави (головна роль належить державі).
Монетаризм (з англійської - гроші) - економічна теорія, згідно з якою грошова маса в обігу відіграє визначальну роль у формуванні економічної кон'юнктури та встановленні причинно-наслідкових зв'язків між зміною кількості грошей і величиною валового національного продукту. Монетаризм виник в середині 50-х років ХХ ст. у США. Його лідер - глава чикагської школи політичної економії Фрідмен - виступає проти активного і широкомасштабного втручання держави в економіку, проти державних заходів стимулювання попиту. На його думку, державне регулювання економіки малоефективне через затримки між зміною грошових показників і реальних факторів виробництва, тому його слід замінити автоматичним приростом грошової маси в обігу. Виражаючи інтереси найконсервативніших кіл монополістичного капіталу, монетаризм намагається ліквідувати або вкрай урізати соціальні програми держави, виступає за масове безробіття, як засіб боротьби з інфляцією.
Предмет економічної теорії - дослідження виробничих відносин між людьми у процесі праці, виробництва товарів та послуг, а також у сфері їх обміну, розподілу та споживання.
За П. Самуельсоном економічна теорія повинна дати відповідь на три основні питання:
- що виробляти (які саме товари та послуги)?
- як виробляти (яким способом)?
- для кого виробляти (хто являється споживачем)?
Роль економічної теорії полягає у формуванні економічного мислення; розкритті закономірностей розвитку суспільного виробництва; надання практичних рекомендацій в суспільному житті.
Функції економічної теорії. В загальній системі наук загальна економічна теорія здійснює певні функції.
Перш за все, вона виконує теоретико-пізнавальну функцію, так як повинна вивчати і пояснювати процеси і явища економічного життя суспільства. Будь-яке знання є цінним не само по собі, а тим, що служить практичним цілям суспільства. Економічна теорія не може обмежуватись простою констатацією фактів чи описувати певні економічні закономірності. Необхідно проникнути в їх суть, виявити закони руху, накреслити шляхи використання цих законів в практичній діяльності.
Тому друга функція економічної теорії - практична. Вона здійснює розробку принципів і методів раціонального господарювання, наукове обґрунтування економічної стратегії здійснення реформ економічного життя тощо.
З теоретико-пізнавальною функцією пов'язана не тільки практична, а й виховна функція економічної теорії. Її реалізація в широкому розумінні ґрунтується на необхідності переходу від адміністративно організованого суспільства до цивілізованого, економічно організованого, що ґрунтується на консенсусі та гармонізації інтересів різних соціальних, національних, територіально-економічних утворень.
Змістом виховної функції є формування психології кожної людини, соціальної або професійної групи. Цю функцію ще називають прогнозно-прагматичною, яка припускає розробку і виявлення наукових прогнозів і перспектив суспільного розвитку.
Методи економічної теорії. Метод - це шлях, спосіб, знаряддя теоретичного дослідження предмета. За допомогою методу можна проникнути в природу економіки. Інакше кажучи, метод - це шлях до істини.
Науковий метод передбачає необхідність доказів, тому основою наукового методу є

 
 

Цікаве

Загрузка...