WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Предмет і метод економічної теорії - Реферат

Предмет і метод економічної теорії - Реферат


Реферат
на тему:
Предмет і метод економічної теорії
Вступ
Україна, проходячи важкий шлях національного відродження, знаходиться на етапі побудови ринкової економіки. Трансформаційні зміни, що відбуваються в нашій державі, потребують наукового обґрунтування принципово нових методологічних основ дослідження процесів розвитку економіки країни та оптимізації процесів управління економічною системою, породжують потребу поглиблення досліджень теоретичного та методичного характеру у сфері економіки. Це обумовлює важливість вивчення економічної теорії, основним завданням якої є наукове обґрунтування загальних основ економічного життя суспільства, розкриття закономірностей розвитку суспільного виробництва, з'ясування механізмів дії економічних законів і механізмів їх використання людьми у процесі господарської діяльності, визначення істотних рис основних суспільно-економічних систем та напрямків їх еволюції.
Сучасний стан вітчизняної економіки характеризують ознаки затяжної кризи, які поєднують у собі як закономірні, первинного походження кризові явища, так і наслідкові негативні явища похідного характеру. До первинних з них можна віднести скорочення ВВП, падіння обсягів виробництва, деградацію господарської структури, втрату ринків збуту. До явищ похідного характеру належать, в першу чергу, зменшення обсягів валового нагромадження основного капіталу (одного з стратегічно важливих видів використання ВВП), фінансова нестабільність, недостатня активність інвестиційних процесів, скорочення податкової бази, зростання внутрішнього та зовнішнього боргу тощо. Тому ефективне використання передових здобутків економічної теорії є важливою передумовою зміцнення української економіки, подальшого її розвитку. Зокрема, це стосується розв'язання проблем модернізації структури народного господарства, забезпечення економічного росту в довготривалій перспективі, ефективного використання трудових ресурсів, розширення зовнішньоекономічних зв'язків, підвищення ефективності грошово-кредитної політики, посилення державного макроекономічного регулювання, фіскального та податкового регулювання, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, забезпечення розвитку прогресивних форм власності та ін.
Предметом курсу "Основи економічної теорії" є економічні відносини в їх єдності і взаємодії з організаційно-виробничими відносинами та виробничими силами. Економічна теорія досліджує закони, які керують виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ та розробляє методологічні основи механізму використання їх людством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту населення. Метою вивчення даної дисципліни є комплексне дослідження економічних відносин як форми ефективного виробництва, ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних потреб, які невпинно зростають.
Предмет і метод економічної теорії
Зародження і розвиток економічних знань. Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності. Саме це й зумовило виникнення економічної теорії.
Економічна думка зародилася ще в стародавньому світі. Це була певна система поглядів на господарські явища, на рушійні сили економічної діяльності людей. Істотного розвитку вона досягла в епоху рабовласництва. В працях Ксенофонта (430-355 рр. до н.е.), Платона (437-347 рр. до н.е.), Аристотеля (384-322 рр. до н.е.), а також мислителів стародавнього Риму, Індії, Китаю міститься спроба з позиції свого часу з'ясувати загальні принципи економічного розвитку. "Економікс" (домашнє господарство) - так називалася праця видатного мислителя Стародавньої Греції Ксенофонта, в якій зроблена спроба обґрунтувати мотиви господарської діяльності людей, висловлено ряд цікавих економічних думок.
Але не кожна економічна думка розвивається у системі поглядів і стає економічним ученням. Ні в рабовласницькому, ні у феодальному суспільстві ще не існувало стрункої системи економічних поглядів на економічні процеси. Вона складається поступово в процесі історичного розвитку суспільства. Могутнім поштовхом до формування економічної науки стало становлення в усіх структурах суспільного життя капіталістичних відносин, коли бурхливими темпами почали розвиватися продуктивні сили, стали формуватися ринок, обмін, торгівля. З'явилася потреба в дослідженні всіх цих явищ, вивченні закономірностей функціонування економіки в цілому. Врешті-решт постало питання і про джерела багатства нації і народів, груп людей, окремих осіб, засоби їх виміру.
У ХІV-XV ст. починається занепад феодального способу виробництва. Феодали замість панщини (оброку) запроваджують грошову ренту. Це змушує селян продавати частину виробленої продукції на ринку. Так поступово долається залежність феодальних господарств і формується єдиний національний ринок, початковою формою якого було проведення ярмарків. Виникає потреба у широкому тлумаченні поняття "економіка".
У 1615 році французький учений А. Монкретьєн запроваджує термін "політична eкономія" (від грецького "politicos" - державний, суспільний та вже відомого "oiconomia", який означає "мистецтво державного управління господарством"). В умовах подолання замкнутості феодальних господарств, формування єдиного загальнонаціонального ринку термін "господарство" охоплює економіку всієї країни, національне господарство. Майже такого ж змісту набуло й поняття "економіка". Крім того, поява цього терміну зумовлена зростаючою роллю держави в процесі первісного нагромадження капіталу і розвитку торгівлі. Запровадження цього терміну А. Монкретьєном у той період означало його намагання зосередити увагу на державній економічній політиці, мистецтві державного управління економікою. В цьому полягає одна з відмінностей політичної економії від економічної теорії.
Термін "політична економія" був найуживанішим до початку XIX ст. У 1890 році після виходу в світ праці англійського економіста А.Маршала "Економікс" став витісняти термін "економіка". Предметом економікс А. Маршалл вважав дослідження нормальної життєдіяльності людського суспільства, зокрема, багатства і частково людини, точніше її стимулів до дії та мотивів протидії. Термін "економікс" він запровадив, щоб показати неефективність державного регулювання економіки наприкінці ХІХ ст. і доцільність його обмеження в ринковій економіці. Українською мовою названа праця перекладається двояко: "Принципи економікс" і "Принципи політичної економіки". Тому ці два поняття науки часто ототожнюють.
Всесвітньо відомий американський економіст П. Самуельсон, якому за підручник "Економіка", що за ним навчається більшість студентів у західних країнах, присуджено Нобелівську премію, наголошує, що економіка, або політична економія, як її найбільш традиційно називають, пройшла багато етапів розвитку. Але це не означаєцілковитого збігу предмета цих наук.

 
 

Цікаве

Загрузка...