WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Попит і пропозиція - Реферат

Попит і пропозиція - Реферат

нахил. Це означає, що чим вища ціна товару, тим більший його обсяг буде запропонований до продажу, і навпаки. Ринкова пропозиція - це пропозиція, що визначається як сума всіх індивідуальних пропозицій. Крива ринкової пропозиції (S) складається з сукупності обсягів товару, які виробляються і пропонуються до продажу всіма продавцями товару за відповідною ціною. Ринкова крива пропозиції (S) складається з індивідуальних пропозицій і може бути накреслена аналогічно кривій ринкового попиту (D) (рис. 6).
Функція пропозиції. Функція пропозиції може бути виражена рівнянням:
Q s = q (P), (3)
де Qs - обсяг пропозиції;
Р - ціна одиниці товару.
Неціновим факторами, що впливають на пропозицію, є:
- витрати виробництва;
- технічний прогрес;
- ціни споріднених товарів;
- організація ринку;
- стабільність законодавства та визначеність правового поля;
- специфічні фактори (погода, зміна моди, психологічна мотивація);
- сподівання щодо майбутніх економічних умов.
P S1 P S2 P S
10 10 10
5 5 a2 5 A=a1+a2
a1
q1 q2 Q=(q1+q2) Q
Рисунок 6. Крива ринкової пропозиції
Пропозиція та обсяг пропозиції. Пропозиція товару визначається всією кривою пропозиції (S). Переміщення кривої пропозиції (S) вправо означає збільшення пропозиції (S1), переміщення кривої пропозиції вліво означає її зменшення (S2) (рис. 7). Пропозиція збільшується (S1) чи зменшується (S2) при тій же ціні,тобто відбувається зміна пропозиції в цілому.
S2
Р S
S1
Q
Рисунок 7. Зміна пропозиції
Якщо жоден з факторів, що впливають на пропозицію, не змінюється, а ціна товару змінюється, то відбувається переміщення по кривій пропозиції (S) вгору чи вниз (при цьому пропозиція товару не змінюється, а змінюється його обсяг) (рис. 8).
Р
S
Р1
Р2
Q1 Q2 Q
Рисунок 8. Зміна обсягу пропозиції
Співвідношення між попитом і пропозицією і встановлення ціни ринкової рівноваги. Ринкова рівновага. В умовах ринкової економіки взаємодія конкурентних сил приводить до синхронізації цін попиту і цін пропозиції, що обумовлює рівноважність обсягів попиту і пропозиції (рис. 9).
?
Р S
С
Pc D
Qc Q
Рисунок 9. Ринкова рівновага попиту і пропозиції
Точка перетину кривої попиту (D) і кривої пропозиції (S) - це точка їх рівноваги (С). В точці перетину кривої попиту (D) і кривої пропозиції (S) обсяг пропозиції буде дорівнювати обсягу попиту (Qc). Завдяки такому співвідношенню встановлюється ціна рівноваги (Pc), яка однаково задовольняє і покупців, і продавців.
Р
Рн надлишок S
Pc C
Pд дефіцит D
Q1 Qc Q2 Q
Рисунок 10. Модель встановлення рівноважної ціни
Рівноважна ціна (Рс) - ціна, що урівноважує попит і пропозицію внаслідок взаємодії конкурентних сил. Якщо ціна буде нижчою, ніж (Рс), надлишок попиту буде піднімати її вгору (внаслідок конкуренції покупців) і створювати дефіцит; якщо ціна буде вищою, ніж рівноважна Рс, пропозиція перевищить попит, створиться надлишок пропозиції (конкуренція продавців), в результаті чого ціна буде знижуватися до рівня рівноваги (рис. 10).
Еластичність попиту і пропозиції, їх види. Коефіцієнти еластичності. Важливу роль у вивченні можливих реакцій економічних суб'єктів на зміну ціни відіграє поняття еластичності.
Еластичність - це чутливість однієї економічної змінної до зміни іншої економічної змінної, її здатність реагувати на цю зміну. Еластичність попиту відносно ціни (цінова еластичність попиту) показує, наскільки змінюється обсяг попиту залежно від зміни ціни. При визначенні рівня еластичності попиту практичне значення мають не абсолютні величини, а відносні. Тому:
, (4)
де EDP - цінова еластичність попиту;
?Q - зміна обсягу попиту;
?Р - зміна ціни.
Якщо зміна ціни на 1% викликає зміну обсягу попиту більшу, ніж 1% - маємо еластичний попит. Якщо зміна в ціні на 1% приводить до зміни в обсязі попиту меншої, ніж 1% - маємо нееластичний попит. Попит еластичний, коли EDP > 1 (це означає, що попит зростає (або падає) швидше, ніж ціна). Попит нееластичний, коли EDP 0 , то це означає, що обсяг попиту на товар х змінюється в прямій залежності від ціни на товар у, і товари х і у можуть бути взаємозамінні у вжитку (тобто є товарами-субститутами).
Якщо EDx/y 0. Для товарів нижчої якості (нижчих) збільшення доходу споживача викликає зменшення попиту. В цьому випадку доход і попит на товари нижчої якості змінюється в протилежних напрямках і тому еластичність попиту за доходом на ці товари від'ємна.
Валовий доход - це добуток ціни на кількість, тому:
якщо попит нееластичний, то зниження ціни зменшує валовий доход;
якщо попит еластичний, то зменшення ціни збільшує валовий доход;
у випадку одиничної еластичності попиту зниження ціни не викликає жодних змін у валовому доході.
Для нижчих товарів коефіцієнт еластичності попиту за доходом ED < 0. Споживачі, як правило, скорочують придбання нижчих товарів, коли їх доход зростає.
Еластичність пропозиції показує зв'язок між зміною ціни товару і обсягом його пропозиції. Цінова еластичність пропозиції визначається співвідношенням відсоткової зміни обсягу пропозиції відносно відсоткової зміни ціни:
(9)
Слід відзначити, що визначення цінової еластичності пропозиції таке ж саме, як і цінової еластичності попиту. Єдина різниця полягає в тому, що чутливість обсягу пропозиції до зміни цінипозитивна, в той час, як чутливість обсягу попиту до зміни ціни на товар - від'ємна. Можна визначити наступні фактори, що впливають на еластичність пропозиції:
можливості заміщення факторів виробництва;
фактор часу.
Фактор часу відіграє важливу роль у визначення цінової еластичності пропозиції. Чим довший період часу, який може бути використаний для зміни обсягу пропозиції, тим більша її еластичність.
Список використаної літератури
1. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебное пособие. - Новосибирск: 000 "Издательство ЮКЭА", 1998.
2. Башянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія.- К.: НІКА-ЦЕНТР, ЕЛЬГА, 2000.
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995.
4. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Атіка, 2001.
5. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2т. - М.: Республика, 1992. (Пер. с англ.)
6. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України). - К.: Основи, 1996.
7. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995.
8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закл. освіти: У 2 ч./ С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.
9. Л.Є. Сімків, Р.Б. Данилейчук, С.Я. Кісь, І.І. Проданова, О.С. Яцюк. Основи економічної теорії: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ, 2006.
10. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія", 1998.
11. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Проф. С.В. Мочерного. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993.
12. Основи економічної теорії / За ред. Проф. С.В. Мочерного. - К.: Видавничий центр "Академія", 1999.
13. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климко, В.І. Нестеренка. - 2-ге вид. - К.: Вища школа, 1997.
14. Темчук П.П., Паламарчук В.О. Нариси з економічної теорії: Навч. посібник. - К.: ІСДО, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...