WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічний ріст та циклічні коливання - Реферат

Економічний ріст та циклічні коливання - Реферат

середовища.
Суть економічного зростання, його показники, типи і темпи. Економічне зростання - це кількісне збільшення та якісне вдосконалення за відповідний період результатіввиробництва (товарів, послуг) та його основних факторів. У більш вузькому розумінні під цим терміном прийнято розуміти збільшення обсягів товарів і послуг, створених за даний період.
Головною метою економічного зростання є збільшення обсягів економічних благ, що сприяє поліпшенню життя населення, створенню стабільної сприятливої соціально-політичної ситуації в країні, підвищенню її міжнародного авторитету. Економічний розвиток - поняття більш ширше і являє собою процес переходу країни від одного стану економіки до іншого, більш досконалого, тобто якісно нового на основі відповідних структурних та інституціональних зрушень. Комплексно це проявляється в якісному вдосконаленні всієї економічної системи.
Виокремлюють два основних типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний (рис. 2).
Екстенсивний тип економічного зростання забезпечується за рахунок кількісного збільшення обсягів функціонуючих факторів виробництва і практично за збереження незмінними їх попередніх техніко-технологічних параметрів.
Інтенсивний тип економічного зростання характеризується розширенням виробництва на основі якісного поліпшення всіх його факторів, тобто раціонального використання всього виробничого потенціалу.
Рисунок 2 - Типи економічного зростання
Як відхилення від закономірного процесу економічного розвитку в окремі періоди для ряду країн може мати (і має) місце регресивний тип зростання, для якого характерне тривале зниження обсягів суспільного виробництва. Зокрема, таке явище спостерігалось протягом 90-х рр. у всіх країнах СНД, у тому числі і в Україні, що отримало назву трансформаційного спаду.
Щодо основних типів економічного зростання, то на практиці вони не існують в абсолютних формах. У реальному житті вони проявляються або як переважно екстенсивний, або як переважно інтенсивний тип економічного зростання. Нині в розвинутих країнах переважає інтенсивний шлях економічного розвитку. В Україні після тривалого спаду виробництва необхідно підготувати матеріальну базу для інтенсивного економічного зростання.
Рушійні сили економічного зростання (прогресу). Загальною основою і рушійною силою розвитку виробництва є його суперечлива взаємодія зі споживанням. З одного боку, економічні потреби породжують ідеальний образ продукту і в такому сенсі стимулюють його створення. З точки зору сучасної навчальної літератури дана суперечність (ресурси - потреби) трактується як наступна аксіома: "Економічні потреби є безмежними, а виробничі ресурси - обмежені". Дана суперечність стимулює більш ефективне та повне використання виробничих ресурсів, зростання виробництва товарів та послуг з метою якнайповніше задовольнити потреби людей. У реальному житті ця суперечність - лише найзагальніша основа розвитку виробництва незалежно від його суспільної форми, що знаходить своє виявлення у відповідному типі економічної системи: традиційній, капіталістичній (ринковій), командній (адміністративно-командній), змішаній, перехідній (від адміністративно-командної до ринкової).
У сфері економічних відносин потреби набувають форми економічних інтересів і стимулів. Економічні інтереси - це спонукальні мотиви господарської діяльності людей (як господарюючих суб'єктів), які зумовлені їх місцем у системі відносин власності та наявній системі потреб. В потребах концентрується сутність інтересів: інтерес - це форма прояву потреб. Тому інтереси виступають потужним "двигуном" економічного розвитку, образно кажучи, формують ту "пружину", яка рухає весь економічний механізм.
Економічне зростання виступає завжди як результат дії економічних і неекономічних факторів. До останніх належать географічно-кліматичні, національно-демографічні, військово-політичні, культурні, інституціональні тощо. Вплив кожного з факторів може бути різним (як позитивним, так і негативним), але їх відкидати не можна.
Аналізуючи рушійні сили економічного розвитку, потрібно враховувати вплив таких факторів, як стан суспільної свідомості та рівень розуміння народними масами об'єктивних проблем і напрямів економічної динаміки; культура праці та спілкування; панівні морально-етичні, релігійні настанови, а також національні традиції. Усі вони, будучи "продуктом" багатовікової історичної еволюції, суттєво впливають на ефективність функціонування базисних елементів і відносин економічної системи. При цьому вони часто модифікують навіть її модель.
У цілому дієвий вплив політичних, правових, моральних, духовно-культурних та інших факторів на економічний прогрес знаходить своє вираження в тому, що вони детермінують розкриття можливостей і рушійних сил, які закладені в тій чи іншій економічній системі. У загальному вигляді структура названих факторів представлена на рисунку 3.
Разом з тим, загальні риси економічного зростання, які притаманні різним періодам (етапам) розвитку суспільства, завжди виступають у конкретних історичних формах, що відповідають якісним характеристикам факторів і результатам виробництва на даному конкретному історичному відрізку часу.
На сучасному етапі перед кожною країною постає необхідність розв'язання таких проблем економічного зростання:
o визначення тенденцій і ресурсів (факторів) зростання;
o забезпечення усталеності економічного зростання в довгостроковій перспективі;
o вимірювання конкретної результативності дії факторів економічного розвитку;
o визначення темпів і строків для встановлення більш прогресивної структури народного господарства;
o окреслення соціально-економічних наслідків для країни з вибором тієї чи іншої моделі технологічного розвитку.
Що стосується темпів економічного зростання, то потрібна науково обґрунтована їх величина: достатньо високі, щоб забезпечити постійне оновлення і структурну перебудову економіки та її інноваційний розвиток, проте не надто високі, щоб не допустити "перегріву" економіки (який може проявлятися, як показав досвід країн світу, в кризі перевиробництва, кризі фінансових ринків та ін.). Вважаються доцільними темпи зростання в межах 5 - 10% в рік.
Важливо розрізняти потенційні та фактичні темпи зростання.
Рисунок 3 - Структура факторів економічного зростання
Перші - це ті, яких суспільство може досягти на межі своїх виробничих можливостей, тобто коли воно реалізує принцип: "мінімум витрат - максимум виробництва". Фактичні темпи зростання можуть бути нижчими за можливі (потенційні) через недовикористання наявних виробничих факторів, особливо з причин прийняття помилкових управлінських рішень.
Макроекономічні фактори економічного зростання можуть бути поділені на три групи: фактори пропозиції, фактори

 
 

Цікаве

Загрузка...