WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Особливості і форми доходів у країнах ринкової економіки - Курсова робота

Особливості і форми доходів у країнах ринкової економіки - Курсова робота

кредитів на основі укладання договорів про позику та застави майна і посилення відповідальності за порушення кредитної угоди.
Проблеми, пов'язані з державним регулюванням вітчизняної економіки у питаннях заохочення до легалізації доходів, які піднімаються в цій главі, безумовно обмежуються тільки постановним аспектом. Проте їхнє вивчення й обговорення на сторінках наукових видань стає актуальним в плані підвищення ефективності управління економічними процесами як на рівні держави, так і в межах окремої галузі.
Висновки
В результаті проведеного дослідження автором були зроблені деякі висновки.
1. Доходи є кращим інструментом для виміру добробуту суспільства. Ринкова економіка, орієнтуючи населення на підвищення свого добробуту, насамперед за рахунок росту трудової активності, ініціативи і підприємництва, поряд з підтримкою соціально незахищених груп населення вимагає державних гарантій забезпечення мінімуму споживання для всіх громадян. В економічно розвитих країнах політика в області доходів населення є одним з найголовніших елементів управління економікою. В основі розробки цієї політики лежать поточні оцінки і прогнозування рівнів, динаміки і структури доходів, що приймаються в увагу урядовими і підприємницькими колами.
2. Задачами аналізу доходів населення є кількісні оцінки процесів формування і використання доходів домогосподарств, розподілу їх між різними групами населення, опис соціально-економічних портретів бідних, середніх і багатих шарів суспільства. Важливе значення для вироблення напрямків загальнонаціональної політики по регулюванню доходів населення мають розрахунки зведених макроекономічних показників, що характеризують населення як економічного агента в цілому. Показники доходів характеризують не тільки економічну міць домогосподарств і ступінь залежності економіки від поводження споживачів, але і вартість соціальних програм, тобто одночасно дозволяють оцінювати можливості державного впливу на динаміку рівня життя населення. Економіко-статистичні дослідження доходів населення дозволяють точніше формувати висновки і прогнози, оцінювати наслідки прийнятих рішень по регулюванню економічної системи і реалізації макроекономічних і мікроекономічних цілей.
3. Сьогодні в Україні існує проблема, пов'язана з тінізацією доходів яка потребує негайного вирішення, зокрема, на законодавчому рівні.
Література
1. Кодекс законів про працю України Із змінами і доповненнями за станом на 11 липня 2001 року, внесеними згідно з Законом, N 2620-III, ОВУ, 2001 р., N 30, ст.1354
2. Андрійчук В. Зберегти внутрішній ринок, уникнути неоколоніальної залежності //Політика і час, № 5-6, 1997, с. 26-32.
3. Бузгалин А. Закономерности переходной экономики: теория и методология //Вопросы экономики, № 2, 1995, с. 40.
4. В. Я. Кардаш. Маркетингова товарна політика. К:,"Знання", 1998р.
5. Губський Б.В. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах //Економіка України. - 1999. - № 4. - с.4-15.
6. Економічне зростання на засадах справедливості. Український погляд / Під ред. Дж. Хансена та В. Нанівської: Звіт Світового банку. - К., 1999. -С.145.
7. Загреба І.Л. Формування нових соціально-трудових відносин в сільському господарстві України / Дисертація кандидата економічних наук: 08.07.02 / Дніпропетровський аграрний університет. - Кіровоград, 2000. -181с.
8. Кэмпбэлл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы, политика. Москва, издательство "Республика", 1993 год.
9. Ляшенко С. О недостаточной адекватности и динамичности государственного регулирования економики //Предпринимательство, хозяйство и право, - 1999. - № 8. - С.3-6.
10. Мандибура В. Тіньова складова життєвого рівня населення України // Україна: аспекти праці. - 1999.- №5. - С. 32-38.
11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Г.Н.Климко. К. 1997
12. Петюх В.М. Ринок праці: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. -288с.
13. Пигу А. "Экономическая теория благосостояния" т.1,т.2 М.:Прогресс, 1995г.
14. Соколик М. Денежные доходы и расходы населения Украины: тенденции и структура // Экономика Украины. -1999. - №3. - С. 25.
15. Тарасенко Г.Д., Лисенко С.М. Дещо з аналізу існуючих методик обчислювання індексу людського розвитку // Вісник ДонДУЕТ. - №7. - 2000. -С.ЗЗ.
16. Тарасенко Г.Д., Лисенко С.М. До питання про вимірювання індексу людського розвитку. Вестник ХГУ. 404"98. -Харків, 1998. - С.1.
17. Тимофеев В., Тодоров П., "Криза виробництва: основні причини" // Економіка України. - № 2. - 1998. - С. 24.
18. Тютюнникова С.В. Формирование доходов населения в условиях рыночной трансформации. - Харьков: Основа, 1999. - С. 209.
19. Україна: поступ у XXІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 pp.: Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур'єр. - 2000. - №16 (28 січня). - С. 5-12.
20. Универсальний учебный экономический словарь. - Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. - 576 с.
21. Учебник по основам экономической теории Изд-ва "ВЛАДОС" и МГТУ им. Баумана, М., 1995
22. Шаповал В.М. Економічні засади вдосконалення соціального захисту в аграрному секторі АПК в перехідний період: Автореферат дисертації кандидата економічних наук 08.07.02 Дніпропетровський державний аграрний університет. - Дніпропетровськ, 1999. - 22 с.
Додаток 1. Звіт про виконання Державного бюджету України по доходах на 1 листопада 2002 року
(тис. грн.)
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Д О Х О Д И Код Затверджено Верховною Радою України на 2002 р. План з урахуванням внесених змін на 2002 р. План з урахуванням внесених змін на січень-жовтень 2002 р. Виконано Затверджено Верховною Радою України на 2002 р. План з урахуванням внесених змін на 2002 р. Виконано Затверджено Верховною Радою України на 2002 р. План з урахуванням внесених змін на 2002 р. Виконано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Податкові надходження 10000000 28 172 053,700 28 172 053,700 22 496 548,700 22 028 372,984 1 402 279,000 1 604 559,400 1 230 528,555 29 574 332,700 29 776 613,100 23 258 901,539
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 10 043 326,000 10 043 326,000 7 862 874,000 6 209 484,864 170445,000 170 445,000 106 842,086 10 213 771,000 10 213 771,000 6 316 326,950
Податок на прибуток підприємств 11020000 10 043 326,000 10 043 326,000 7 862 874,000 6 209 484,864 170 445,000 170 445,000 106 842,086 10 213 771,000 10 213 771,000 6 316 326,950
Збори за спеціальне використання природних ресурсів 13000000 271 120,000 271 120,000 207 305,000 324 534,104 362 000,000 362 000,000 191 123,881 633 120,000 633 120,000 515 657,985
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 13010000 47 200,000 47 200,000 37 390,000 43 366,148 0,000 0,000 47 200,000 47 200,000 43 366,148
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 13010100 47 200,000 47

 
 

Цікаве

Загрузка...