WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Інвестування як процес створення капіталу - Курсова робота

Інвестування як процес створення капіталу - Курсова робота

інвесторам уявлення про правовий режим в Україні стосовно іноземного капіталу, потрібно організувати регулярний випуск бюлетеня, що містить відповідну інформацію кількома мовами.
4.2 Порівняльний аналіз динаміки інвестицій в економіку України.
Ключова роль інвестицій в економіці України, їх вирішальне значення не тільки для забезпечення сталого зростання, але, насамперед для інноваційного розвитку, створення нових, високотехнологічних виробництв і цінних галузей багаторазово підкреслювалося у численних дослідженнях вітчизняних вчених, а також у законодавчих актах і директивнихдокументах вищих органів влади нашої країни.
Реалізуючи реальності інвестиційної політики в Україні, її серйозні проблеми і недоліки, визначаючи та обґрунтовуючи її перспективні напрямки, більшість дослідників акцептували увагу на одній з найгостріших проблем національної економіки - надзвичайно високому і постійно зростаючому рівні фізичного спрацювання і морального старіння основних засобів.
Так, якщо за 1995-2000 рр. спрацювання основних засобів зросло з 37,1 до 42,3% (на 5,2 процентного пункта), то в наступний період (2001-2006) - з 43,7 до 49,3% (на 5,6 процентного пункта) (Додаток 3). Ще гірше складається ситуація у провідній галузі економіки України - промисловості: тут за 1995-2000 рр. відповідний показник зріс на 5,4 процентного пункта (з 43,6 до49%), а за 2001-2006 рр. вже на 5,5 процентного пункта (з 48,8 до 58,9%).
При цьому деградація основних засобів, яка дедалі прискорюється, відбувається на фоні значного зростання інвестицій в основний капітал, особливо в період після 2001 року, який характеризується як завершальний етап трансформаційних перетворень в економіці України. Так, за 2001-2006 рр. інвестиції в основний капітал економіки зросли у 2,5 рази, а промисловості - відповідно, у 2,3 рази. Тим часом у промисловості міра "покриття" інвестиціями в основний капітал щорічної амортизації (спрацювання) основних засобів зросла набагато вищими темпами, ніж у цілому в економіці (Додаток 3).
Слід зауважити, що фактично досягнуті значення розглянутого показника набагато перевищують прогнозовані, щорічний приріст яких у період до 2011 року мав становити 10-12%. Причому, згідно з розрахунками, проведеними на цій основі у 2007 році обсяг інвестицій в основний капітал економіки мав досягти 22370 млн. грн., а у 2011 - 46444 млн. грн.
Фактично ж прогнозоване значення показника перевищено в 1,6 рази вже у 2006 році. Особливо швидке зростання інвестицій в основний капітал економіки спостерігається у 2006 і 2007 роках, що певною мірою зумовлюється початком процесу повернення до країни вітчизняного капіталу, раніше вивезеного за кордон і "осілого" у численних офшорах. Істотний вплив на інтенсифікацію інвестиційних процесів в Україні у 2004-2007рр. справили успішні ринкові перетворення в національній економіці, в результаті яких переважаючими стали недержавні форми власності (приватна й колективна). У 2006 році до цих форм власності належали 88,2% суб'єктів господарської діяльності. У них було зайнято 75,1% найманих працівників. У промисловості на ці форми власності у 2006 році припадало 92,5% підприємств, чия частка у загальному обсягу реалізованої продукції становила 85,3%. Відмінність між цими двома показниками пояснюється тим, що ряд найбільших підприємств в енергетиці, добувній, машинобудівній та інших галузях промисловості залишаються поки що не приватизованими.
Зміцнення недержавного сектора економіки сприяло інтенсифікації в ньому інвестиційних процесів. Питома вага інвестицій в основний капітал суб'єктів господарювання, що належить до приватної та колективно форм власності, в загальному обсязі інвестицій в основний капітал економіки збільшився з 47,9% у 1999 до 55,8% - у 2000, 64,8% - у 2005 і 74,8% - у 2006 р.
Поряд з дедалі зростаючими темпами спрацювання основних засобів на фоні значного зростання обсягів інвестицій в основний капітал, негативним фактом є зниження їх якості, що характеризується відношенням вартості нововведених основних засобів до вартості інвестицій в основний капітал. За 2001-2006 рр. значення відповідного коефіцієнта знизилося з 1 до 0,81 в економіці та з 0,92 до 0,84 - в промисловості (Додаток 3). Однак це зниження не відповідає змінам у відтворювальній структурі інвестицій в основний капітал. Так, у промисловості питома вага інвестицій, направлених на нове будівництво зросла з 21,8% у 2001 до 25,8% - у 2004 і 25,5% - у 2005 р. У той самий період питома вага інвестицій у технічне переоснащення і реконструкцію залишається приблизно на одному рівні, а частка інвестицій, направлених на підтримання діючих потужностей, навіть знизилася (Додаток 4).
Відзначені особливості процесу інвестування в основний капітал економіки України зумовлюють необхідність його поглибленого аналізу. Оскільки у структурі інвестицій в основний капітал найбільш вагому частину складають власні кошти підприємств і організацій (хоча цей показник знизився з 68,6% у 2000 до 57,4% - у 2005 р., головним чином, за рахунок зростання банківських кредитів та позик), то, важливо з'ясувати зв'язки між інвестиціями в основний капітал і джерелами їх фінансування з власних коштів підприємств і організацій, а також вплив показників фінансово-господарської діяльності підприємств, ринкових перетворень в економіці країни (зокрема, процесів приватизації та акціонування) і діяльності фондового ринку.
На додатку 3 показано зв'язок інвестицій в основний капітал за рахунок власних кошті підприємств і організацій з чистим доходом (виручкою від реалізації товарів і послуг) та операційними затратами на звичайну діяльність.
4.3Особливості державного регулювання інвестиційної політики в Україні
Основна увага в державному регулюванні повинна бути приділена виробленню заходів щодо розширення інвестиційного простору і стимулювання прискорених виробничих процесів за рахунок функціонування наукомістких робочих місць. Це безпосередньо вплине на збільшення зайнятості населення, завдяки чому буде створено нові можливості для зростання сукупних заощаджень, які за раціональної кредитно-грошової політики направлятимуться на інвестиції нових проектів. результатом впровадження цих заходів стане зростання потоків надходжень до національного бюджету за рахунок більшої кількості рентабельно працюючих підприємств і підвищення загального добробуту населення.
Найістотнішим джерелом інвестицій для переозброєння підприємств новітньою технікою є використання їх прибутку. Для збільшення таких інвестицій потрібно диференційований підхід до оподаткування прибутку. Так, прибуток направлений на придбання нової техніки і створення наукомістких робочих місць, має оподатковуватися за нижчою податковою ставкою. Шкала диференційованого податку повинна враховувати рівні прогресивності, якості,

 
 

Цікаве

Загрузка...